onsdag 16 mars 2016

Majoriteten i riksdagen vill inte utreda könsneutrala personnummer.


Riksdagen har nu behandlat motionsförslag om att införa könsneutrala personnummer. I början av den här månaden lämnade skatteutskottet ifrån sig betänkandet (rapporten) Skatteförfarande och folkbokföring. Majoriteten i utskottet (alla partier förutom v) lämnade följande kommentarer om könsneutrala personnummer.
.... Ett könlöst personnummer innebär nackdelar för statistik och forskning men har fördelen att ett sådant personnummer inte pekar ut en persons kön och att personnumret inte behöver ändras efter ett könsbyte.... Uppgiften om kön har sin grund i kraven på könsuppdelad statistik. Ett könsneutralt personnummer skulle innebära att uppgiften om kön måste tas fram på annat sätt. Utskottet är inte berett att tillstyrka en sådan omläggning och avstyrker därför motionsförslaget om könsneutrala personnummer. I sammanhanget bör det påpekas att den som har bytt kön också har möjlighet att byta personnummer....
S och mp borde enats om att reformen bör förutsättningslöst utredas.

Tyvärr var det alltså bara Vänsterpartiet som lämnade någon reservation (alternativt förslag) när det gäller könsneutrala personnummer. Från reservation 15.
.... I Norge beslutades förra året att systemet för personnummer skulle göras om, eftersom sifferkombinationerna beräknades ta slut runt 2030. I samband med detta bestämdes även att siffran i numret som avslöjar könet ska tas bort, detta efter uppmaningar från grupper i samhället som önskar en förändring samtidigt som det finns en internationell trend där fler och fler länder tar bort könstillhörigheten ur sina identitetshandlingar. Ett könsneutralt personnummer har många fördelar. Förutom att det inte pekar ut en persons kön, kommer heller inte personnumret att behöva ändras efter att en person exempelvis ändrat sitt juridiska kön. Dessutom skulle ett könsneutralt personnummersystem ha stora fördelar och vara bättre anpassat för att hantera när det införs ett tredje juridiskt kön i Sverige. Frågan om ett nytt personnummersystem bör därför utredas i syfte att införa könsneutrala personnummer....
Miljöpartiet har meddelat att de i sak är för reformen medan Liberalernas och Centerpartiets attityd är "möjligen". Socialdemokraterna och Moderaterna har ännu inte kommenterat vad de tycker. Sedan några decennier har riksdagen tyvärr en praxis att regeringspartierna i princip avslår alla motioner. Att inget av de övriga partierna argumenterade för bifall till v-motionen var helt väntat. Men det som är negativt är att mp inte fick s att acceptera att reformen borde förutsättningslöst utredas. Hade de i utskottet lämnat det förslaget hade förhoppningsvis c och l inte haft några invändningar.

I riksdagsdebatten 9 mars om rapporten från skatteutskottet (§ 9) var det inte någon representant, inte heller från v, som debatterade könsneutrala personnummer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar