lördag 23 september 2017

C blir för tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen.


Två c-politiker från Skåne vill i motion 6.31. att alla offentliga badhus och idrottsanläggningar ska bli skyldiga att ha något könsneutralt omklädningsrum.
.... Många upplever antagligen av dessa orsaker att en sådan enkel sak som att vi har omklädningsrum uppdelat endast för kvinnor och män som problematiska och kränkande. Uppdelningen skapar också problem för barnfamiljer. Om man som ensam förälder ska besöka våra offentliga inrättningar, och barnen är av olika kön, finns det ingen smidig lösning vilket av omklädningsrummen man ska besöka.... För att förtydliga vårt förslag vill betona att de traditionella omklädningsrummen kan vara kvar, men att de bör kompletteras med könsneutrala. Ska vi ha ett öppet samhälle som tar hänsyn till människors olikheter, men som också vill riva ner könsnormerna, ser vi könsneutrala omklädningsrum som en viktig pusselbit i detta arbete. Så länge vi fortsätter att dela in människor i olika ”fack” kommer problemet med segregering att bestå...
Tvingande lag är inte rätt metod.

Partistyrelsen  vill avslå motionen med följande motivering.
.... Det är viktigt att ta hänsyn till människors olikheter och även förenkla för personer som går ensamma till badhuset med barn av olika kön och finner svårigheter med vilket omklädningsrum de ska byta om i. Många föräldrar känner sig också otrygga med att låta barnen byta om ensamma i ett annat omklädningsrum utan att kunna ha uppsyn över dem. Partistyrelsen sympatiserar med tanken i motionen och med vikten av att ha förståelse för att olika människor har olika behov och identitet, men tror inte att tvingande lagstiftning är svaret på detta....
Jag håller med partistyrelsen. En tvingande lag är inte rätt metod. Det är förmodligen inte möjligt att inrätta ett tredje könsneutralt omklädningsrum vid varje ställe. Men ambitionen bör vara att fixa det. Från ultrakonservativa varnas för att män skulle använda det för att trakassera flickor. Men fördelen med sådana omklädningsrum är just att föräldrar med pre-pubertala barn är närvarande även om de är av motsatta könet till barnet. 

C blir för tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

Alfred Askeljung från Stockholm vill i motion 7.36. att familjepolitiken anpassas efter stjärnfamiljer. Partistyrelsen kommenterar följande.
....Centerpartiet tycker det är bra ju jämnare föräldraledigheten delas mellan föräldrarna då det främjar ett jämställt familjeliv och i förlängningen ett mer jämställt arbetsliv. Dagens modell med vissa öronmärkta månader ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Centerpartiet värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten enbart utifrån samhällsstrukturellt och kulturellt påverkade val utan att tänka på hur det påverkar pensionen. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett uppdrag till Pensionsmyndigheten och PPM i samverkan med berörda parter. Centerpartiet har även förslag på Vab-bonus. Centerpartiet vill öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer....
Det är intressant att c nu tydligt tar ställning för en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, något de tidigare röstat emot. Bra är också att de vill få en mer flexibel föräldraförsäkring. Men den bör bli tredelad, varje vårdnadshavare bör få 4 månader reserverade, övriga månader bör kunna överlåtas även till de som inte är juridiska vårdnadshavare till barnet.


Porrdebatt i c.Sofia Jarl (bilden), ordförande i Centerkvinnorna, vill i motion 8.47. att pornografi ska bli mindre lättillgänglig.
.... Att Centerpartiet verkar för att utreda huruvida införandet av systemet opt -in och opt -out skulle vara ett användbart verktyg för att minska pornografitillgängligheten hos barn och unga. Att Centerpartiet verkar sex - och samlevnadsundervisning inför s som särskilt ämne i grundskolan (från mellanstadiet) och gymnasieskolan. Att Centerpartiet verkar för att Skolverket ges i uppdrag att specificera att grundskolan och gymnasieskolans sex - och samlevnadsundervisning även berör pornografi kopplat till häls a, normer och allas lika värde. Att Centerpartiet verkar för att Skolverket tar fram ett material om pornografi och dess påverkan på barn- och ungas hälsa, normer och allas lika värde för skolor att använda i undervisningen. Att Centerpartiet verkar för att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en informationskampanj riktad till föräldrar om hur en kan samtala med unga om pornografin de möter på internet....
Först vill jag som sex-liberal ge motionärerna cred för att de undvikit den värsta moralismen inför pornografi. Som jag tolkar motionen är attityden att vad vuxna gör när det gäller laglig porr är en privatsak men att det offentliga har ett ansvar när det gäller att påverka minderårigas normer. Jag delar den analysen. Även vi som är porrliberala bör erkänna att det finns vissa problem (bl.a. när det gäller jämställdhet) inom branschen. Partistyrelsen kommenterar. 
.... Motionen tar upp frågan om unga människors konsumtion av pornografi på Internet. Motionären lyfter att det finns många unga personer som genom en hög konsumtion av pornografi utvecklat något som kan liknas vid ett beroende, vars konsekvenser ofta blir behov av allt mer extremt material. Motionären påpekar att i likhet med exempelvis alkohol och drogers beroendeframkallande effekter, är barn och unga extra känsliga för denna typ av påverkan då deras hjärnor fortfarande inte är färdigutvecklade. Det har även, enligt den forskning som motionen refererar till, visat sig att en hög konsumtion av mycket grovt pornografiskt material är sammankopplat med såväl orealistiska attityder om sex som sexuella aggressiva beteenden och ökad våldsbenägenhet....
Otydligt som är orsak och verkan.

Forskningen är dock inte entydig där om vad som är orsak och verkan. Sambandet kan vara det motsatta, att unga som tänder på dominans och våld också söker sig till den typen av porr.
.... Partistyrelsen instämmer i att konsumenterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt aktivt kunna välja att addera ett filter mot visst innehåll på internet, till exempel pornografiskt sådant. Det finns idag många leverantörer som erbjuder liknande filter, men dessa är ofta både kostsamma och upplevs som krångliga. Det behöver därför bli enklare att begränsa tillgången till pornografiskt material i hemmet för den som så önskar och anser att det är det bästa för barnen i familjen. Det skulle också ge möjlighet för exempelvis skolor att lägga till sådana filter. I grunden är detta en fråga om att stärka konsumentmakten, vilket Centerpartiet anser är viktigt. Partistyrelsen instämmer med motionären om vikten av bättre stöd åt föräldrar i hur de kan prata med unga om frågor som rör sex och samlevnad generellt, inklusive frågan om pornografi. Idag erbjuds föräldrastöd på många håll i landet – där kan förslagsvis även information om hur man pratar med unga om dessa frågor ingår.... Därför anser Centerpartiet att det behövs en förbättrad och moderniserad sexualundervisning, som tar upp frågor om normer och värderingar kopplat till sexualitet. Där behöver även samtal om pornografi ingå.... Vi ska ha en skola som speglar vår samtid och våra barn och unga behöver ges redskapen att hantera det kommande vuxenlivet. Särskilt viktigt blir det för nyanlända elever, därav flertalet ensamkommande som i många fall har liten eller ingen kunskap om sex.... Partistyrelsen anser därför att det finns behov av att tydliggöra betydelsen av sex- och samlevnad i styrdokumenten och ge Skolverket i uppdrag att bistå skolhuvudmännen med nödvändigt material och stöd för att garantera alla elever en likvärdig och kvalitativ undervisning i sex- och samlevnad....
En nyanserad debatt behövs.

Jag håller med partistyrelsen i c. Tyvärr har debatten blivit polariserad. Porr är här för att stanna. Människan är en sexuell varelse. Porrkonsumtion är vanlig inte bara bland unga killar utan även bland unga tjejer. Men precis som i varje annan bransch finns det problem. Porr-skådisar som blir utnyttjade. Spridning av ojämställda värderingar. Skolan har ett viktigt ansvar att låta unga få resonera om det. Men förbud löser sällan problem. Vuxna bör signalera till unga att det inte är fel att kolla porr men att de bör vara kritiska ibland emot det som sprids i media, porr eller inte.


C är centralistiskt och borde lämna Svenska kyrkan i fred.Victor Emanuel Chiorean från Huddinge föreslår i motion 6.2 att c "ska verka för ett fotbollslandslag där både män och kvinnor får möjlighet representera sitt land i ett och samma fotbollslag". Partistyrelsen vill avslå motionen med följande motivering.
".... En jämställd idrott är något vi länge arbetat för. Tyvärr återstår en hel del arbete för att uppnå en jämställd idrott. Att ta bort hinder för jämställdhet i idrotten och generellt är viktigt. När det gäller det praktiska kring hur lag formeras så menar vi att det ska vara upp till idrotten själv att göra bedömningarna...."
Där håller jag med partistyrelsen i c.

Motion om att c ska sluta kandidera i kyrkoval.

Anna-Karin Sjölander, som är vice ordförande i c i Umeå, föreslår i motion 14.8 att partiet ska sluta kandidera i kyrkoval.
.... Även Centerpartiet har förändrats sedan kyrkan skilde från staten även om dagens centerparti inte på långa vägar speglar mångfalden i dagens Sverige. Centerpartiets ensidiga engagemang i ett av Sveriges många trossamfund underlättar inte utvecklingen mot en större mångfald i vårt parti. Det är helt orimligt att påstå att den värdegemenskap som finns i Centerpartiet speglar medlemmarnas 45120 och väljarnas uppfattningar i trosfrågor. Centerpartiet har medlemmar och väljare som är kristna, muslimer, buddister, ateister, agnostiker, suffister, högkyrkliga, lågkyrkliga eller t o m allmänt flummiga. Och är det verkligen oförenligt att politiska stödja Centerpartiets gröna socialliberalism och samtidigt vara aktiv i ett konservativt religiöst sammanhang? Eller t o m medlem i Humanisterna? Centerpartiet är det parti som har den mest utvecklade interna demokratin av alla partier. Politiska 45125 vägval och valprogram fastställs på stämmor på representation från samtliga kommunkretsar. När det gäller kyrkovalet är inflytandet från medlemmarna och även de förtroendevalda minst sagt försumbart. Det partipolitiska engagemanget i kyrkovalet är ett allvarligt hinder för möjligheterna att utveckla Centerpartiet som ett öppet värdebaserat parti för hela Sverige. Samtidigt har Centerpartiet med tusentals förtroendevalda i kyrkan självklart ett ansvar för hur dessa medlemmars engagemang fortsatt kan tas tillvara. Därför är det angeläget att partistyrelsen tar initiativ att avveckla Centerpartiets engagemang som parti inför kyrkovalet 2021 och utreda hur de medlemmar som fortsatt vill engagera sig i Svenska Kyrkan kan göra det m ed organisatoriskt och ekonomiskt stöd från Centerpartiet....
C är absurt centralistiskt ibland.

Principiellt har Sjölander rätt. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna borde lämna Svenska kyrkan (bilden till den här bloggposten är samfundets logga) i fred. Att de tre partiernas respektive partistyrelse (varav en del ledamöter inte är kristna) ska anta det kyrkopolitiska programmet är absurt. Men det är värre än så. Ombuden vid Centerpartiets stämma kan inte avgöra (sic!) om partiet bör kandidera i kyrkoval, det har delegerats till partistyrelsen. Det är förbluffande. Centerpartiet är generellt ett av de minst toppstyrda riksdagspartierna (mest toppstyrda är i fallande ordning sd, m och s). Men här är makten i ett viktigt principiellt ärende något som bara ett fåtal partistyrelseledamöter ska besluta om. Om det inte är centralism finns det ingen centralism.
.... Motion 14.8 tar upp kyrkovalet. I Centerpartiet finns en lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan och partiet har därför tidigare valt att ställa upp i kyrkovalet under partibeteckning, dvs. som ”Centerpartiet”. I årets kyrkoval var Centerpartiet den näst största nomineringsgruppen med drygt 3000 kandidater. Det innebär att mer än 10 % av medlemskåren kandiderar i kyrkovalet. Engagemanget är stort! För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från. Enligt Centerpartiets arbetsordning beslutar Partistyrelsen om Centerpartiets deltagande som nomineringsgrupp vid val till kyrkomöte, och det är ur den aspekten inte en fråga för partistämman....
Samma dåliga argument som när kopplingen mellan Socialdemokraterna och LO försvaras.

Argumenten är närmast bisarra. Att många c-politiker är engagerade i Svenska kyrkan är givetvis inte fel. Men partiledningen tycks ha liten tilltro till att de fixat att förklara sina värderingar om de istället kallat sig typ "Gröna liberaler i Svenska kyrkan". Svenska kyrkan har alltid varit politisk. Det är partipolitiken som måste bort. Att många c-politiker vill engagera sig för något som är principiellt fel är inget som helst sakargument. Med den typen av argument hade man även kunnat försvara att LO har koppling till Socialdemokraterna, även det är principiellt fel.

fredag 22 september 2017

C vill tyvärr inte avskaffa statsbidragen till religiösa friskolor.Centerpartiet ska hålla sin stämma (kongress) i min hemstad Malmö 28 september- 1 oktober. Även arrangörerna trodde nog för ett år sedan att det skulle bli ett stillsamt möte med relativt få journalister. Men 2017 har c ökat dramatiskt i opinionsmätningar. Det blir förmodligen en del artiklar om hur Moderaterna som största borgerliga parti ska förhålla sig till besluten.

Lars Kallsäby
, kommunalråd i Västerås har, med rätta, i motion 5.35. föreslagit att staten ska sluta ge skattepengar till religiösa friskolor. Det har även en del c-politiker med olika etniskt ursprung gjort i Stockholmsområdet (motionerna 5.36 och 5.37). Tyvärr vill majoriteten i partistyrelsen avslå motionerna, några ledamöter reserverar sig dock till förmån för deras yrkanden.
.... Precis som med andra kommunala och fristående skolor finns det konfessionella skolor som presterar på topp och de som har problem och underpresterar. Dåliga skolor kan vi aldrig acceptera, oavsett huvudman. Vid de till fällen skolan brister i sin kvalité ska det leda till tydliga konsekvenser. Lagar och ordningar ska följas och är det allvarliga brister ska skolan stänga. För att försäkra sig om att huvudmännen, fristående så väl som kommunala lever upp till styrdokument en bör skolor i större utsträckning än idag utsättas för oanmälda granskningar av Skolinspektionen. Vi måste vara tydliga med att skolan ska präglas av allas lika värde och vara en plats för inlärning och trygghet. Det är därför inte acceptabelt att dela upp flickor och pojkar i skolan om det inte är pedagogiskt motiverat.... 
C värnar inte sekulära principer.

Det är beklagligt att c som liberalt parti inte står upp för sekulära principer när det gäller friskolor. Förhoppningsvis driver s, mp, v och l igenom så småningom att religiösa friskolor inte ska få skattepengar. Att förbjuda dem helt är förmodligen inte förenligt med Europakonventionen men vi måste inte använda skattepengar för att gynna dem. Lika absurt som det vore att ha marxistiska friskolor är det att ha religiösa friskolor.

Några medlemmar i Skåne, däribland ordföranden för c i Malmö Peter Olsson, vill i motion 5.60 att HBTQ-kompetensen bör ökas i skolorna.
.... Att Centerpartiet verkar för större inslag av HBTQ -frågor i skolans styrdokument, såsom läroplan, kursplaner och ämnesplaner. Att Centerpartiet verkar för att frågor om HBTQ-, mångfald och funktionshinder blir obligatoriska moment i lärarutbildningen. Att Centerpartiet verkar för att fler lärare fortbildas inom HBTQ-frågor....
Motionärerna får bifall av distriktsstämman. Partistyrelsen är hyfsat välvillig och vill att den ska betraktas som besvarad och hänvisar till att det bör göras en utredning av lärarutbildningen för att den ska "bättre svara upp till de behov skolan har".

Synthpop-fascisten.Jag är fascinerad av Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof (bilden). Egentligen gillar jag inte att vara det. Men jag vill avslöja det.

Det handlar inte om att han är sexig för det är han inte. Få sd-politiker är sexiga för övrigt. Utan om en viss karisma. Den vulgaritet som finns hos Björn Söder är frånvarande. Jimmie Åkesson har en så heterosexuell image att det nästan blir absurt. Kan ni ens föreställa er honom berätta att han även gillar män?

Synthpop-nationalist.

Annat är det med Jomshof. Jag har inga rykten om att han skulle vara bisexuell att hänvisa till, förmodligen är han hetero, men om Richard Jomshof berättat offentligt "alltså att jag gillar både män och kvinnor är en privatsak främst" hade jag inte blivit förvånad.

Jag och Richard Jomshof hade tidigare en gemensam fb-vän. Jag publicerade en kommentar om att Jomshof är Sveriges egen "synthpop-fascist". Att jag vet att synthpop-nationalist är rättvisare men det låter inte lika bra. Jomshof likade den kommentaren vilket visar att han har en viss självdistans.

Det handlar inte bara om synthpopen som vi båda gillar. Utan om att han är fascinerande. Om jag skulle rösta på HBTQ-negativa, främlingsfientliga och EU-fientliga sd av den orsaken? Aldrig.

torsdag 21 september 2017

Kraven för att få bli svensk medborgare bör skärpas.
Den här bloggposten handlar om vilka krav som ska ställas för att få bli svensk medborgare. Först bör vi granska dels riksdagspartiernas åsikter, dels hur kraven är i övriga länder.

1. Riksdagspartierna.

Både Sverigedemokraterna och Liberalerna är för att en person ska kunna kommunicera på svenska för att få bli svensk medborgare. Sd vill även att en person ska få godkänt på test om kunskaper om svenska samhället.

Arbetsgrupper i både Moderaterna och Liberalerna lämnar inför sina respektive kongresser i höst förslag om att en individ ska godkännas i ett samhällstest för att få bli svensk medborgare. M ansluter sig nu även till sd och l om språkkrav. Det är givetvis inte avgjort politiskt men mitt tips är att förslagen får stöd av ombuden i de två borgerliga partierna.

2. Västländer.

Samtliga västländer, förutom Sverige och Irland, har språkkrav för att få medborgarskap. Irland kräver dock att den som vill bli medborgare ska svära trohet till landets konstitution. Det är enkelt att konstatera att Sverige har västvärldens mest kravlösa politik för att få bli medborgare.

Språkkrav.

För mig är det självklart man ska kunna kommunicera på ett lands språk för att få bli medborgare. Om jag hade flyttat till Frankrike hade det varit rimligt att jag hade kunnat kommunicera på franska för att få bli fransk medborgare. Det finns inget diskriminerande i det. Men givetvis bör språkkraven vara vettiga. Det handlar inte om någon akademisk examen utan just att kunna kommunicera. I Kanada har invandrare som är 18-65 år skyldighet att kunna engelska eller franska för att få bli medborgare. Om reformen genomförs i Sverige ska givetvis undantag ges p.g.a. ålder och diverse funktionsnedsättningar.

Även om jag egentligen skulle vilja att det krävs kunskaper i svenska språket för alla för att få bli medborgare här är jag positiv till en kompromiss, det bör räcka att någon kan kommunicera på något av de fem minoritetsspråken. Finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Om någon same flyttar till något svenskt område där de flesta kommunicerar på samiska är det inget allvarligt problem om hen får bli svensk medborgare trots bristande kunskaper i svenska.

Krav om kunskaper om samhället.

Här blir det mer komplicerat. I princip alla etniska svenskar kan svenska språket. Däremot är kunskapen varierande när det gäller samhället. Jag har därför tidigare varit negativ till att invandrare ska tvingas få godkänt på test om svenska samhället för att få bli medborgare.

För några dagar sedan kollade jag en artikel från SVT. "Rektor i Rinkeby - föräldrar vill välja bort svenska värderingar". Redan när en arbetsgrupp i Liberalerna i våras signalerade att de vill ha krav om samhällskunskaper började jag resonera om mitt motstånd emot reformen är rätt. Även m lär nu bli för det. Och så den där artikeln om Rinkeby. Ibland kan en enkel artikel få oss att delvis byta åsikt om en reform. Jag är nu beredd att föreslå att riksdagen bör förutsättningslöst utreda om kunskaper om svenska samhället bör bli krav för att få bli svensk medborgare. Språkkrav är självklart.

För- och nackdelar om samhällskunskap bör utvärderas noggrant. Ett samhällstest får absolut inte bli något som de flesta svenska medborgare inte hade klarat.


Uppdatering 1.

Sakargumenten är viktigast.

Någon kanske invänder att jag accepterat Moderaternas och Liberalernas analys. Det där är så komplicerat att jag vill lämna en förklaring.

Främlingsfientliga Sverigedemokraterna har varit för krav på kunskap om samhället i många år för att få bli medborgare. Det betyder givetvis inte att förslaget är dåligt bara för att det är från ett främlingsfientligt parti. Jag håller med om många förslag från sd även om jag är liberal och sd-politiker ultra-konservativa. Nu har två¨partier, Moderaterna och Liberalerna, som inte har någon koppling till främlingsfientlighet argumenterat för samma sak. Det blir faktiskt en annan situation.

Ni som följer min blogg vet hur skarp jag kan vara emot borgerliga politiker. Moderaternas förslag om generellt tiggeriförbud är tokfel vilket jag kommenterat här på bloggen. Men l och m har fått mig att delvis ompröva min attityd till samhällstest för att få bli medborgare. Politisk debatt handlar just om att pröva sina åsikter. M och l har lämnat argument tillräckligt för att jag ska bli för en utredning om test av samhällskunskaper för att få bli svensk medborgare. Svårare är det inte.

Att ompröva sina åsikter när det behövs är en central del av västerländsk frihet.


onsdag 20 september 2017

Mer pengar emot diskriminering men inget om HBTQ-rättigheter i "huvudbudgetförslaget"


Jag har i många år granskat diverse svenska regeringars "huvudbudgetförslag". Alltså de generella riktlinjerna för den ekonomiska politiken. För första gången var HBT-rättigheter med där 2015. S-mp-regeringen inkluderade det även i det budgetförslag den lämnade hösten 2016. Men i år finns det inget. Regeringen förtjänar kritik för det, i synnerhet som rättigheter för homosexuella och bisexuella inte var en del av senaste regeringsförklaringen från socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven (bilden).

Min bedömning är att både Löfven och finansminister Magdalena Andersson (s) är genuint HBTQ-vänliga. Desto mer förvånande att de tagit bort HBTQ-rättigheter från "huvudbudgetförslaget". Men nu får oppositionspartierna en gyllene möjlighet att fixa att det är med i alternativa budgetförslag. S-mp-v hade tidigare en fördel där gentemot oppositionen (där bara Liberalerna profilerat sig om HBTQ-rättigheter i budgetförslag). Nu kastar röd-gröna bort det inför valet 2018.

Ökade resurser är bra - men måste användas effektivt.

Positivt är dock att s-mp-v vill öka anslaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med ca 10 % 2018. Även när det gäller anslagen emot diskriminering i övrigt samt jämställdhet ökar s-mp-regeringen dem rejält 2018 (Utgiftsområde 13 sid 2379-2382). Att ge pengar är dock bara en del. Det bör redovisas senare att pengarna förvaltats så effektivt som möjligt för att minska diskrimineringen i samhället.Tidigare socialdemokratiske socialministern Gustav Möller förklarade följande.
.... Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket....
Det gäller även idag.


Uppdatering 1.


Sd och c har föreslagit radikala utgiftsminskningar för politiken emot diskriminering.

I oktober ska oppositionspartierna presentera varsin alternativbudget. Sverigedemokraterna har i många år varit för att avskaffa DO. Centerpartiet har föreslagit kraftiga minskningar av anslagen emot diskriminering och för jämställdhet.

Inget om homorättigheter i nya regeringsförklaringen från s och mp.


Statsminister Stefan Löfven (s) presenterade i riksdagen regeringsförklaringen 12 september
.... Arbetet för transpersoners rättigheter stärks. Skyddet ökar mot hat- och hetsbrott.... 
2006 var dåvarande borgerliga svenska regeringen först i världen att ha med HBT-rättigheter i en regeringsförklaring. Sedan dröjde det till 2010 innan Alliansregeringen hade med något, dock inte "könsidentitet" men däremot "sexuell läggning". Efter att s-mp-regeringen tillträdde 2014 hade den rekordmycket om HBTQ-rättigheter i sin regeringsförklaring det har varit med även 2015 och 2016. I år är det dock magert. S-mp-regeringen förtjänar skarp kritik för att rättigheter för homosexuella och bisexuella inte finns med. Precis som att det ännu inte är vanligt med diskriminering och hatbrott för att individer är icke-heterosexuella. Positivt är dock att regeringen signalerar att den planerar föreslå förstärkt juridiskt skydd för transpersoner emot hatbrott.

S-mp-regeringens hantering av adoptionsregler har blivit en parodi.

12 september avslöjade s-mp-regeringen även vilka propositioner och skrivelser den planerar lämna fram till januari 2018.
.... Modernare adoptionsregler December Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner December....
I början av 2016 meddelade regeringen att den skulle lämna en proposition, Modernare adoptionsregler, september 2016. Just den månaden blev det ett nytt besked, regeringsförslaget skulle publiceras först januari 2017. Då blev det en försening - igen. Den skulle lämnas i september. Det senaste budet är att det blir i december. Förmodligen handlar det om att tillåta även sambopar (olik- och samkönade) att gemensamt få bli prövade som adoptivföräldrar, idag är det bara möjligt för gifta par och ensamstående. En reform som bör betecknas som "queer". Förseningarna har blivit en parodi för s-mp-regeringen.

Positivt är dock att regeringen signalerat att den ska förstärka det juridiska skyddet för transpersoner gentemot hatbrott. När det gäller lagen om hets emot folkgrupp krävs det en förändring av grundlagen, två beslut med ett riksdagsval emellan.

HBTQ-kultur. Vi är världen - Malin Nilsson och Saga Becker.Från presentationen av Vi är världen (2017) av Malin Nilsson och Saga Becker.
.... I förra boken ”Det är jag som är Mickan!” får vi följa en ung transtjej när hon kommer till en ny skola, ingen där vet om att hon föddes med en pojkes kropp. Bokens budskap är att alla är bra precis som de är. Vi är världen! tar vid ett par år senare. Mickan och hennes bästa vänner går nu i åttan. De går igenom vänskap, ovänskap, missförstånd, uppbrott, fester och förälskelser. Men vem eller vad ska man egentligen tro på? Mitt i allt funderar Mickan över sin kropp, duger hon? Duger hon som flickvän åt Hampus när hon inte har en flickas kropp? Boken tar upp olika aspekter av transsexualitet på ett underhållande sätt och vill synliggöra unga transpersoners situation, och vara till stöd och glädje för både unga och vuxna....
Saga Becker (öppen transperson) spelade en av huvudrollerna i filmen Nånting måste gå sönder. I första boken om Mickan samarbetade Malin Nilsson med en annan person. Jag gav den en hyfsat välvillig recension men uppföljaren är något bättre. De tonårsproblem som inte är med här finns nästan inte. Från konflikter med föräldrar till tonåringar som druckit så mycket sprit att de inte minns en del efteråt. Litterärt är det anpassat till tonåringar. Utan att det för den skull blir banalt.

Boken är inte perfekt. Konflikten mellan Mickan och Hampus är ibland nära att bli schabloniserad (det blir konflikter men man fattar att de ska fixa det senare). Den typen av litteratur blir inte bättre bara för att en av dem är transperson. Men förutom det så är boken bra. Man vill veta hur det ska sluta. Och kanske det är det viktigaste för att få unga (icke-HBTQ-personer) att läsa böcker om människor som inte följer heteronormen.

HBTQ-kultur. Bög i folkhemmet - Arne Nilsson.


Från presentationen av Bög i folkhemmet (2016) av Arne Nilsson.
»Mamma var mån om att inte sticka ut från omgivningen. Man skulle inte göra sig märkvärdig. En vanlig kommentar av henne var Vad skulle andra säga!« Vad skulle andra säga? Frasen ekar genom Arne Nilssons memoarer. Som sociolog har han utfört banbrytande forskning om homoliv i Göteborg under 1900-talet. Här berättar han sin egen historia om hur det var att växa upp som bög i en arbetarfamilj under efterkrigstiden i Göteborg. En tid då folkhemmet byggdes upp och många fick det materiellt bättre, samtidigt som homofobin var stark och många homosexuella tvingades att leva dubbelliv. I Bög i folkhemmet får vi följa Nilssons klassresa, först som arbetarkille på läroverk och senare på universitetet. Vi får följa hans liv som homo vid tiden före den svenska gayrörelsens genombrott. Erotiska möten med andra män, gayklubbliv, livet i det estetiska avantgardet och i olika vänster- och alternativrörelser. Vi får se hur hans liv som klassresenär och som homo hängde samman. Det är ett stycke svensk historia som sällan berättats tidigare. Arne Nilsson (född 1948) är docent i sociologi och har ägnat en stor del av sin forskningsgärning åt homo- och queeraspekter av storstads- och arbetsliv. 
Det är nog många svenska HBTQ-aktivister som inte spontant vet vem Arne Nilsson är. Om man hänvisar till att det är en forskare i Göteborg som gjort flera böcker om homo-folk i mitten av 1900-talet blir säkert reaktionen hos en del "visst, det är han". Att popularisera forskningsresultat är en bedrift i sig men Nilsson har oftast klarat det relativt bra. Att göra en självbiografisk bok är en annan sak.

Arne Nilsson har dock en viss talang även när det gäller det senare. Det finns ett driv i berättelsen. Dock blir det en del onödiga upprepningar när det är hänvisning till arbetarklass och medelklass. Det som är förvånande är att självbiografin slutar i mitten av 1970-talet. Det hade varit intressant att följa Nilsson när gay-rättigheter så småningom blev "inne". Men boken tillför sådant som inte avslöjats i hans forskning. Bög i folkhemmet rekommenderas till den som är intresserad av homohistoria.