torsdag 9 februari 2017

Att sd vill försämra homoreformer är känsligt efter deras nya samarbete med m.


I ett mail idag, 9 februari, förklarar Sverigedemokraterna att partiet ännu vill avskaffa nuvarande jämlika lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner (förutom närståendeadoptioner som sd är för) och inseminationer. Inför riksdagsvalet 2006 hade partiet med de två försämringarna i den valbroschyr som sändes ut via post till svenska folket. Sedan sd blev riksdagsparti 2010 har de dock inte drivit kraven. De försöker balansera för att behålla både den gamla kärnan av tydligt HBTQ-fientliga sympatisörer och en del som anslutit sig senare och och absolut inte är HBTQ-negativa.

Förmodligen extra känsligt efter att m och sd börjat ha begränsat samarbete.

Efter att Moderaterna i januari beslutade att ha ett begränsat samarbete med sd har det tydligen blivit extra känsligt vilket avslöjas av den mail-dialog jag haft med sd:s riksdagskansli senaste veckan. Jag har varit tvungen att pressa dem för att de skulle förtydliga sig.
..... Civilutskottet i riksdagen har börjat behandla betänkandet Familjerätt. Betänkandet ska justeras 2 mars och därefter blir det debatt och omröstning hos riksdagen i sin helhet. Med anledning av det vill jag få det utrett om vad Sverigedemokraterna tycker 2017 om två reformer.

För något år sedan var meddelandet från sd varit att partiet är för närståendeadoptioner för samkönade par men emot övriga. Samt att partiet vill avskaffa möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar (infördes 2003) förutom närståendeadoptioner. Sd har även meddelat att partiet är emot att lesbiska kvinnor får möjlighet att bli inseminerade vid kliniker.samt vill avskaffa den reformen (infördes 2005). Det finns dock som bekant olika åsikter inom sd om de här reformerna. Kristdemokraterna har senaste åren blivit för en helt jämställd adoptionslag samt vill inte längre avskaffa möjligheten för kvinnor att bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu principiellt är emot reformen. Övriga riksdagspartier är för de båda reformerna.

Alla barnrättsorganisationer i Sverige är idag för homoadoptioner. I princip all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn.

Vad tycker sd idag?

1. Möjlighet för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar förutom närståendeadoptioner som sd redan är för.
Svarsalternativen är "ja", "möjligen" och "nej". Om sd svarar "nej" vill ni avskaffa reformen eller ni är ännu principiellt emot den men accepterat den?

2. Möjlighet lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.Svarsalternativen är "ja", "möjligen" och "nej". Om sd svarar "nej" vill ni avskaffa reformen eller ni är ännu principiellt emot den men accepterat den?....
Svenska imamer och sd-politiker ense om att värna heteronormativa strukturer.

Här är sd:s första kommentar. Från Victoria (efternamnet anges inte), informationsassistent vid partiets rikskansli. F
.... Sverigedemokraterna är inte emot adoption. Däremot anser vi att barnperspektivet är överordnat när det gäller adoption för samkönade par eller ensamstående. Eftersom vi anser att barn har rätt till både en mor och en far säger vi nej till adoption för ovannämnda grupper. Undantaget från ovanstående princip är fall som gäller nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till. Sverigedemokraterna är det enda partiet som tar det största hotet mot hbtq-personer på allvar. Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. I SD-kuriren hittar du en insändare, några år gammal, men lika aktuell. https://sdkuriren.se/insandare-ett-hbt-vanligt-sd/ Vi vill även låta utreda behovet av särskilda jourer likt kvinnojourer för HBTQ-personer....
Att sd skulle vara enda partiet att bekämpa islamismen - som verkligen är ett hot - är inte sant. Idag finns det en bred majoritet i riksdagen som gör det om än några partier tidigare vacklat och Vänsterpartiet ännu gör det till viss del. För övrigt är svenska imamer och sd-politiker ofta ense om att i praktiken värna heteronormativa och patriarkala strukturer. Jag mailade därefter sd följande.
.... Ni är alltså ännu emot samkönade adoptioner förutom närståendeadoptioner. Då är det utrett. Jag tolkar beskedet som att sd ännu även är emot att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker med er hänvisning till argumentet "pappa och mamma" behövs för varje barn i hemmet, ett argument som jag förvisso inte håller med om. Men då är även det utrett. Men vill ni 2017 avskaffa de två reformerna eller är ni principiellt emot reformerna men har accepterat att de är på plats och vill inte avskaffa dem? I riksdagen har ni inte drivit ett sådant avskaffande av de båda reformerna är det värt att konstatera....
Sd undvek först kommentera avskaffande av reformer.

Sd:s andra kommentar.
.... Som jag skrev tidigare anser vi att barnperspektivet är överordnat när det gäller adoption för samkönade par eller ensamstående. Eftersom vi anser att barn har rätt till både en mor och en far säger vi nej till adoption för ovannämnda grupper....
Min nästa kommentar.
.... Men nu frågar jag igen. Och läs noga nu. Jag vet mycket väl att sd är emot att samkönade par ska få adoptera på samma på samma villkor som olikkönade par. Det har vi rett ut. Ett parti kan då välja att vilja avskaffa en redan genomförd reform eller välja förklara att partiet ännu principiellt är emot reformen men accepterat den och inte vill avskaffa den. Vilket av alternativen stämmer bäst för sd? Betyder det att ni vill avskaffa den delen av lagen så att homopar bara kan adoptera via närståendeadoptioner? Ja eller nej? Samt att ni vill avskaffa möjligheten för lesbiska par att bli inseminerade vid kliniker? Ja eller nej. Ni måste rimligen veta om ni vill avskaffa de här reformerna eller inte....
Sd:s tredje kommentar.
.... Förändringar av vår politik sker på landsdagarna som infaller vart annat år. I nuläget har vi har inga förslag på förändringar i frågan....
Min sista kommentar i vår dialog.
.... Då har vi utrett att sd ännu vill avskaffa de båda reformerna. Jag är mycket kritisk emot det men det viktiga är att det blivit utrett....
Partiet vill inte återinföra tvångssteriliseringar.

Sverigedemokraterna var ensamt riksdagsparti att vilja behålla sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt när det avskaffades 2013. Något år därefter förklarade sd:s HBTQ-politiske talesperson Per Ramhorn att partiet ännu principiellt är emot borttagande av kravet men har accepterat reformen och vill inte återinföra det.

2016 mailade riksdagsledamoten Jonas Millard att partiet blivit för att ta bort alla "grupper" (som sexuell läggning, könsidentitet etc.)  i lagarna om hets emot folkgrupp, straffskärpningsparagrafen vid hatbrott och regeringsformens förbud emot diskriminering. Något jag riktat kritik emot. Inget av de andra riksdagspartierna håller med sd om det. Sd vill som ensamt riksdagsparti avskaffa Diskrimineringsombudsmannen.


Uppdatering 1.

Nuvarande jämlika lagar om adoptioner och inseminationer lär finnas kvar även om sd skulle bli formellt stödparti till en moderatregering.

Vill förtydliga att jag inte tror det blir några försämringar av nuvarande HBTQ-rättigheter ens om Sverigedemokraterna skulle bli officiellt stödparti till en regering utgörande av Moderaterna precis som Dansk folkeparti är i relation till den borgerliga trepartiregeringen (högerliberala Venstre, Konservative folkeparti och Liberal alliance) i Danmark. Dels är HBTQ-politiken inte bland det viktigaste (varken positivt eller negativt) politiskt för sd, dels skulle m göra bort sig ordentligt om de accepterade några försämringar. Några försämringar i Norge, Danmark och Finland har inte heller genomförts inom HBTQ-politiken därför att främlingsfientliga partier ibland blivit en del av den politiska majoriteten.

Däremot skulle det finnas risk för närmast reformstopp inom HBTQ-politiken.

Sd har visat att de ännu inte är mogna för några formella förhandlingar.

Det bör förtydligas att m idag bara vill ha begränsad dialog med sd i riksdagens utskott, något jag själv i flera år argumenterat för. Alla riksdagspartier bör kunna föra en dialog med varann om man är politiskt nära varann och samtliga parter bedömer de tjänar på det. Att börja ha formella förhandlingar med sd om budget och annat är en annan sak. Sverigedemokraterna har visat att de inte är mogna för det.

Sverigedemokraterna har förvisso aldrig varit ett nazistparti. T.o.m. Expo (som inte bör betraktas som sd-vänliga) erkänner det. Men partiet har sitt ursprung från halv-nazistiska och vulgär-rasistiska grupper på 1980-talet och fram till 1995 accepterade partiledningen (även om den inte själv var nazistisk) utan problem nazister och våldsverkande skinnskallar i partiet. Skinnskallar som efter att besökt sd-möten och dess propaganda om "folkfienderna" gick ut och misshandlade invandrare och homosexuella.

Först när nuvarande sd-ledning bytts ut kan partiet - möjligen - bli reformerat på allvar.

1995 var även året när Jimmie Åkesson blev medlem i partiet. Det betyder inte att han sympatiserade med skinnskallarna, förmodligen tvärtom och han ogillade säkert nazisterna om han träffade sådana. Men att han blev medlem då visar vilka extremister han varit beredd att samarbeta med för "den nationella saken". Mitt tips är att först när nuvarande partiledning i sd lämnar för andra som anslutit sig till partiet senare kan sd möjligen bli reformerat på allvar.

Paradoxen är att Jimmie Åkesson varit med att minska extremismen i partiet, han var pådrivande för att sd 2005 blev för "öppen svenskhet" d.v.s. att även en svart person ska kunna betraktas som svensk om vederbörande blivit assimilerad. Men det är först när Åkesson och övriga som gick med när partiet var öppet rasistiskt lämnat partiledningen som det kan bli en seriös diskussion om att att de ska bli ett formellt stödparti.

Ska man hårddra det blir det att Åkesson bör avgå om han vill sd ska bli ett etablerat parti.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar