söndag 17 april 2016

Regeringen startar projekt emot rasism och annan intolerans.


S-mp-regeringen har lämnat sin vårändringsbudget. Där avslöjas att den ska starta ett projekt emot rasism och annan intolerans.
Regeringen föreslår därför i propositionen Vårändringsbudget för 2016 satsningen Ett Sverige som håller ihop. Regeringen anser att kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism och arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i skolorna bör stärkas. En kunskapsinhämtning om växande hat och hot i samhället bör genomföras. Biblioteken utgör viktiga mötesplatser och regeringen föreslår därför att resurser tillförs för att stödja folkbibliotekens verksamhet och för inköp av bl.a. litteratur. Regeringen avsätter också medel för att stödja beredskapen att hantera kriser med rasistiska förtecken, för att fler organisationer i det civila samhället ska kunna bidra till arbetet mot rasism samt till regionala projekt om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter under ledning av Forum för levande historia.
Möjlighet för HBTQ-föreningar bli del av regionala projekt emot intolerans.

Projektet är lovvärt i sig. Negativt är dock att kampen emot HBTQ-fientlighet inte är tydligare med. Det finns dock en möjlighet för lokala RFSL-avdelningar och andra regionala HBTQ-föreningar-avdelningar att kontakta Forum för levande historia för att fixa att det perspektivet inte blir frånvarande. I höstas blev HBTQ-rättigheter för första gången omnämnda i en regerings "huvudbudget"-förslag. Även i vårändringsbudgeten är perspektivet med.
Regeringen anser att varje person oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska respekteras för den hen är och åtnjuta samhällets skydd för detta. För att stärka hbtq-personers ställning i samhället har regeringen förstärkt statsbidraget till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att fördela medel till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer. Detta reformarbete ska fortsätta. Våld i nära relationer, inklusive det våld som drabbar hbtq-personer, är allvarliga samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Det ska förebyggas och motverkas. Regeringen har 2014–2016 genomfört en rad insatser inom ramen för den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det finns behov av fortsatta satsningar på området . Regeringen anser därför att det är viktigt att fortsätta arbetet med den nationella strategin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar