onsdag 9 april 2014

Kd är för 3 av 4 HBT-reformer inom EU.


Inför EU-valet granskar jag vad 11 partier tycker om några konkreta HBT-reformer inom EU. Kristdemokraterna är precis som tidigare för följande reformer.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.

Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.

Det avslöjar Désirée Pethrus, partiets ledamot i riksdagens EU-nämnd, i telefon. Pethrus tror att partiet precis som tidigare är negativt till att Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. Idag råder en kompromiss som beslutades av EU 2004. En rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna samkönade par som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit. Det är alltså den kompromissen som kd (och förmodligen sd också) förmodligen vill behålla. 

Borgerlig oenighet.

Här är dock den borgerliga regeringen helt oense eftersom Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet, precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är tydliga med att svenska homoäktenskap bör bli juridiskt erkända oavsett vilket EU-land det samkönade paret flyttar till. Det handlar om att värna den fria rörligheten även i praktiken, också för samkönade par. Om ett gift bögpar eller flatpar flyttar till Italien idag betraktas deras äktenskap utan någon juridisk verkan där. Har de barn med sig kan det påverka hela familjen.

Kommentaren när det gäller den reformen är dock preliminär för kd:s del. Jag kommer att maila partiets förstanamn inför EU-valet, Lars Adaktusson, om vad kd som parti officiellt tycker idag. Adaktusson har själv avslöjat att han tycker mänskliga rättigheter är en av de saker han främst vill prioritera i sin kampanj. Förhoppningsvis gäller de rättigheterna också för HBTQ-persdoner och gifta samkönade par i EU.


Uppdatering 1.

Riksdagen behandlar migrationspolitiken 16 april.

Hur samkönade pars äktenskap och partnerskap respekteras juridiskt inom EU är något som riksdagens socialförsäkringsutskott behandlar i sitt betänkande (rapport) Migration och asylpolitik. Majoriteten i utskottet lämnar följande kommentar i rapporten från 3 april.
Det s.k. rörlighetsdirektivet (2004/38/EG), som genomförts i svensk rätt, reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i en annan medlemsstat. Begreppet familjemedlem i rörlighetsdirektivet omfattar även registrerade partner. Emellertid förutsätter likställandet i respektive nationell lagstiftning att den mottagande medlemsstaten behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap. Utskottet har tidigare beklagat att en registrerad partner enligt direktivet inte generellt likställs med en make, senast i betänkande 2011/12:SfU10. Utskottet uttalade då förståelse för att lagstiftningsarbetet inom EU innebär att medlemsstaterna från tid till annan tvingas till kompromisser. Utskottet, som konstaterar att en registrerad partner till en unionsmedborgare för svenskt vidkommande ska räknas som familjemedlem enligt rörlighetsdirektivet, förutsätter att Sverige även fortsättningsvis verkar för att regelverket fullt ut görs icke-diskriminerande.
Socialdemokraterna har lämnat en reservation (alternativt förslag) om det.
Det är även viktigt att Sverige verkar i EU för att hbt-personer som är EU-medborgare ska ha möjlighet att röra sig fritt inom EU och både kunna studera och arbeta på samma villkor som övriga EU-medborgare. För detta krävs att samkönade pars relationer och familjebildning erkänns inom samtliga medlemsstater, vilket inte görs i dag. .
I sak är 6 av 8 riksdagspartier, alla förutom sd och kd, för att Sverige ska jobba för att alla medlemsländer juridiskt erkänner samkönade äktenskap från andra länder om ett gift homopar flyttar dit.

Riksdagen kommer 16 april att debattera och rösta om rapporten från socialförsäkringsutskottet. Debatten kommer främst handla om flyktingpolitiken där HBTQ-flyktingars situation också berörs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar