onsdag 26 november 2014

Otydligt svar från s-mp-regeringen om fyra HBTQ-reformer.


För några veckor sedan mailade jag regeringskansliet om fyra olika HBTQ-reformer, du kan läsa mina mail här (om könsneutral föräldraskapspresumtion och adoptionsmöjlighet för sambopar) och här (om namnlagen och aktiva åtgärder emot diskriminering.

Anna Tillander (s) som är politisk sakkunnig på justitiedepartementet har nu mailat följande svar.
Arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck är prioriterat av regeringen. Detta innebär att det bl.a. är viktigt att den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen är utformad så att den kan hantera olika sätt att få barn och bilda familj. Förra sommaren tillsattes en utredning med uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar (dir. 2013:70, http://www.regeringen.se/sb/d/16873/a/219728). Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 15 december 2015. Inom ramen för uppdraget kommer delar av den föräldraskapsrättsliga regleringen att behöva ses över. Bland annat ska utredningen ta ställning till om föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som inte har fött barnet ska kunna fastställas även i de fall assisterad befruktning har skett utomlands eller i egen regi. Arbetet i Justitiedepartementet är i nuläget fokuserat på de föräldraskapsrättsliga frågor som omfattas av utredningsuppdraget.

När det gäller betänkandet Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61) pågår för närvarande en beredning av ärendet i Justitiedepartementet. Beredningen är inte klar och det går därför inte att säga i vilken utsträckning förslagen i betänkandet kommer att leda till lagändringar och i så fall när. Även betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35) bereds i nuläget i Justitiedepartementet. Betänkandet är omfattande och många remissinstanser har yttrat sig. Regeringens ställningstagande i frågan kan förväntas under nästa år.

Betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) har remitterats med sista svarstid den 30 september 2014. Ärendet handläggs för närvarande i Arbetsmarknadsdepartementet och en beredning av ärendet pågår.
Det här bör väl egentligen betraktas som icke-svar. Förutom beskedet att regeringen planerar lämna ett förslag 2015 om en ny namnlag (vilket är välkommet, förhoppningsvis blir det före sommaren och med ett transvänligt perspektiv).

Även om vi som är HBTQ-aktivister tycker just vårt område ska prioriteras (varje aktivist-grupp tycker det) så startar ofta en ny regering med traditionella höger-vänster-förslag. Så var det för den nya borgerliga regeringen 2006 och så är det med nuvarande s-mp-regering. Det är kutym i en regering att hänvisa till att ärenden "bereds" inom regeringskansliet innan förslag har lämnats från den. Jag kommer vara "snäll" emot s-mp-regeringen precis som jag var emot den borgerliga regeringen efter valet 2006. Men bara för en kort tid.

Är s-mp-regeringen inom HBTQ-området bättre än tidigare borgerliga regeringen. Absolut - om man granskar vad partierna tycker. Nya regeringen har inte en kristdemokratisk bromskloss. Men politik handlar inte bara om att ha goda intentioner. Utan även om att leverera. Historiskt har HBTQ-rättigheter förbättrats ungefär i samma takt oavsett om det varit en s-regering eller borgerlig regering. Trots att vänstern i Sverige varit generellt HBTQ-vänligare (man använde inte det begreppet då men ni fattar vad jag menar) än högern.

Jag kommer fortsätta skriva vänliga artiga brev till regeringen närmaste halvåret. Men om de sedan inte levererar förslag kommer jag, precis som när det var Alliansregering, att trappa upp min kritik.

HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Oavsett regering. Och det är faktiskt resultaten som till sist räknas - inte de goda intentionerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar