fredag 4 februari 2011

Haddad (fp) och Linander (c) sviker transpersoner.

I onsdags debatterade riksdagen betänkandet (rapporten) Straffrättsliga frågor. En betydande del av den handlade om transpersoners situation. Som väntat argumenterade ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att transpersoner bör fått ett bättre juridiskt skydd mot hatbrott.

Från Kerstin Haglös (s) anförande.
Det handlar om att könsidentitet och könsuttryck ska läggas till i brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § och att straffskärpningsreglerna i 29 kap. vidgas så att det ses som en försvårande omständighet om syftet med ett brott är att kränka en person på grund av personens könsidentitet eller könsuttryck.
I den gemensamma motionen från s, mp och v om hetslagen argumenterade de även för "en översyn" för att göra det enklare att få folk åtalade och fällda för hets.
Vi föreslår att en översyn av hetslagstiftningen omedelbart inleds. Uppgiften ska vara att noggrant granska Europakonventionen och Europadomstolens praxis och därefter föreslå en reviderad hetslagstiftning som upprätthåller utsatta gruppers skydd.
I debatten framförde Jens Holm (v) bl.a. följande.
Det handlar om att vi vill ha en översyn av hela hetslagstiftningen. Vi vet att hot och hets ofta sedan också leder till direkt våld. Om vi kan skärpa lagen kommer vi också förhoppningsvis att kunna komma till rätta med det ökade antalet hatbrott mot homosexuella.
Maria Ferm (mp) kommenterade att hatbrottsanmälningarna är få från transpersoner jämfört med en del andra grupper.
Mängden personer som anmäler brott är i sig inte relevant. Det relevanta är att det i dag inte finns något rättsligt skydd som gäller hatbrott mot dessa personer, och det är en brist som riksdagen måste åtgärda.
Jag vill förtydliga att jag är emot att utreda om det är möjligt att skärpa lagen. Tvärtom tycker jag det borde bli svårare att bli åtalad och fälld för hets mot folkgrupp. Yttrandefriheten är central i ett demokratiskt samhälle och hetslagen är i sig problematisk eftersom den skyddar grupper och inte individer. Men utan någon hetslag hade polisen inte kunnat göra något om nazister utanför gaypubar och synagogor delar ut material med budskapet att homosexuella, transpersoner och judar förtjänar att dö. Det vill jag inte ska vara tillåtet. Och givetvis ska transpersoner få skydd av lagen.

Som väntat avvisade Alliansen alla motioner (det är tyvärr praxis i riksdagen att regeringspartier gör det, så funkade det även när det var s-regering). Det var alltså väntat att de fyra borgerliga partierna röstade nej till förslagen om bättre juridiskt skydd mot hatbrott för transpersoner.

Jag är dock mycket kritisk till hur representanterna för Folkpartiet och Centerpartiet hanterade debatten. Båda partierna är för att transpersoner ska få skydd av hetslagen och explicit bli omnämnda i straffskärpningslagen. På partiets landsmöten respektive stämmor har det avgjorts. När jag inför Stockholm Pride år efter år mailat fp och c om de behåller bl.a. de åsikterna har svaret blivit ja. I december mailade jag de borgerliga ledamöterna och ingen av dem hade tydligen några invändningar när jag framförde att fp och c är för de båda reformerna om bättre juridiskt skydd för transpersoner.

Trots det lämnar Roger Haddad (fp) ett svar som är negativt.
Att transpersoner eller personer på grund av sin sexuella läggning förföljs, trakasseras och hotas är inte acceptabelt. Den som begår dessa handlingar begår samtidigt ett brott. Vi har bestämmelser i annan lagstiftning som kan åberopas. Det är också viktigt för de människor som utsätts för dessa hot, kränkningar och brott att de kan känna tillit till rättsväsendet och att rättsväsendet tar anmälningarna på allvar.

Flertalet motioner tillgodoses dels med hänvisning till att brott kan lagföras under brottsbalkens bestämmelser, dels med hänvisning till alliansregeringens senaste skärpning i och med att den nya diskrimineringslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2009. I denna lag ingår numera två nya diskrimineringsgrunder, nämligen könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Det sistnämnda har vi i Folkpartiet varit starka påskyndare av.
Argumenteringen från Haddad är inte seriös. Att den borgerliga regeringen införde förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet 2009 är givetvis positivt. Men det berör ju inte de delar av lagarna som handlar om hets och hatbrott. Även homosexuella och invandrare är ju inkluderade i lagar mot diskriminering men har även tydligt skydd i både hetslagen och straffskärpningslagen vid hatbrott. Varför ska transpersoner acceptera en sämre situation?

Även argumentet om att det är förbjudet i brottsbalken att hota och slå någon för att vederbörande är transperson är också irrelevant. Fattas bara annat än att det är förbjudet att slå transpersoner. Men debatten här handlar om att ge gruppen samma tydliga skydd mot hets och hatbrott som flera andra grupper.

Roger Haddad (fp) kanske ursäktar sig med att han för fram Alliansens gemensamma åsikter. Men när det gäller en del andra reformer har Haddad inga problem att förtydliga att fp är för sådant som Alliansen inte accepterat gemensamt. Bl.a. följande.
Vi i Folkpartiet vill.... avskaffa den dispensmöjlighet som finns att ingå äktenskap innan man fyllt 18 år.
Varför kunde inte Haddad vara lika tydlig med att Folkpartiet faktiskt är för de båda transreformerna?

Johan Linander (c) beter sig lika inkonsekvent..
När det gäller eftersupning är Centerpartiets inställning fortfarande att det borde gå att få fram en lagstiftning som förbjuder drickande av alkohol direkt efter en trafikolycka, på samma sätt som norrmännen har gjort. Det är en svår lagteknisk fråga, men vi fortsätter att jobba med den och Centerpartiets inställning är klar vad gäller detta.....

Vad gäller hets mot folkgrupp....kan jag hänvisa till det som Roger Haddad redan har framfört.
Positivt är dock att Carolina Szyber (kd) är något tydligare.
När det gäller brott mot utsatta grupper och ökad rättstrygghet för homo- och bisexuella samt transpersoner vill jag lyfta fram den kristdemokratiska motionen där det också yrkas på en utvidgad hatbrottslagstiftning. Det är en viktig fråga som har berörts av flera andra tidigare i dag....

Som framgår av betänkandet har utskottet redan för ett år sedan uttalat förståelse för synpunkterna men uttalat att lagstiftningen torde vara tillämplig på situationer där en person eller en grupp kränks på grund av exempelvis transsexualism. Jag ser det som viktigt att alla får ett skydd, och jag kommer att följa den här frågan framgent. Skulle det framkomma att en domstol inte gör denna tolkning, det vill säga inte inkluderar även transpersoner, kommer jag att se till att vi återkommer i frågan och verkar för en förändring.
Visst är Szyber försiktig i sitt resonemang. Men hon visar att det är möjligt att tydliggöra sitt eget partis åsikter om en transreform, explicit omnämnande av könsidentitet i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Folkpartiet lämnade i samband med Stockholm Pride sommaren 2010 en HBT-rapport. Ett av de krav som partiet lyfte fram tydligast i pressmeddelandet var följande.
Lagen om hatbrott ska tydligt inkludera transpersoner, och brotten behöver utredas effektivare.
Drygt ett halvår senare låtsas Roger Haddad (fp) i en riksdagsdebatt att den rapporten från hans eget parti inte har någon betydelse. T.o.m. en ledamot från Kristdemokraterna är tydligare för transpersoners rättigheter i debatten.

Skärpning Haddad och Linander!


Uppdatering 1.

Mats Odell meddelar att han inte kandiderar som ordförande till Kristdemokraterna. Odell är något mer HBT-negativ än nuvarande partiledaren Göran Hägglund. I helgen ska partistyrelsen starta arbetet med omprövningen av partiets politik. Bl.a. lär det bli debatter om valanalysgruppen som föreslog att kd bör skaffa en HBT-vänligare politik bl.a. accepterar homoadoptioner. Sedan blir det interna debatter i partiets avdelningar fram till dess riksting (kongress) i sommar då det blir ett avgörande om kd ska byta HBT-politik.

Svenska Dagbladet (moderat) skriver på ledarplats om att Centerpartiet i helgen arrangerar en partikonferens. C har de senaste decennierna bytt sin ideologi från socialkonservatism till liberalism och är nu för alla viktiga HBT-reformer. Men de senaste åren har c nästan helt försvunnit från den offentliga debatten när det gäller hur man ska förbättra situationen för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Att dess representant Johan Linander i debatten om hetslagen inte orkade förtydliga sitt partis åsikt om att den bör ge transpersoner skydd är ännu ett tecken på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar