fredag 7 oktober 2011

Konflikt i Svenska kyrkan om homofoba "vigselstrejkande" präster.


Hur tydligt ska Svenska kyrkan (bilden är dess logga) markera mot de präster som försöker avsäga sig uppdraget som vigselförrättare i protest mot samkönade äktenskap? Det lär det bli konflikt om på kyrkomötets andra session 25-28 oktober. Bland fyra "borgerliga" nomineringsgrupper hamnar två på vardera sidan i konflikten.

Först ska det dock förtydligas att debatten inte handlar om att "tvinga" konservativa präster att viga samkönade par. I princip alla nomineringsgrupper är ense om (i alla fall på kort sikt) att de präster som inte vill förrätta äktenskap för homopar ska få slippa göra det. Församlingarna är dock skyldiga att fixa någon som kan viga ett samkönat par. Det som dock orsakat en konflikt är att en del homofoba präster som en symbolisk proteståtgärd försökt avsäga sig vigseluppdraget. De får då inte heller viga olikkönade par.

Olle Burell (Socialdemokraterna) och Karin Perers (Centerpartiet) har lämnat en motion, 2011:32, med ett förslag till hur man ska lösa problemet med "vigselstrejkande" präster.
Vi anser emellertid att det ur Svenska kyrkans perspektiv måste betraktas som otillfredsställande att det är upp till den enskilde prästen att avgöra om det ska ingå i befattningen att inneha vigselbehörighet eller inte. Det riskerar att försätta både enskilda personer och Svenska kyrkans församlingar och domkapitel i svåra situationer.
Kyrkomötet måste vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga präster i Svenska kyrkan innehar vigselbehörighet, vilket behöver förberedas av Kyrkostyrelsen.
Majoritet i utskott för motion om att göra det svårare avsäga sig vigseluppdraget.

När Tillsyns- och uppdragsutskottet vid kyrkomötets första session i september behandlade ärendet beslutade en majoritet att säga ja till motionen. Från utskottets betänkande (rapport) 2011:6 Förordnande som vigselförrättare m.m.
Utskottet konstaterar att det inte är upp till den enskilda prästen att avgöra om man vill vara förordnad som vigselförrättare utan att det är en ordningsfråga i Svenska kyrkan. Utskottet föreslår bifall till motion 2011:32 att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att till 2012 års kyrkomöte återkomma med förslag till åtgärder som säkerställer att samtliga präster i Svenska kyrkan innehar vigselbehörighet. Utskottet föreslår att motionerna 2011:35 om möjlighet för präster att avstå vigselförordnande och 2011:70 om anvisningar om likabehandling avseende kyrkliga anställdas inställning till vigsel mellan personer av samma kön avslås.
De två andra motionerna (som vill göra det lättare att avstå vigseluppdraget för bl.a. konservativa präster) är från Håkan Sunnliden, Frimodig kyrka (konservativ grupp) och Anders Roos, Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan (grupp som samlar både konservativa och liberalteologer).

De nomineringsgrupper (majoriteten) i Tillsyns- och uppdragsutskottet som är för motionen om att göra det svårare för (konservativa) präster att avsäga sig vigseluppdraget är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartister i Svenska kyrkan och Öppen kyrka (grupp för liberalteologer).

Moderaterna håller inte med majoriteten.

Tre nomineringsgrupper har lämnat reservationer (alternativa förslag) där de vill avslå motion 2011:32. Moderaterna framför bl.a. följande.
Trots kyrkomötets uttryckliga försäkran att, i likhet med vad som hittills gällt, ingen präst ska tvingas förrätta en viss vigsel har alltså några präster tagit det drastiska beslutet att helt avsäga sig vigselbehörigheten. Berörda domkapitel, Överklagandenämnden och Läronämnden har kritiserat prästerna för brott mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.
Men det är fel väg att gå att med maktmedel tvinga de aktuella prästerna motta vigselbehörighet, vilket ju är innebörden av motionen. Svenska kyrkan borde kunna hantera en situation där en liten grupp präster fungerar i alla andra uppgifter i kyrkans verksamhet.
Nomineringsgrupp Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har ungefär samma resonemang men är tydligare i sin kritik mot "vigselstrejkande" präster.
Berörda domkapitel, Överklagandenämnden och Läronämnden har kritiserat prästerna för brott mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning. Vi delar denna kritik.
Trots detta menar vi att det är fel väg att gå att med maktmedel tvinga de aktuella prästerna motta vigselbehörighet, vilket ju är innebörden av motionen. I stället bör de uppmuntras att besinna sitt löfte om lojalitet med kyrkans ordning och frimodigt åter själva ansöka om vigselbehörighet.
Den reservation som inte har någon kritik, varken direkt eller indirekt, mot de präster som "vigselstrejkat" är från Bertil Olsson, Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Och det är givetvis ingen slump. Tre nomineringsgrupper i Svenska kyrkan är ännu principiellt emot att samfundet förrättar vigslar för samkönade par, Frimodig kyrka, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna. Av dem har de båda senare dock accepterat den nya policyn. Frimodig kyrka är för att avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda inom samfundet.

Utarbetande av ny kyrkohandbok håller på.

I en annan motion, 2011:54, föreslår sex ledamöter från Folkpartister i Svenska kyrkan att det ska bli en gemensam vigselordning för samkönade och olikkönade par. Gudstjänstutskottet är ense om att säga nej till motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Vid en muntlig presentation av arbetet hos utskottet framgick att målsättningen är att i kyrkohandboken ha endast en ordning för vardera dop, konfirmation, vigsel och begravning. Det önskemål som motionärerna för fram kommer, om detta blir resultatet av kyrkohandboksarbetet, att bli tillmötesgått.... Med anledning av motionärernas förslag betonar utskottet att det inte är lämpligt att nu ge ytterligare uppdrag till det pågående kyrkohandboksarbetet. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.


Uppdatering 1.

52 % i Israel för en könsneutral äktenskapslag.

Vill tydliga att jag inte kallar präster för homofoba för att de är emot homovigslar om de samtidigt är för samkönade relationer och välsignelser av sådana par. Hade det varit någon imam i Sverige som varit emot homovigslar men för homorelationer och välsignelser hade jag inte heller kallat vederbörande för homofob. Men när en del präster håller på att "vigselstrejka" för att visa för andra hur hemskt de tycker samkönade vigslar är, då hävdar jag att de förtjänar kallas homofober.

En positiv nyhet från Israel är att det nu är en majoritet av befolkningen som för en könsneutral äktenskapslag där.
Den israeliska organisationen Hiddush - Religionsfrihet i Israel publicerar varje år ett index om relationerna mellan stat och religion....

62 procent vill ha borgerliga och icke-ortodoxa vigslar.

52 procent vill erkänna samkönade äktenskap.
Absurt nog tillåter Israel inte borgerliga äktenskap varken för heteropar eller homopar. Däremot godkänns äktenskap (samkönade eller olikkönade) som ingåtts i andra länder. Genom domstolsavgöranden tillåts homopar i Israel att adoptera och lesbiska kvinnor kan bli inseminerade vid kliniker. Landet har också en lag som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar