måndag 28 mars 2016

HBTQ-anpassad föräldraförsäkring utreds men inte tillåtande av fler än två vårdnadshavare.


S-mp-regeringen har nu tillsatt den tidigare utlovade utredningen om föräldraförsäkringen. Den ska granska hur föräldraförsäkringen kan moderniseras när det gäller teman som jämställdhet, flexibilitet, barnets bästa, situationen för företagare och studenter etc. Men även ett HBTQ-perspektiv ska finnas med. Från direktiven till utredningen som ska lämna sin slutrapport senast 1 oktober 2017.
.... Identifiera problem och undersöka möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen och vid behov föreslå förändringar.... Mer än vart femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den med båda sina rättsliga föräldrar. I Sverige finns familjer där barnen stadigvarande bor med båda föräldrarna, ombildade familjer med bonusbarn och bonusföräldrar, ensamstående föräldrar, barn som bor växelvis, regnbågsfamiljer och flera andra familjekonstellationer som ibland benämns stjärnfamiljer. Då barnens familjesituation kan se olika ut och då behov och önskemål varierar över tid finns det behov av att samhällets stöd till barn familjerna är flexibelt utformat. Det finns ett behov av att se över reglerna avseende vem som ska kunna ta del av främst föräldrapenningen och att i detta sammanhang överväga vad som är till barnets bästa när det gäller möjligheterna till anknytning och till nära och långvariga relationer..... Utredaren ska begränsa översynen avseende olika familjekonstellationer till att omfatta socialförsäkringsbalkens bestämmelser samt eventuella följdändringar i annan lagstiftning. Eventuella förslag till förändringar ska inte omfatta föräldrabalkens regler om föräldraskap och vårdnad....
Det sista betyder att utredaren tyvärr inte ska pröva om barn bör kunna få fler än två vårdnadshavare. Att det nu kommer att göras en granskning av hur föräldraförsäkringen ska moderniseras är positivt i sig. S och mp bör dock senare i år tillsätta en separat utredning om att tillåta fler än två vårdnadshavare i en del situationer när en domstol konstaterar att det är till barnets bästa. Något de två partierna före förra riksdagsvalet lovade göra om de skulle bli regeringspartier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar