torsdag 13 oktober 2011

Sd är ännu emot homoadoptioner i nytt förslag till principprogram.


Sverigedemokraterna ska anta ett nytt principprogram på sina landsdagar (kongress) i november.
Landsdagarna kommer att behandla förslag till nytt principprogram. Förslaget är nu ute på remiss till alla ombud.... Den största enskilda nyheten i det förslag till nytt principprogram som nu presenteras är att begreppet socialkonservatism lanseras som en ny ideologisk huvudbeteckning.... Som tydligt framgår av det föreliggande förslaget innebär inte antagandet av socialkonservatismen att vi på något sätt att överger nationalismen. Nationalismen är och kommer alltid att vara helt grundläggande för partiets världsåskådning. För att komma till sin fulla rätt behöver dock nationalismen kompletteras och sättas in i ett sammanhang.
Om jag ska kommentera förslaget till principprogram generellt kan jag konstatera att Sverigedemokraterna verkar försöka bli ett "seriöst" parti. Innehållet är betydligt mer intellektuellt och resonerande än tidigare program. Syftet med att etablera "socialkonservatismen" som partiets ideologi är nog också att försöka få bort stämpeln som extremistparti. Socialkonservativ är ju ett oskyldigt ord jämfört med främlingsfientlig nationalist.

Även om sd får ett seriöst program förblir de flesta sd-politiker oseriösa.

Mitt tips är dock att sd kommer att få betydande problem även om förslaget till nytt principprogram skulle gå igenom. De allra flesta sd-politiker är inte några intellektuella och resonerande människor. De avslöjar snabbt sin främlingsfientlighet och sina konspirationsteorier om andra partier ("etablissemanget" som vill "förstöra" Sverige). Om man granskar de delar av programförslaget som har koppling till HBT-rättigheter hittar man följande.
Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden.

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.

Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som mor- och fadersgestalter. Barn som inte växer upp i en kärnfamilj skall ha rätt att umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är möjligt skall barnet i alla fall ha rätt att få information om vilka de biologiska föräldrarna är eller var.

I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption och insemination för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper.

Det faktum att vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall inte tolkas som att vi tror att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form. Som alltid när man talar i generella termer handlar det om fallande skalor och utrymmet för individuella avvikelser är naturligtvis stort. Mot bakgrund av detta är det också naturligt för oss att erkänna att vissa människor kan födas med en oklar eller ombytt könsidentitet och att dessa människor skall få samhällets stöd i händelse av att detta förhållande utgör ett problem för dem....

På samma sätt som vi betraktar könsidentitet som någonting nedärvt hos de flesta människor betraktar vi även den sexuella läggningen som en medfödd egenskap hos de flesta individer. Vi motsätter oss därmed de läror som hävdar att den sexuella läggningen endast är en social konstruktion.

Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön, så skall personer som tillhör någon av de sexuella minoriteterna ha samma rättigheter och skyldigheter som andra. Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt.
HBT-rättigheter har blivit en etablerad del av svensk politik.

Resonemangen om homosexuellas situation är mer utförliga än i det gamla principprogrammet från 2003 och det är fler tydligt positiva kommentarer. För första gången är transpersoners situation med även om sd inte använder det ordet. Ska man tolka det som att sd blivit HBT-vänligt? Nej, det vore att dra fel slutsats. Snarare att sd konstaterar att de måste förhålla sig till en situation där HBT-rättigheter blivit en etablerad del av svensk politik. Och där de försöker använda homofobi bland muslimer som argument för att värva bögar och lesbiska. Trots att sd tiger om kristen homofobi.

Att partiet ännu tydligt argumenterar emot att samkönade par ska få adoptera och lesbiska kvinnor bli inseminerade vid kliniker är ett tecken om något på att sd ännu är ett heteronormativt och HBT-negativt parti. Eller för den delen deras vurm för traditionella könsroller. Sd struntar i att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn. Ska man tolka programförslaget bokstavligt betyder det att sd även skulle bli emot närståendeadoptioner för homopar. Sedan 2003 är partiet för den reformen. Men det kan givetvis vara en slarvig formulering från programansvarigas sida.

Blir sd för en könsneutral äktenskapslag?

En annan intressant sak är att man kan tolka programförslaget som att sd nu blir för en könsneutral äktenskapslag. Senaste året har partiets policy visserligen varit principiellt negativ till reformen men de har inte velat avskaffa den. Men återigen är det möjligt att programförslaget bara är otydligt.

Vad som är tydligt är dock att sd nu försöker balansera mellan att locka homofoba konservativa människor och de som är HBT-vänliga men vill ha en betydligt mer restriktiv invandringspolitik.

Det ska förtydligas att det här programförslaget bara är ett utkast. Det ska behandlas av Sverigedemokraternas partistyrelse i början av november och sedan på deras landsdagar i slutet av samma månad. Man kan dock anta att deras ordförande Jimmie Åkesson läst och i sin helhet godkänt utkastet till nytt programförslag.


Uppdatering 1.

Kd, sd och nd är ense om homoadoptioner är den HBT-reform de främst ogillar.

Det är fascinerande att konstatera att 2011 är det främst en typ av reformer som HBT-negativa och HBT-fientliga partier är emot. Reformer om samkönade par och barn. Kristdemokraterna är precis som Sverigedemokraterna för att homopar och heteropar ska ha samma juridiska rättigheter - förutom när det gäller adoptioner och inseminationer.

Nationaldemokraterna publicerade i juni i år på sin hemsida "Våra viktigaste frågor". Följande del har koppling till HBT-politiken.
Ett barn har rätt till både en mamma och en pappa. Mannen och kvinnan är mentalt olika och kompletterar varandra. Vi vill att varje människa ska ha rätt till sin respektive könsroll så att de egenskaper som man begåvats med ska komma till sin rätt. Homosexuella ska inte ha rätt att adoptera barn.
Sedan är Nationaldemokraterna för att helt avskaffa varje juridiskt erkännande av homorelationer. Partiet är emot en könsneutral äktenskapslag, partnerskapslagen och att sambolagen ska gälla för samkönade par. Nationaldemokraterna som är ett rasistiskt, HBT-fientligt parti vill även avskaffa lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Men man kan konstatera att precis som sd och kd är det reformer om samkönade par och barn som de är tydligast emot.

Övriga nyheter relaterade till HBT och sexualpolitik.

Först tror man inte att det här är sant. Men tydligen har det hänt i Stockholm.
Kvinnan och hennes dåvarande fru skulle genomgå en fertilitetsutredning, men nekades att boka en tid för blodprov och hänvisades istället till en hbt-mottagning på Södersjukhuset. Tingsrätten slår fast att kvinnans sexuella läggning var orsaken till att hon nekades.
Anna Ek och Rolf Lindahl från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i Svenska Dagbladet en debattartikel om att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturen Saudiarabien.
Nu går den nybildade svenska myndigheten Försvarsexportmyndigheten ett steg längre. Denna vecka står man värd för ett lobbybesök från en officiell delegation från Saudiarabiens krigsmakt.... Det borde vara en självklarhet att inte beväpna diktaturer som fängslar, torterar och avrättar människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.
Jag håller helt med. Det är skamligt att Sverige exporterar vapen till Saudiarabien som har dödsstraff för homorelationer och även i övrigt beter sig vidrigt när det gäller mänskliga rättigheter.

Kd-tidning ogillar BDSM- och urinsex.

Kristdemokraternas egen tidning framförde 1992 att "RFSL och homosexuella söker utvidga sitt ´Lebensraum´ när de driver politikerna framför sig". Kommentaren var främst orsakad av partnerskapsdebatten. Att kalla tidningens resonemang för omdömeslöst är bara förnamnet. Homosexuella blev placerade i koncentrationsläger i det nazistiska Tyskland tillsammans med bl.a. judar och romer. Att sedan jämföra RFSL:s engagemang för bättre juridisk situation för homopar med en diktators strävan att ockupera grannländerna blir absurt. Idag skulle dessbättre tidningen Kristdemokraten inte göra någon liknande jämförelse. Men förra veckan publicerade ledarsidan i tidningen bl.a. följande om en rättegång om en BDSM-relation.
För en tid sedan friades en 32-årig man i hovrätten efter att ha misshandlat en 16-årig flicka i en sexlek som flickan samtyckt till.....

Det är inte olagligt att släppa dörrar i ansiktet på folk, frysa ut människor eller vara elak i största allmänhet. Men de flesta av oss är överens om att vissa gränser fyller en funktion i vår vardag. Samtycke eller ej – att urinera på en medmänniska är att passera gränsen för medmänsklighet och respekt, även om det sker i en sexlek, och särskilt om det sker mot en ung flicka som har för vana att skada sig själv.
Vi noterar att 2011 tycker Kristdemokraternas tidning att det nog är alright att två män eller två kvinnor har sex med varann. Så var det inte 1992. Vi noterar att partiet går framåt om än långt efter övriga samhället. Men ännu 2011 avslöjar tidningsansvariga att BDSM är "misshandel" även om två människor ägnar sig åt det frivilligt. Och att det är hemskt att vissa, samkönade och olikkönade par, urinerar på varann när de har sex.

Man kan tycka vad man vill om urinsex, det är udda, men det är det även mycket annat i samhället som är. Det som är ännu mer udda är att ett riksdagspartis tidning vill recensera hur folk frivilligt har sex med varann.

Jag vill inte vara otrevlig men det var en pissig kommentar från kd:s egen tidning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar