fredag 11 april 2014

Junilistan försämrar sin HBT-politik.


Junilistan är ett parti som kom in i EU-parlamentet 2004 men åkte ut vid valet 2009. I år försöker de igen. Förvånande nog har jl försämrat sin HBT-politik senaste åren. När det gäller att Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden var partiet tydligt positivt 2009.
Ja, självklart ska alla grupper i samhället behandlas likvärdigt, det är en av hörnpelarna i Junilistans politik. Diskriminering får inte förekomma utifrån sexuell läggning, kön, ursprung, funktionsnedsättning etc. Junilistan anser att EU har tre övergripande uppgifter att spela: att arbeta med gränsöverskridande miljöfrågor, utveckla den inre marknaden och att just upprätthålla mänskliga rättigheter i EU och därmed garantera att alla grupper behandlas rättvist.
I år har däremot Junilistan svängt. Eva Nisser har lämnat kommentarer för partiets del.
Detta är redan lag genom artikel 10, avdelning II i Lissabonfördraget och lagen ska efterlevas. Artikeln skriver ”kön” och inte exklusivt biologiskt och därmed exkluderas inte heller könsidentitet. Det är dock möjligt att det behövs en förtydligande skrivning, vilket vi skulle stödja.
Jl negativa till att Sverige ska jobba för juridiskt erkännande av svenska samkönade äktenskap i hela EU.

En annan reform är att Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna par som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit). Även där är jl negativa och lämnar följande kommentar.
EU:s medlemsstater har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Köpenhamnskriterierna och Lissabonfördraget. Junilistan står helhjärtat bakom dessa deklarationers innehåll. Lagstiftning om äktenskap och partnerskap är nationella frågor som inte ska avgöras av EU. Om ett homosexuellt gift par flyttar till ett annat EU-land som inte har lagstiftning som tillåter homoäktenskap får paret dock inte diskrimineras på något sätt. Skulle så ske är det ett fall för domstolen.
Partiet kampanjade emot Lissabonfördraget.

Först är det möjligt att konstatera att sexuell läggning och könsidentitet inte är explicit omnämnt varken i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Sedan har dock domstolspraxis i Europadomstolen ibland erkänt HBT-personers rättigheter. Det är anmärkningsvärt att Eva Nisser skriver att Junilistan står bakom Lissabonfördraget, partiet kampanjade nämligen själv emot att EU skulle anta det. I en debattartikel från deras toppkandidater så sent som för någon månad sedan, i Dagens nyheter, kritiserar jl tydligt Lissabonfördraget. Ett dokument som visserligen förbjuder diskriminering p.g.a sexuell läggning. Men fördraget tolkas olika i diverse länder i unionen. Många av dem har inte ens någon sambolag för samkönade par. Och det är inget krav i Lissabonfördraget att medlemsländer ska förbjuda diskriminering p.g.a sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

För det krävs det ett speciellt EU-direktiv. EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. Junilistan vill inte att Sverige inom unionen ska jobba för att alla länder juridiskt erkänner svenska samkönade äktenskap om ett homopar flyttar till ett annat land i EU. Istället hänvisar partiet diskriminerade par att anmäla till Europadomstolen för mänskliga rättigheter (om paret är beredda på den publicitet och offentliggörande av dem som det orsakar). Det är att frånta politiker sitt ansvar.

En av partiets kandidater är positiv till HBT-reformer.

När det om Sverige inom EU bör jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN lämnar jl följande kommentar.
Det behövs inte mer lagstiftning utan ett säkerställande att den nuvarande efterlevs. Möjligtvis kan det krävas ett förtydligande av redan gällande lagstiftning. 
Partiet hävdar att det inte behövs fler lagar. Men en HBT-konvention i FN är inte någon lag utan en konvention som medlemsländerna antar, precis som det idag finns FN-konventioner emot diskriminering p.g.a. etnicitet, funktionshinder, kön etc. 76 länder i världen har förbud emot samkönade relationer. Även många andra länder har allvarligt diskriminerande lagar.

Det enda Junilistan idag är beredd att möjligen ge stöd åt är alltså att "kön" i Lissabonfördraget ska definieras som både biologiskt och socialt. Det är synnerligen magert.

Hèléne Goudin, som var ledamot i EU-parlamentet 2004-2009 och i år har plats 4 på partiets lista har mailat att hon är för alla 4 HBT-reformerna i EU, tvärtemot hennes parti.  Goudin var som ledamot engagerad för HBT-rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar