torsdag 11 maj 2017

Miljöpartiets extrema tvåköns-norm borde vara ett problem för partiet.


Det här är andra delen av min granskning av motioner till mp-kongressen i slutet av den här månaden. Julia Fedioutcheck som får stöd från bl.a. sin avdelning Mp-Tyresö vill i motion 1.11 förbättra situationen för äldre HBT-personer och lämnar följande yrkanden.
.... 1. att MP ska verka för att alla senior-och äldreboenden i landet som drivs både i kommunal och privat regi ska genomgå en så kallad HBT-certifiering eller annan för arbetsplatsen lämplig HBT-utbildning, företrädesvis utformad av ideell förening med djup kunskap och erfarenhet i ämnet, 2. att MP i kommunerna ska verka för att särskilda HBT-senior/äldreboenden ska finnas i Sveriges alla kommuner, 3. att MP i regering verkar för att kunskapen om HBT-frågor ska stärkas i alla utbildningar för personal inom vård och omsorg. Både på gymnasie- och högskolenivå....
Partistyrelsen yrkar inte bifall till motionen, däremot föreslår den en ny att-sats.
.... Ny attsats från partistyrelsen: att MP ska verka för att en god HBTQ-kompetens säkerställs inom såväl offentligt som privat driven äldreomsorg i hela landet.... När det gäller motionens konkreta förslag anser partistyrelsen att attsats 2 är ogenomförbar. Det finns ett stort antal väldigt små kommuner i Sverige, där det bara finns ett eller ett par äldreboende i hela kommunen. Särskilda hbtq-äldreboenden i samtliga kommuner är därför en omöjlighet. Gällande attsats 1 och 3 håller partistyrelsen med om andemeningen, men anser att det är bättre med en mindre detaljstyrande formulering, och föreslår därför avslag till förmån för en ny attsats....
Jag håller i princip med partistyrelsen. Dock är det viktigt att kunskap om HBT-personers situation förbättras inom bl.a. vårdutbildningar, där har mp som regeringsparti ett politiskt ansvar.

Förslag om att "fasa ut" könskvotering.

Isabel Enström som fått stöd från bl.a. sin avdelning Mp-Gotland och även Mp-Kalmar vill i motion 6.3. att partiet avskaffar systemet med könskvotering.
.... I vissa fall kvoteras kvinnor upp i andra fall kvoteras män upp vilket blir tydligt i olika lokalavdelningars valprocesser. Nu är dags att ta steget vidare, fasa ut kvoteringssystemet och fokusera på fler faktorer än kön för att både bibehålla och stärka representationen. I detta måste förutsättningarna att kunna ha kvar sitt uppdrag mandatperioden ut ingå utifrån att vi ser att fler unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund lämnar sina uppdrag. MPs långsiktiga mål är att faktorer som kön, ålder, etnicitet, sexualitet, tro och funktionsvariation ska spela mindre roll och att människor ska bedömas som individer utifrån kompetens och erfarenheter....
Motionens yrkande är följande.
.... att partistyrelsen får i uppdrag att utveckla strategin och verktygen för hur vi når bred representation baserad på olika kompetens och erfarenhet, där en utfasning av kvoteringssystemet ingår....
Partistyrelsen yrkar avslag.
.... Precis som motionärerna skriver är kvotering ett verktyg, inte själva målet. Partistyrelsen delar också motionärernas uppfattning att verktyget varit framgångsrikt, men konstaterar samtidigt att MP ingalunda nått hela vägen fram vad gäller att skapa en organisationskultur fri från patriarkala strukturer. Motionärerna gör också det viktiga påpekandet att jämn könsrepresentation bara är en del av ett gott mångfaldsarbete. Partistyrelsen instämmer i att det är dags att ta nya tag när det gäller bred representation ur flera perspektiv, och har därför redan tidigare gett den nybildade Jämställdhets- och mångaldskommittén, JMK, i uppdrag att ta fram en strategisk plan för just arbetet med dessa frågor. Partistyrelsen anser att kommittén bör få slutföra detta arbete innan några större principbeslut på området fattas, och föreslår därför att motionen ska avslås....
Inte möjligt för vissa transpersoner att bli språkrör i mp.

Själv är jag skeptisk emot kvotering oavsett grupp. Givetvis bör ett parti ha som mål att det ska vara folk med olika erfarenheter bland dess representanter men kvotering blir för detaljstyrande. Det som gör mp unikt bland riksdagspartierna är att det inte är möjligt att bli språkrör för den som varken identifierar sig som man eller kvinna. Det är den yttersta följden av att partiet har ett system med ett "manligt" och ett "kvinnligt" språkrör. Givetvis förstår jag orsaken till att det infördes när mp bildades i början av 1980-talet, då var nästan alla ledande politiker män. Idag är situationen annorlunda. Nu är resonemanget främst heteronormativt och icke-inkluderande för transpersoner. Samma sak gäller könskvotering av listor. Kongressen bör rösta för motionen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar