måndag 25 april 2016

Förslag om surrogatmödraskap har skickats på remiss.


På riksdagens hemsida publicerades för några dagar sedan socialutskottets betänkande Hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet lämnade dock ifrån sig rapporten redan för ungefär en månad sedan. Debatt och omröstning i riksdagen i sin helhet blir det 27 april. Från majoritetens kommentarer om könstillhörighetslagen.
.... RFSL lämnade i maj 2013 en hemställan till regeringen om ett lagförslag som skulle ge personer som genomgått sterilisering enligt den tidigare lagstiftningen rätt till ersättning.... Socialstyrelsen redovisade i april och juni 2015 uppdrag inom området könsdysfori. Könsdysfori är den medicinska benämningen på ett tillstånd som innebär ett psykiskt lidande eller en försämrad förmåga att fungera i vardagen på grund av att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Socialstyrelsen har tagit fram två nationella kunskapsstöd till de som utreder och behandlar könsdysfori: God vård av vuxna med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd samt God vård av barn och ungdomar med könsdysfori – Nationellt kunskapsstöd. Kunskapsstöden innehåller bl.a. ett fyrtiotal rekommendationer till professionen inom specialistvården och kompletteras av informationsmaterial till vårdsökande och personal. Vidare har Socialstyrelsen tagit fram ett administrativt stöd vid könsbyte.... Som redovisats ovan bereds såväl RFSL:s hemställan till regeringen om ersättning som betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) inom Regeringskansliet....
Vänsterpartiet (reservation 41) och Liberalerna (reservation 42) argumenterar för att nuvarande könstillhörighetslag (med bl.a. 18 år som åldersgräns) ändras. V föreslår även "att regeringen bör se till att en offentlig ursäkt ges till de transpersoner som har tvångssteriliserats" och att en förändrad (sänkt) åldersgräns även ska gäller för svenska medborgare som bor utomlands.

Kd har lämnat motion om surrogatmödraskap.

I höstas lämnade Kristdemokraterna en motion till riksdagen där de bl.a. argumenterade emot surrogatmödraskap.Och i reservation 34 i socialutskottets rapport lämnar de stöd åt den.
.... Av hänsyn till försiktighetsprincipen, barnperspektivet och risken för exploatering bör surrogatmoderskap enligt min mening inte vara tillåtet. Det finns t.ex. en uppenbar risk att ett system som tillåter surrogatmoderskap leder till exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor....
Majoriteten i utskottet kommenterar bl.a. följande.
.... Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande Olika vägar till föräldraskap.... till Justitiedepartementet i februari 2016..... Betänkandet skickades den 14 mars 2016 på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 23 juni 2016.... Som redovisats ovan bereds slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap inom Regeringskansliet. Mot denna bakgrund finns det inte skäl att föreslå någon åtgärd från riksdagen. Motionsyrkandet bör därför avslås....
I ett s.k. särskilt yttrande från m och l finns bl.a följande med.
.... För att skapa trygghet för alla, såväl barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands som för deras föräldrar, borde regeringen enligt vår mening ta till sig denna verklighet och se över hur lagstiftningen kan förtydligas. Vi är öppna för att altruistiskt surrogatmoderskap bör tillåtas.... men det kräver.... en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta surrogatmodern som de blivande föräldrarna. Det är vidare avgörande att kunna säkerställa att påtryckningar och tvång mot kvinnor inte förekommer....
Bara två riksdagspartier är för skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella.

I sak är sd emot att sänka (avskaffa) åldersgränsen för att få byta kön juridiskt. M och kd tvekar medan övriga riksdagspartier är positiva. Bara v och mp har tagit ställning för att staten ska ge skadestånd till tvångssteriliserade (f.d.) transsexuella, övriga riksdagspartier är tveksamma förutom sd som är emot. Principiellt är sd ännu emot att sterilitetskravet för några år sedan togs bort för att få byta kön juridiskt. Partiet har dock accepterat reformen och vill inte återinföra kravet.

M, c och l är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap, sd, v och kd är negativa medan s och mp tvekar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar