torsdag 24 april 2014

Kd svänger och accepterar jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer.


2002 beslutade riksdagen (efter flera års, ibland hätsk, debatt) att samkönade och olikkönade par ska få adoptera på samma villkor. 2005 fick lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Kristdemokraterna röstade nej vid båda tillfällena. De var t.o.m emot närståendeadoptioner för homopar (alltså möjligheten att någon ska få adoptera en partners barn som redan finns i familjen). Just när det gäller den reformen gjorde dock kd en helomvändning 2010 och blev för.

Motståndet emot samkönat föräldraskap i övrigt finns dock kvar - även 2014. Jag mailade för några veckor sedan Roland Utbult, kd:s ledamot i civilutskottet (som ansvarar för familjepolitiken) i riksdagen, om vad partiet idag tycker om några konkreta reformer. Bl.a. om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Idag är lagarna olika. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om hon däremot är gift med en annan kvinna är det annorlunda. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Kd är emot könsneutral lag om föräldraskapresumtion.

En könsneutral föräldraskapspresumtion skulle förbättra tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar. En utredning föreslog redan januari 2007 det, Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3. Utredningen rekommenderar även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.
Vad tycker kd 2014 om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion? Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej. Det skulle ju innebära att man i lagstiftningen avtalar bort mannens föräldraskap, något som vi inte tycker. Alla barn har rätt till både en mamma och en pappa. 

Att ensamstående har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar. Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej. Vi vill att adoptionen så långt det är möjligt ska efterlikna det ursprungliga förhållandet, nämligen en mamma och en pappa. 

Att samkönade par har rätt att bli prövade som adoptivföräldrar på samma villkor som olikkönade par? Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej, se ovan. 

Att lesbiska kvinnor (som är gifta eller sambo) har rätt att bli inseminerade vid kliniker precis som olikkönade par i samma situation. Ja, möjligen eller nej? 

SVAR: Nej, se ovan. 
Kristdemokraterna har motvilligt accepterat redan genomförda reformer.

Jag ville att Roland Utbult ska förtydliga sig om kd vill avskaffa de 3 reformer som redan är genomförda. Han mailar följande.
Vi har ju en demokratiskt beslutsfattande i Sverige. Vi som kristdemokrater driver inte frågan om att avskaffa reformerna du tar upp. När frågan om föräldraskapspresumtion kommer upp och det blir skarpt läge i utskottet kommer jag däremot att hävda vår ståndpunkt. Men det gäller ju tidigt i den politiska processen.
Kristdemokraterna förtjänar skarp kritik för att de ännu principiellt är emot jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn samt att alla barnrättsföreningar i Sverige idag stödjer att lagarna ska vara lika för samkönade och olikkönade par. Kd:s politik är orsakad av fördomar och inte fakta när det gäller homofamiljer. Men det är intressant att partiet nu svänger och för första gången inte vill avskaffa reformerna.

För några år sedan ville en betydande minoritet i partiet att kd i sak skulle bli för nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Majoriteten, inklusive partiledaren Göran Hägglund, röstade dock nej till det. Att partiet nu inte vill avskaffa reformerna kan möjligen tolkas som en kompromiss.


Uppdatering 1.

Nu är det bara sd som vill försämra HBT-rättigheter.
Det här betyder att Kristdemokraterna nu inte vill försämra några HBT-rättigheter. Visserligen kan man vara kritisk emot att de vill ta bort ordet äktenskap från lagboken men deras förslag är könsneutralt. Därmed är Sverigedemokraterna det enda av de 8 riksdagspartierna som vill försämra HBT-rättigheter. Sd är för följande förslag.

Avskaffa möjligheten för samkönade par att få adoptera, förutom närståendeadoptioner.

Avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Avskaffa DO (Diskrimineringsombudsmannen) utan att ersätta deras verksamhet med något annat.

Avskaffa alla statsbidrag emot diskriminering och HBT-fientlighet samt avskaffa statsbidragen till  HBT-föreningar (idag ges det senare främst till RFSL men även några andra bl.a. EKHO, en förening för kristna HBTQ-personer).

Sd vill även kraftigt strama åt möjligheten att få asyl. Partiets mål är att bara en tiondel av de som idag får stanna skulle beviljas asyl med deras politik. Idag är det ca 40 % av alla asylsökande som får ett slutgiltigt beslut om asyl (efter överklaganden från en del). Med sd:s politik skulle alltså andelen asylsökande som får stanna hamna runt 4 %. Givetvis skulle det påverka även HBTQ-flyktingars möjlighet att få asyl. Radikalt fler skulle avvisas till länder som Iran, Irak och Uganda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar