tisdag 16 april 2013

Mycket fokus på HBT i rapport från utrikesutskottet.

Igår publicerades på riksdagens hemsida dokumentet Mänskliga rättigheter inom svensk utrikespolitik. Partierna i riksdagens utrikesutskott redogör där för vad de har för åsikter. I allt väsentlighet finns det en enighet inom det här området. Men s, mp och v har lämnat reservationer (alternativa förslag) där de tre partierna bl.a. vill att regeringen tydligt jobbar för en HBT-konvention i FN. I sak är dock Alliansens fyra partier också för den reformen, de har det meddelat bl.a. via mail.

Idag skulle en HBT-konvention inte få stöd av en majoritet i FN, däremot borde Sverige jobba inom EU för att unionen gemensamt ska lämna ett förslag i FN om en HBT-konvention. Ett sådant förslag skulle få en helt annan tyngd än om Sverige ensamt föreslog det. Sverigedemokraterna är som ensamt riksdagsparti tveksamma till en HBT-konvention men har kommenterat att även de stödjer den HBT-resolution som FN antog häromåret.

Intressant är att HBT nog utgör den längsta delen i utrikesutskottets rapport. Tycker ni följande stycken är långa ska ni veta att jag tagit bort säkert hälften av texten.

Från majoritetens kommentar i utskottet (majoriteten är här Alliansen och sd plus s, mp och v där de tre partierna inte lämnat reservationer, alternativa förslag).
Diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet:

.... För första gången antogs inom FN i juni 2011 en resolution som specifikt behandlar mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet. Resolutionen, som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter, stöddes av bl.a. Sverige och övriga EU-länder. I resolutionen uttryckte MR-rådet djup oro över det våld och den diskriminering som individer i alla regioner i världen utsätts för till följd av deras sexuella läggning och könsidentitet. I resolutionen uppmanades FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att dokumentera diskriminerande lagar och våldshandlingar som riktas mot hbt-personer i alla delar av världen. EU stöder det arbete med hbt-frågor som utförs av högkommissarien för mänskliga rättigheter och deltar som medlem i en tvärregional grupp för hbt-frågor i arbetet för ökad medvetenhet om och stöd för hbt-frågor. EU deltog aktivt i arrangemanget av ett sidoarrangemang i FN i New York i december 2011 under rubriken Stop Bullying, Ending Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity (stoppa mobbning, få ett slut på våld och diskriminering grundad sexuell läggning och könsidentitet). Den rapport som FN:s MR-råd uppmanat högkommissarien för mänskliga rättigheter att ta fram behandlades vid en paneldiskussion i MR-rådet i mars 2012.

I rapporten konstaterade högkommissarien Navanethem Pillay att regeringar och mellanstatliga organ ofta har förbisett det våld och den diskriminering som baseras på sexuell läggning och könsidentitet. Hon ansåg att ytterligare åtgärder nu måste vidtas, och att detta framför allt skulle ske på nationell nivå, för att individer i framtiden ska få ett bättre skydd mot sådana brott mot mänskliga rättigheter. I rapporten lämnade högkommissarien en rad rekommendationer till MR-rådets medlemsstater. Hon rekommenderade också MR-rådet att hålla sig underrättat om förekomsten av våld och diskriminering kopplad till sexuell läggning och könsidentitet och att fortsätta att ta upp sådana MR-brott i befintliga granskningsprocedurer. Utskottet välkomnar att EU ska samarbeta i FN:s MR-råd med likasinnade partner för att FN ska fortsätta att ha frågan om diskriminering och våld mot hbt-personer på dagordningen. Detta slås fast i de tidigare nämnda rådsslutsatserna från utrikesrådets möte den 18 februari 2013 om unionens prioriteringar i MR-rådet.

Utskottet ser positivt på att en verktygslåda för EU:s praktiska arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för hbt-personer har antagits. Verktygslådan antogs i juni 2010 av en arbetsgrupp (Cohom) under ministerrådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik där Sverige ingått. Enligt arbetsgruppen ska verktygslådan vara till hjälp för EU-institutionerna, EU-medlemsstaterna, EU:s delegationer, representationer och ambassader att agera förebyggande mot kränkningar av hbt-personers mänskliga rättigheter och att hantera de strukturella orsakerna bakom dessa kränkningar. Verktygslådan innefattar sådana prioriteringar som avkriminalisering av samkönade sexuella relationer i världen, jämlikhet och icke-diskriminering samt skydd av människorättsförsvarare. Den ska uppdateras vart tredje år.
Utskottet välkomnar att rådet, baserat på verktygslådan, under 2013 ska utarbeta EU-riktlinjer om hbt-personers mänskliga rättigheter. Detta framgår av den handlingsplan som är knuten till EU:s strategiska ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati. Under 2013 ska EU också, enligt handlingsplanen, utveckla en strategi för hur unionen ska samarbeta med tredjeländer i FN och Europarådet om mänskliga rättigheter för hbt-personer. EU ska vidare främja beslut om åtaganden i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) när det gäller mänskliga rättigheter för hbt-personer. Frågan om avkriminalisering av samkönade sexuella relationer tas upp i motionsförslag. Utskottet välkomnar att den nyss nämnda verktygslådan slår fast att EU aktivt ska fördöma kriminalisering av samkönade sexuella relationer som sker i samförstånd och i synnerhet användningen av dödsstraff, tortyr och misshandel kopplad till sådana relationer. 

När det gäller de motionsförslag om diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet som avser åtgärder för att uppmärksamma hbt-frågor främst i FN konstaterar utskottet att EU:s verktygslåda för att främja mänskliga rättigheter för hbt-personer tar upp frågor om unionens agerande i FN, OSSE och Europarådet. Utskottet anser att EU och unionens medlemsstater i partnerskap med tredjeländer systematiskt bör främja skyddet av och respekten för de mänskliga rättigheterna när det gäller sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN och andra multilaterala forum och i sina bilaterala människorättsdialoger.

Likaså bör unionen och medlemsstaterna i olika internationella granskningsförfaranden, däribland i den allmänna återkommande utvärdering (UPR) som genomförs av FN:s MR-råd, uppmärksamma bristande efterlevnad av de mänskliga rättigheterna när det gäller sexuell läggning och könsidentitet. På motsvarande sätt bör sådana brister uppmärksammas i människorättsdialoger. Utskottet ser positivt på att statsminister Fredrik Reinfeldt i december 2012 medverkade som en av inledningstalarna vid en internationell hbtq-konferens med omkring 300 deltagare från ca 100 länder. Det var organisationen Ilga (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) som hade världskonferens i Stockholm, arrangerad av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) och med fokus på de mänskliga rättigheterna. EU och Sverige bör enligt utskottet i såväl multilaterala som bilaterala kontakter fortsätta att uppmana regeringar att förhindra diskriminering och att arbeta för en attitydförändring gentemot hbt-personer....
Socialdemokraterna kommenterar i reservation 2 bl.a. följande.
.... I FN-konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ges det uttryck för den folkrättsligt viktiga principen om icke-diskriminering. Ett antal exempel på diskrimineringsgrunder räknas upp, däribland ras, hudfärg och religion men däremot inte sexuell läggning. I syfte att påskynda en attitydförändring bör Sverige vara pådrivande för att påbörja arbetet med en hbt-konvention. Sverige bör också, så snart detta bedöms vara lämpligt, arbeta för en internationell hbt-konferens....
Från reservation 3, av Miljöpartiet.
.... Sverige bör använda de relationer biståndet erbjuder för att påverka länder att i förekommande fall avskaffa lagstiftning som innebär att personer riskerar att dömas av staten för homosexuella handlingar....
Från reservation 4, av Vänsterpartiet.
.... Ett första steg mot en konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet vore att samla ett högnivåmöte om hbt-frågor. Ett högnivåmöte skulle erbjuda en möjlighet för likasinnade länder att samordna arbetet för att stärka respekten för hbt-personers mänskliga rättigheter. Sverige bör ta initiativ till ett högnivåmöte om hbt-frågor. Ytterligare ett steg för att via FN synliggöra hbt-personers situation i världen vore att utse en specialrapportör för hbt-personers mänskliga rättigheter knuten till FN:s generalsekreterare. Sverige bör verka för att en sådan specialrapportör tillsätts och erbjuda sig att finansiera en sådan rapportör.....
24 april kommer riksdagen debattera rapporten från utrikesutskottet, Mänskliga rättigheter inom svensk utrikespolitik.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar