onsdag 8 februari 2017

Robert Hannah (l) har både rätt och fel om HBT-asylsökande.


Öppet homosexuelle riksdagsledamoten Robert Hannah (bilden) som representerar Liberalerna lämnade 1 februari en fråga till migrationsminister Morgan Johansson (s) om situationen för HBT-asylsökande. Idag 8 februari har ministern kommenterat det. Från Hannahs fråga.
.... Franco, en ung homosexuell asylsökande man från Nigeria, är på väg att utvisas från Sverige eftersom Migrationsverket och migrationsdomstolarna ansåg att han inte kunde bevisa att han är homosexuell. Detta är inte ett enskilt fall. Många hbt-personer behandlas på samma sätt av svenska myndigheter.... Därför behöver rättstillämpningen utvärderas vad gäller hbt-flyktingars möjlighet att beviljas asyl i Sverige.... Är ministern beredd att vidta generella åtgärder för att interimistiskt stoppa utvisningarna där hbt-personer inte anses ha manifesterat sin läggning i tillräcklig utsträckning och tillsätta en utvärdering som inte leds av Migrationsverket om hur rättstillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbt-personer, och om så krävs ta initiativ till en förändring av lagstiftningen?
Håller inte med Hannah om stopp för utvisningar.

Från Morgan Johanssons svar.
.... Jag är, som Robert Hannah känner till, förhindrad att uttala mig i ett enskilt fall eller på ett sätt som skulle uppfattas som att jag försöker påverka handläggning och beslut i enskilda ärenden.... Mot denna bakgrund kommer jag inte att vidta åtgärder för att stoppa utvisningar. Bedömningarna av asylskäl görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna.... Hinder mot verkställighet av lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning i enskilda ärenden prövas av Migrationsverket som också kan besluta att verkställigheten ska avbrytas i avvaktan på prövningen.... Det pågår ambitiösa kvalitetsuppföljningar inom Migrationsverket och jag följer noggrant hur myndigheten omhändertar resultaten. Jag ser i nuläget inga behov av att ändra lagstiftningen men jag är angelägen om att Migrationsverket fortsätter sitt arbete med att säkerställa en hög rättssäkerhet....
Först vill jag förtydliga att jag inte håller med Robert Hannah om att regeringen bör interimistiskt (tills vidare) generellt stoppa utvisningar av den här orsaken. Det handlar om svåra trovärdighetsbedömningar som Migrationsverket måste göra. Och det gäller givetvis även för andra grupper av asylsökande. Jag har som bekant tagit ställning för en stram flyktingpolitik generellt närmaste åren för att ge de som redan finns här en ärlig chans att bli integrerade samt att  samhällsstrukturerna ska fungera. .

En utvärdering av HBTQ-asylsökandes situation bör göras.

Däremot har jag - precis som Robert Hannah - i många år argumenterat för att det bör göras en utvärdering av lagen från 2006 om asyl för att någon är förföljd p.g.a. sitt kön (biologiskt eller socialt) och/eller sin sexuella läggning. Före valet 2014 var Socialdemokraterna för en utredning. Sedan s blev regeringsparti har de dock gjort en helomvändning och avfärdar det. Idag är det tyvärr bara Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som i riksdagen driver på för en sådan utvärdering. Miljöpartiet är ännu för det i sak men har vikt sig helt för Socialdemokraterna efter deras löftessvek.

Regeringens attityd är något naiv inför rättssäkerheten för HBTQ-asylsökande vilket jag kommenterade för någon månad sedan.


Uppdatering 1.

Politiker påverkar främst genom lagändringar och direktiv till myndigheter.

Vill förtydliga att jag på inget vis tar ställning för Migrationsverkets och en migrationsdomstols bedömning att Franco Kaodimu inte gjort sin homosexualitet trovärdig och därför ska utvisas till homofientliga Nigeria. De flesta av oss har inte alla fakta och därför undviker jag som HBTQ-bloggare att förklara vilka asylsökande som ska få stanna eller inte. Granskar man hans berättelse verkar utvisningsbeslutet synnerligen tveksamt. Återigen med reservation att det kan finnas andra fakta. Min poäng är dock att det är Sveriges migrationssystem som avgör ärenden. 

Politiker har främst två verktyg. Dels att regeringen kan tillsätta utredningar om att eventuellt förändra lagarna och ge instruktioner till myndigheter genom regleringsbrev. Dels att riksdagen kan förändra lagarna om majoriteten av ledamöterna bedömer att domstolar och myndigheter inte följer syftet med en viss lag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar