tisdag 3 mars 2015

Riksdagen debatterar diskriminering och familjepolitik den här veckan.


Våld i nära relationer.

Som jag kommenterade i en uppdatering till förra bloggposten har Arbetsmarknadsutskottet i riksdagen lämnat ett betänkande (rapport) om Jämställdhet och åtgärder emot diskriminering. Från rapporten.
Uppdraget omfattar förutom våld som drabbar kvinnor i nära relationer även våld som utövas mot kvinnor av bekanta eller helt okända män. Utredaren har också i uppdrag att uppmärksamma homosexuellas, bisexuellas och transpersoners utsatthet för våld i nära relationer. Inom ramen för uppdraget ska utredaren dessutom utvärdera de insatser som genomförts i fråga om hedersrelaterat våld och förtryck under föregående mandatperiod samt ge förslag utifrån riksdagens tillkännagivande att regeringen bör återkomma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.... Uppdraget, som ska slut­redovisas senast den 29 maj 2015, kommer att ligga till grund för regeringens överväganden.
Det är beklagligt att direktiven inte är könsneutrala, allt våld i nära relationer bör fördömas oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet hos förövaren och offret. Men det är välkommet att utredningen görs. Folkpartiet föreslår i en reservation (alternativt förslag) att varje kommun bör ha en handlingsplan emot hedersrelaterat våld och att en sådan också ska ha ett HBT-perspektiv.

Aktiva åtgärder emot diskriminering.

Enligt mig är annars den viktigaste reformen inom området att Sveriges lagar blir konsekventa och slutar rangordna olika diskrimineringsgrunder. S-mp-regeringen har lovat att lämna förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder. Inget krav finns när det gäller könsidentitet och ålder. I Norge är arbetsgivare skyldiga att förebygga  diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning.  

Majoriteten i Arbetsmarknadsutskottet nöjer sig med att konstatera att regeringen bereder ärendet. Vänsterpartiet och Folkpartiet lämnar varsin reservation om att de vill att regeringen återkommer med ett konkret lagförslag. Vänsterpartiet föreslår också i en annan reservation att alla arbetsgivare med fler än 10 anställda bör bli skyldiga att inrätta mångfaldsplaner för alla sju diskrimineringsgrunderna. Det är dock ett förslag jag är emot. Det viktiga är att arbetsgivare med fler än 10 anställda får skyldighet att aktivt förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna. För en del kan en mångfaldsplan vara bäst, men för andra blir det bara onödig byråkrati.

Utredning om organisation av arbetet emot diskriminering.

Den tidigare borgerliga regeringen startade en utredning om hur diskriminering bör motverkas. Ett enigt utskott konstaterar följande.
Utskottet välkomnar vidare att regeringen i januari 2014 tillsatte en utredning om bättre möjligheter att motverka diskriminering. Utredningen har till uppgift att föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras (dir. 2014:10, 2014:79). Syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2015.
Riksdagsutskott vill förenkla för ogifta olikkönade par som fått barn.

Jag har tidigare här på bloggen kommenterat att Civilutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Familjerätt. I det finns information om att regeringen planerar att i juni lämna en proposition (regeringsförslag) om att ensamstående kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Positivt är att ett enigt utskott föreslår att regeringen bör utreda möjligheten att förenkla erkännande av faderskap för olikkönade par som är ogifta (och där  parterna är ense om att de är föräldrarna).

En annan queer-reform är att förenkla för män att få möjlighet att bli juridiskt erkänd (DNA-tester är nästan 100 % tillförlitliga idag) som pappa till ett barn även om mamman motsätter sig det. Och även om hon är gift med en annan man. Argumentationen för det kan ni hitta här. Tyvärr är det bara Sverigedemokraterna som är entydigt för den reformen i betänkandet.

Debatter i riksdagen.

Riksdagen i sin helhet debatterar om rapporten Familjerätt imorgon, onsdagen 4 februari. Debatten lär starta tidigast ca 16.30, förmodligen senare.

På torsdag, 5 mars, behandlas Jämställdhet och åtgärder emot diskriminering. Debatten lär starta tidigast ca 16.30, förmodligen senare.

Debatterna sänds i direktsändning från riksdagens hemsida.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar