tisdag 17 mars 2015

Skolverket lämnar rapport om att bekämpa diskriminering.


Den dåvarande borgerliga regeringen gav 2011 Skolverket i uppdrag att "erbjuda förskolans, grund- och gymnasieskolans och fritidshemmets personal samt skolledare fortbildning för att stärka skolans värdegrund och i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling." Från Skolverkets rapport som publicerades i januari i år.
Normer som riskerar att leda till att barn och elever kränks eller diskrimineras behöver synliggöras och motverkas.... Stödinsatser från staten behöver ges samlat. Att dela upp stödinsatser inom värdegrundsområdet i olika mindre satsningar med smalt fokus (t.ex. jämställdhet, diskriminering eller främlingsfientlighet) riskerar att bidra till den splittring och brist på helhetssyn som Skolinspektionen konstaterat vara vanlig.... En större del av kränkningarna på nätet jämfört med i skolan, särskilt av pojkar, har koppling till rasism och homofobi....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar