måndag 17 oktober 2011

Moderaterna goes queer?


Fyra moderata riksdagsledamöter har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet där de argumenterar för flera nya reformer som man skulle kunna definiera som "queer". Och det är inte Olof Lavesson eller Tomas Tobé, partiets öppet homosexuella riksdagsledamöter som är ansvariga för artikeln. Utan bl.a. Mats Gerdau (bilden) som är partiets gruppledare i Socialutskottet. Gerdau är alltså den moderat i riksdagen som främst är ansvarig för de här frågorna.
Lagstiftningen om ofrivillig barnlöshet är i dag en sörja av motsägelsefullhet där gamla invanda föreställningar, otidsenliga regler och lite moralism krockar med teknikens möjlighet och människors önskemål. Varje enskild fråga har säkert sina förklarliga skäl, men helheten blir obegriplig och vardagen väldigt orättvis.

• Varför är det okej att donera en hel livmoder men inte upplåta livmodern under nio månader åt någon annan (surrogatmödraskap)?

• Varför får provrörsbefruktningar (IVF) med donerade ägg/spermier bara genomföras på universitetssjukhus, när insemination och provrörsbefruktningar med egna ägg och spermier också får genomföras på privata kliniker?

• Varför får man donera spermier eller ägg så att nytt liv kan skapas, men inte både och (embryodonation)?

• Hur kommer det sig att adoptioner inom landet är så svåra att genomföra, trots att många barn har så miserabla hemförhållanden att de är placerade i familjehem?

• Varför finns en åldersgräns för adoptioner på 43 år för båda föräldrarna, när samma krav inte ställs vid insemination?

• Varför hjälper man bara den ena parten i ett lesbiskt par att få barn, men båda i ett heterosexuellt?....

Kravet att endast universitetssjukhus får göra provrörsbefruktningar med donerade ägg och spermier bör också kunna tas bort omedelbart, det skulle öka tillgången till denna behandling.

Olikheterna mellan landstingen är en annan fråga som måste åtgärdas, det är inte rimligt med så stora skillnader i exempelvis väntetider och antal befruktningsförsök. Andra frågor, till exempel surrogatmödraskap och embryodonation, behöver utredas mer....

Alla barn borde kunna få växa upp i trygga och kärleksfulla hem. De hemmen ser ibland annorlunda ut i dag och hamnar därför utanför lagstiftningen. Efter en bra debatt och bra beslut på partistämman och senare även i riksdagen måste vi kunna bidra till att lösa människors problem.
Mats Gerdaus partikollega i Socialutskottet, Isabella Jernbeck, är också ansvarig för artikeln. Jan R Andersson vet jag är generellt liberal när det gäller de här frågorna (dock utan att ha koll på vad han tycker i detalj) medan det är otydligt vad Margareta Kjellin tycker. Men det är tydligt att i alla fall tre av fyra m-ledamöter är positiva till en familjepolitik som är mer "queer". Det avgörande nu är att de får mandat av stämman i helgen att driva den politiken.

Ett annat parti i Alliansen, Folkpartiet, hade sitt landsmöte (kongress) i helgen. Landsmötet följde partistyrelsens förslag när det gäller konkreta reformer med koppling till HBT-politiken. Det betyder att fp nu är för att utreda både att tillåta barn att byta kön juridiskt och ett avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva. Fp är för "att verka för att behandling ska kunna ges även till personer som har ospecificerad könsidentitetsstörning och inte vill genomgå en fullständig könskorrigering."

Från Folkpartiets blogg om landsmötet.
Folk­par­tiet ställde sig tyd­ligt bakom för­sla­get att båda i ett les­biskt par­för­hål­lande ska ha till­gång till inse­mi­na­tion. Låt båda bära barn!....

Folk­par­tiet vill till­sätta en utred­ning om trygg­het och skydd för barn som fötts efter värd/surrogatmoderskap. Utred­ningen bör också se till skyd­det och trygg­he­ten för värd/surrogatmödrarna.

Mötet beslu­tade också driva frå­gan om en utred­ning om möj­lig­he­terna kring embryodonation. I Sve­rige finns idag ett stort antal ned­frysta embryon som inte kom­mer till använd­ning och som med dagens lag­stift­ning för­störs efter fem år. Kanske skulle dessa embryon istäl­let kunna använ­das för att hjälpa de par som så gärna skulle vilja få ett barn men som inte idag kan? Embryo­donation är dock en myc­ket kom­plex fråga med många etiska aspek­ter som behö­ver utre­das. Folk­par­tiet vill ta ini­ti­a­tiv till att en sådan utred­ning tillsätts.
Det är väl bra om det blir en tävlan mellan Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet om vilket parti som är mest queer. Ännu återstår dock en del att göra för alla tre partierna. Och de har ett samarbetsparti som närmast är antiqueer i sin politik, Kristdemokraterna.


Uppdatering 1.

Muf:s ordförande Erik Bengtzboe kommenterar i en debattartikel i SvD partiets stämma om några dagar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar