måndag 28 mars 2016

Att riksdagspartier nu nästan bara röstar för "egna" HBTQ-motioner är ett problem.


För några dagar sedan publicerades på riksdagens hemsida betänkandet Fri- och rättigheter. Rapporten behandlar flera HBTQ-reformer. Debatt och omröstning om betänkandet blir det i riksdagen i sin helhet 7 april.

Tredje juridiskt kön.

Vänsterpartiet och Liberalerna har i utskottet lämnat varsin reservation till förmån för sin respektive partimotion om tredje juridiskt kön. Tyvärr har l bara kopierat kommentarer från partimotionen från i höstas då fp - som de hette då - var tveksamma till reformen men för en utredning av den. Partiet tog dock tydligt ställning för införande av ett tredje juridiskt kön vid sitt landsmöte (kongress) i november. Övriga sex partier i konstitutionsutskottet lämnar bl.a. följande kommentarer.
Utskottet anser liksom tidigare att den omläggning av personnumren som krävs för att införa ett tredje kön är en förhållandevis genomgripande förändring som ställer nya krav, t.ex. för dem som använder personnumrens könsuppgift för statistik. Utskottet är inte berett att ta något initiativ med anledning av motionsyrkandena och avstyrker motionerna
Om man ska göra en välvillig tolkning är det kan man konstatera att det inte finns något avståndstagande från införande av ett tredje juridiskt kön. Men det är givetvis en brist att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i utskottet inte velat tydliggöra att regeringen bör tillsätta en utredning. Trots att båda partierna före riksdagsvalet 2014 tydliggjorde att de var positiva till det - mp är också för reformen i sak.

Att införa förbud i regeringsformen emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Vänsterpartiet har lämnat en motion (och reservation) om bl.a. den reformen.
.... Vi vill därför införa ett grundlagsskydd mot lagar och föreskrifter som missgynnar någon p.g.a. könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att könsidentitet läggs till i uppräkningen i 2 kap. 12 § regeringsformen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna....
I förra bloggposten kritiserade jag att Vänsterpartiet och Kristdemokraterna inte orkade yrka bifall till en motion av en l-ledamot om att förbättra situationen för bl.a. HBTQ-asylsökanden som blir trakasserade vid asylboenden. Han fick inte ens med sig sitt eget parti, Liberalerna. Här finns samma tendens. Både Centerpartiet och Liberalerna är i sak för att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Men motionen kom "från fel parti". Att regeringspartier (även Miljöpartiet är för reformen i sak) i princip vägrar bifalla någon motion har tyvärr blivit en praxis senaste decennierna. Men tendensen är också att oppositionspartier, från höger till vänster, i riksdagens utskott oftare än förr vägrar bifalla motionsförslag av den enda orsaken att det inte är från egna partiet.

Det försämrar förtroendet för riksdagen som en arena för saklig debatt, där innehållet är viktigare än avsändaren. Men det försämrar också kampen för nya HBTQ-reformer. Det blir lätt för regeringspartier att avfärda ett parti, här v (i andra debatter handlar det om andra ensamma partier som reserverat sig) istället för att flera oppositionspartier går ihop och pressar regeringen maximalt om förslag man i sak är eniga om. Även om en motion inte råkar komma från det egna partiet. Majoriteten (notera även mp, c och l som i sak är för reformen) yrkar bifall till bl.a. följande kommentarer.
.... Som utskottet tidigare påtalat prövades frågan huruvida könsidentitet och könsuttryck borde omfattas av målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF och av diskrimineringsskyddet i 2 kap. RF i samband med förslaget om en reformerad grundlag. Utskottet var då inte berett att förorda ytterligare skydd i detta avseende. Utskottet vidhåller detta ställningstagande och avstyrker därför motion 2014/15:190 yrkande 4.....
HBT-personers situation i EU.

Ett enigt utskott lämnar följande kommentarer till motionsförslag om att förstärka arbetet för HBT-rättigheter inom unionen.
.... Den 8 januari 2016 presenterade det nederländska ordförandeskapet ett förslag till rådsslutsatser med rubriken Strategiskt åtagande för jämställdhet och åtgärder för att främja hbt-personers rättigheter.... Vid rådets möte den 7 december 2015 presenterade kommissionen en handlingsplan för att stärka hbt-personers rättigheter.... Enligt uppgift från Kulturdepartementet är avsikten att slutsatserna ska kunna antas som ordförandeskapets slutsatser i juni 2016.... Det är därför med tillfredsställelse som utskottet noterar det förslag till rådsslutsatser om bl.a. hbt-personers rättigheter som för närvarande förhandlas i EU....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar