fredag 25 mars 2016

Homosexuelle Robert Hannah kämpade för HBTQ-asylsökande - och fick bara (delvis) stöd av främlingsfientliga sd.


Häromdagen publicerades på riksdagens hemsida betänkandet (rapporten) Migration och asylpolitik. Det är socialförsäkringsutskottet som lämnat ifrån sig det och debatt och omröstning i riksdagen i sin helhet blir det 6 april. Rapporten handlar om de motioner som lämnades i höstas i samband med allmänna motionstiden. Majoriteten utgörande av Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har lämnat bl.a. följande kommentarer när det gäller utvärdering av situationen för HBTQ-asylsökande..
.... Migrationsverket har enligt sin årsredovisning för 2015 under året tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande på hbtq-området till följd av bl.a. nya domar från EU-domstolen och Migrationsöverdomstolen samt nya riktlinjer från UNHCR.... I regleringsbrevet för 2015 hade Migrationsverket bl.a. i uppdrag att särskilt redovisa till regeringen hur verket säkerställt rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas. Enligt årsredovisningen för 2015 ställdes dock uppföljningen in. En av anledningarna är att det finns svårigheter med att få fram ett bra underlag för analys på grund av att regelverket hindrar registrering av hbtq-skäl som skyddsgrund. Uppföljningen ska enligt Migrationsverket genomföras när rättsliga förutsättningar finns.... Mot bakgrund av det som anförts ovan och då Migrationsverket aktivt jobbar med bl.a. hbtq-frågor anser utskottet att det inte finns skäl för riksdagen att nu göra något tillkännagivande om Migrationsverkets arbete eller om en översyn av lagstiftningen....
Resonemanget från s, m sd, mp och c är helt fascinerande. Migrationsverket kan idag inte göra en uppföljning av hur rättssäker asylprövningen är för HBTQ-asylsökande. För att det ska bli möjligt måste de rättsliga förutsättningarna ändras. Och de fem partierna konstaterar då att det bästa är att inte ändra något eller möjliggöra en sådan uppföljning. Och Centerpartiet som annars vill verka så invandringsvänliga struntar tydligen just i den här gruppen. Och Miljöpartiet viker sig - igen - i relation till Socialdemokraterna. Trots att båda partierna tydligt och klart före valet 2014 lovade att om de skulle bli regeringspartierna var målet just att tillsätta en utredning om situationen för HBT-asylsökande. Dessbättre lämnar Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i varsin reservation (4, 5 och 6) förslag om att regeringen bör tillsätta en sådan utredning.

En del HBTQ--personer blir trakasserade på asylboenden.

En annan diskussion handlar om särskilda boenden för HBTQ-asylsökande eftersom det finns flera rapporter om att de ibland blivit trakasserade av andra sökanden. Vänsterpartiet lämnar en reservation (24) om det. Intressant är att Sverigedemokraterna som ensamt parti i en reservation (23) yrkar bifall till vissa (men inte alla) förslag till en motion av öppet homosexuelle Robert Hannahs (bilden) motion om att det är den som mobbar och diskriminerar på asylboenden som ska flyttas, inte den som trakasserad. Hannah fick inte stöd av sitt eget parti, Liberalerna, trots att hans analys är riktig. Det är anmärkningsvärt. Även att Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna inte orkade yrka bifall till den motionen. Särskilda boenden är givetvis en nödlösning men på sikt är det inte hållbart. Det är de som trakasserar som blir förflyttade. Majoriteten i utskottet kommenterar följande.
..... Enligt Migrationsverkets handbok har en asylsökande rätt till ett boende som är anpassat efter den sökandes behov om han eller hon befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det kan gälla exempelvis en hbtq-person, ett ensamkommande barn, en gravid kvinna eller ensam­stående med minderåriga barn. Behov av ett särskilt anpassat boende kan vidare finnas för någon som är allvarligt sjuk eller som har en funktions­nedsättning eller psykiska besvär. Det kan vara en person som exempelvis varit utsatt för människohandel, tortyr, våldtäkt eller andra former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, eller kvinnlig könsstympning. Hbtq-personer ska enligt verkets handbok prioriteras när det gäller lägenhetsboende i närheten av stora städer, där det kan finnas stödjande organisationer och nätverk. Alla asylsökande får ta del av boenderegler och av information om att alla som bor i boendet ska kunna känna sig trygga i sin boendemiljö och att det därför är viktigt att alla i boendet respekterar varandra och visar varandra hänsyn, oavsett religion, kultur eller sexuell läggning....
Svensk naivitet är ibland fascinerande.

De där informationsbroschyrerna budskap har tydligen inte nått ut till alla - för att uttrycka det milt. Ibland är svensk naivitet fascinerande. Den ende som fattat vad det handlar om på allvar - att det är homofientliga asylsökande som bör förflyttas bort istället för de som blir trakasserade - får bara stöd av sd som annars inte är HBTQ-vänliga men här blir plötsligt bekymrade eftersom det handlar om invandrare som förövare. Övriga partier i utskottet resonerade tydligen som följande. "Robert Hannah är säkert en bra invandrarkille som också råkar vara bög men när det gäller att islamister (och möjligen även kristna extremister) trakasserar HBTQ-asylsökande på asylboenden och att det är islamisterna som bör få känna konsekvenserna av det vill vi - precis som i många tidigare debatter - ge främlingsfientliga sd monopol att som parti officiellt föra debatten." Ibland är svensk politik verkligen absurd. Och Moderaterna tiger sedan några månader helt om vad de tycker om HBTQ-asylsökandes situation trots många mail och påminnelser till partiet. 

I rättvisans namn bör det också konstateras att c tar ställning i en reservation (25) för att "det bör ses över hur rättssäkerheten kan stärkas genom bättre språkanalyser, landkunskap och kunskap om hbtq-personers situation.". Men det kan aldrig ersätta en offentlig utvärdering och utredning av HBTQ-asylsökandes rättssäkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar