fredag 30 mars 2012

Kd är nu för att transsexuella ska få spara könsceller.


Kristdemokraterna säger nu ja till att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. I februari blev kd för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Det här betyder att partiet inom någon månad gjort en helomvändning när det gäller två viktiga transreformer

Den borgerliga regeringen och socialdepartementet lämnade i mitten av mars en lagrådsremiss om förslag till ny könstillhörighetslag. Först vill jag förtydliga att förslaget är oväntat bra både när det gäller konkreta lagförslag och argumentationen för dem. Resonemangen är frihetliga. Den enda kritik jag har är att inte även sterilitetskravet avskaffas 1 januari 2013 (möjligen efter en snabb kompletterande utredning dessförinnan).

Första gången en kd-minister lämnar ett tydligt HBT-vänligt lagförslag. 

Det här måste vara första gången någonsin en kristdemokratisk minister, här partiets ordförande Göran Hägglund, levererar ett lagförslag som är tydligt HBT-vänligt. På punkt efter punkt, där utredningar och remissinstanser gör olika bedömningar, försvarar regeringen den mest liberala och frihetliga tolkningen. Det är många exempel på det men jag ska bara redovisa några.

Från sid 45 i lagrådsremissen om eventuellt krav att utländska medborgare måste varit bosatta här ett år.
Som ovan nämnts ska en person folkbokföras i Sverige enligt 3 § folkbokföringslagen om det kan antas att han eller hon kommer att vistas här under minst ett år. Könstillhörighetsutredningens förslag innebär ett krav på starkare anknytning till Sverige i och med att denna person ska ha varit bosatt här minst ett år före fastställelsebeslutet. Regeringen bedömer att det ytterligare krav på anknytning till Sverige som utredningen föreslagit framstår som överflödigt redan med hänsyn till att den gängse utredningsgången för personer med transsexualism i Sverige omfattar en tid om minst två år. Vid beslutet om ändrad könstillhörighet skulle således normalt sett en utländsk medborgare ha vistats i Sverige längre tid än vad som krävs enligt utredningens förslag till lagstiftning
Från sid 49 i lagrådsremissen.
Könstillhörighetsutredningen har föreslagit att det för svenska medborgare, som fått ett beslut om ändrad könstillhörighet i utlandet, bör göras en särskild prövning av svenska myndigheter.... Regeringen delar inte utredningens bedömning att det finns ett särskilt behov av kontroll när det gäller svenska medborgare. Mot ett sådant behov talar att i de länder som tillåter könstillhörighetsändring för utländska medborgare gäller samma krav som för en medborgare i det aktuella landet. Vidare är kraven för att en person ska få sin könstillhörighet ändrad likartade i de olika länder som har särskild lagstiftning i frågan, däribland Sverige. Dessutom bör principen att tillerkänna utländska domstolars eller myndigheters domar och beslut rättslig verkan i Sverige gälla oavsett vilken nationalitet personen har. Det framstår som tveksamt, både för utländska och svenska medborgare, att personen i fråga inte ska kunna inrätta sig efter en myndighets beslut i en så avgörande fråga. Av det sagda följer att i de fall en svensk medborgare som under bosättning i utlandet meddelas en dom eller ett beslut om ändrad könstillhörighet bör avgörandet erkännas i Sverige utan särskild prövning.
Kd ökar med 4p och närmar sig m. 

Och så här håller det på. Det är förvånande men givetvis glädjande. Jag har idag haft telefonkontakt med Martin Kits som är stabschef på socialdepartementet och därmed socialminister Göran Hägglunds närmaste medarbetare. Han bekräftar i samtalet att Kristdemokraterna nu säger ja till att transsexuella ska få spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Jag har sedan 1998 gjort sammanställningar över partiers HBT-politik och gett dem poäng efter hur HBT-vänliga de är. Varje parti som är för en reform får 2p, om det tvekar blir det 1p och att vara emot reformen ger 0p. Om ett parti vill avskaffa en HBT-reform blir det -1p.

Riksdagspartiernas poäng mars 2012. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20 p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20 p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna +4p till 14p
Sverigedemokraterna 6p

Kristdemokraterna har fått en transvänlig politik.

Det vi kan konstatera är att Kristdemokraterna närmar sig Moderaterna. Och när det gäller transvänlighet har nu kd faktiskt passerat m. Bl.a. är kd för att transpersoner ska få explicit skydd i lagen om försvårande omständigheter när det gäller hatbrott, en reform som m ännu tvekar om Att kd ännu är sämre än m är främst därför att det förstnämnda partiet är emot viktiga homopolitiska reformer som att samkönade par ska ha rätt att ingå äktenskap, adoptera (och för lesbiska kvinnor) få bli inseminerade vid kliniker på samma villkor som olikkönade par.

Givetvis vidhåller jag min kritik mot att avskaffandet av sterilitetskravet inte genomförs även det 1 januari 2013. Och att kd varit oacceptabelt slöa med att skaffa sig en vettig politik för transpersoner. Men 2012 måste det trots allt konstateras att något nytt hänt. Kd har fått en transvänlig politik. Att hävda det känns ungefär som att ett sunkigt dansband gjort den coolaste discoremixen 2012. Icke desto mindre är det sant.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.


Uppdatering 1. 

Att kalla något för att inte vara "rimligt" är inte ett sakargument.

Senaste dagarna har det faktiskt startats en debatt i Dagens Nyheter om transsexuella ska få spara könsceller, något som alltså blir tillåtet enligt lagrådsremissen. Marc Bygdeman som bl.a. varit med och opererat en del transsexuella är emot reformen. Han har få sakargument, resonerar främst om att det inte är "rimligt". Men vad som är det är givetvis subjektivt. Något mer konkret blir han när det gäller badinrättningar.
Det finns också en social aspekt. Det finns flera aktiviteter, till exempel badinrättningar, som är uppdelade efter kön. Eftersom könstillhörighet endast bestäms av personnummer kan en man utan kirurgisk korrigering men med kvinnligt personnummer begära att få tillträde till den kvinnliga avdelningen. Är det önskvärt?
Det där är iofs en intressant debatt, vilket omklädningsrum den gruppen av människa ska använda,  men den har ju inget som helst med att göra om transsexuella ska få spara könsceller eller inte. Och problemet vilket som är lämpligt omklädningsrum finns ju redan idag för de transsexuella som genomgått en del operationer utan att ännu juridiskt tillhöra det nya könet.

Bl.a. Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL har en debattartikel där de tvärtom argumenterar för att möjligheten för transsexuella att spara könsceller bör införas tidigare än regeringen planerat.
Vi hoppas fortfarande att den proposition som kommer att presenteras senare i vår också innehåller förslaget om att ta bort tvångssteriliseringarna. Och att den lagändringen föreslås träda i kraft i juli i år, inte 2013. Vi har diskuterat detta länge. Vi har kommit överens. Låt oss visa att administrativa utmaningar inte får väga tyngre än respekten för mänskliga rättigheter.
Att införa den nya könstillhörighetslagen från 1 juli 2012 bedömer jag som orealistiskt. Riksdagsbeslutet kommer i mitten av juni och bara två veckors förberedelse för nya rutiner på diverse myndigheter blir inte tillräckligt. Däremot borde även avskaffandet av sterilietskravet och tillåtande av sparande av könsceller kunna genomföras 1 januari 2013. Det kommer ju att dröja 9 månader därefter innan någon som blivit gravid genom de nya reglerna föder något barn. Och då bör ju de regler som reglerar föräldraskap finnas på plats.


Uppdatering 2. 

Transfob bloggkommentar.

Vanligen brukar jag inte hänvisa till privata bloggare som är homofoba eller transfoba. De är sällan värda den uppmärksamheten. Och det är egentligen inte Åke Blomdahl heller men han framför något som förmodligen delas av en del andra okunniga och transfoba människor.
Transsexualitet är en sjuklig variant av sexualitet som skulle ha svårt att föras vidare under naturliga förhållanden. För att kompensera bortfallet av naturligt urval är det därför rimligt att den som byter kön också steriliseras och alla eventuella frysta ägg eller spermier kasseras.
För det första är inte transsexualitet någon sexuell läggning, det handlar om könsidentitet. En del transsexuella söker i sitt nya juridiska kön någon partner av samma kön, en del av motsatt och ännu andra av båda könen. För det andra är det ju absurt okunnigt att någon att kommentera den här debatten utan att veta om att transsexuella och övriga transpersoner har funnits lika länge som det funnits människor. Precis som det alltid var en del folk som varit homo, andra hetero och en del bi. Om det hade funnits en viss "transgen" som nu bara klarar sig "konstlat" genom att tillåta transsexuella att få spara könsceller (och att vi därför inte bör tillåta det) blir det ju besynnerligt hur den där transgenen finns kvar idag. Enligt Åke Blomdahls teorier borde transsexuella som grupp försvunnit genom "det naturliga urvalet". Att sedan hela hans bloggpost är hyllande av någon typ av rasbiologi gör det än mer obehagligt men också avslöjande.

5 kommentarer:

 1. Jag ser inga skäl till att det skulle behövas längre tid än två veckor för att låta en lagändring träda i kraft.

  Faktum är att jag dessutom muntligt fått samma besked från ansvarig tjänsteman på socialdepartementet! På en direkt fråga om han såg några problem med att låta lagändringen träda i kraft i juli 2012, om riksdagen beslutar att ta bort steriliseringskravet i 11 juni, så svarade han nej.

  Det är endast en myndighet som tillämpar lagen, Socialstyrelsens rättsliga råd. Ett borttagande av kraven på sterilisering, medborgarskap och att den sökande ska vara ogift innebär inga ändringar i några datasystem eller införande av nya rutiner inför besluten.

  Ändringen innebär alltså enbart att myndigheten slipper kontrollera dessa bakgrundsfakta, och skriva om ansökningsblanketten.

  SvaraRadera
 2. Hej Lukas!

  Principiellt tycker jag reformen ska genomföras så snabbt som möjligt efter att myndigheter fått rimlig tid att anpassa sig till den nya lagen.

  Så här står det i lagrådsremissen. Från sid 69.

  "12 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
  Regeringens förslag: Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013. En särskild övergångsbestämmelse införs med innebörd att
  patientdatalagen ska gälla även fortsättningsvis för verksamhet som avses i lagen om kastrering.

  Utredningens förslag: Utredningen föreslog att lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2008.

  Remissinstanserna: Enligt Skatteverket behöver ikraftträdandedagen bestämmas till minst sex månader efter riksdagsbeslutet för att verket
  med befintliga resurser ska kunna genomföra erforderliga utvecklingsinsatser i folkbokföringssystemen med anledning av utredningens förslag.

  Socialstyrelsens förslag: Socialstyrelsen föreslog att lagändringarna
  skulle träda i kraft den 1 januari 2011.

  Remissinstanserna: Ingen remissinstans har yttrat sig i denna del.

  Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2013. Ett av förslagen i lagrådsremissen innebär att lagen (1944:133) om
  kastrering ska upphöra att gälla vid utgången av år 2012 (se avsnitt 10). Patientdatalagen (2008:355) innehåller bestämmelser om bl.a. vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och om skyldigheten att föra patientjournal. Av 3 § patientdatalagen framgår att bl.a. verksamhet som avses i kastreringslagen anses vara hälso- och sjukvård i patientdatalagens mening. Denna hänvisning till kastreringslagen föreslås tas bort med anledning av att lagen ska upphävas.
  Bestämmelser i patientdatalagen om exempelvis hantering och bevarande av journalhandlingar som förts i verksamhet enligt kastreringslagen bör dock gälla även fortsättningsvis. En särskild övergångsbestämmelse med denna innebörd föreslås därför.

  Upphävandet av kastreringslagen medför även en följdändring i 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringen innebär att kastrering inte längre nämns som exempel på sådan medicinsk verksamhet som omfattas av bestämmelsen. Eftersom paragrafen enbart innehåller en icke uttömmande uppräkning av olika slags medicinsk verksamhet som avses är den, trots att ordet ”kastrering” stryks, även fortsättningsvis tillämplig för uppgifter om hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden när det gäller personer som kastrerats enligt kastreringslagen. Någon övergångsbestämmelse till den föreslagna
  ändringen i offentlighets- och sekretesslagen är därför inte nödvändig.

  Det behövs inte heller några övergångsbestämmelser till övriga lagförslag."

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Forts. från föregående kommentar.

  Vad jag kan bedöma är det bara Skatteverket som anger att de behöver ett halvår på sig efter att riksdagsbeslut för att kunna anpassa sig till en ny lag. Om de verkligen har fog för det kan jag inte bedöma. Övriga remissinstanser har inte kommenterat den här delen och regeringen argumenterar inte själv för varför det bör vänta till 1 januari 2013. Mitt tips är att det vanligaste är att riksdagsbeslut i juni om ändrade lagar träder i kraft vid årsskiftet därefter om det inte bedöms som synnerliga skäl att det ska genomföras tidigare. Som kurios kan jag berätta att när riksdagen juni 1987 beslutade att förbjuda s.k. bastuklubbar (ironiskt samma dag som riksdagen också röstade ja till bl.a. en sambolag för samkönade par) så gällde det nya förbudet mot bastuklubbar från 1 juli 1987 med hänvisning till att det var bråttom att stoppa "spridningen av hiv" på bastuklubbarna. Den nya sambolagen gällde dock först 1 januari 1988.

  Är det som du hävdar, vilket jag i sig inte har någon orsak att betvivla, borde det kunna gå att genomföra från 1 juli 2012 om det är hanterligt även för Skatteverket.

  I vilket fall som helst kan jag inte se någon orsak att inte avskaffandet av sterilitetskravet genomförs senast 1 januari 2013 eftersom de första barnen som kommer till p.g.a. lagändringen föds tidigast september-oktober 2013.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Som jag läser Skatteverkets remissyttrande är det som skatteverket anser sig behöva ett halvår på för att ordna att personuppgiftsändringar ska slå igenom även i anhörigas personbild, eftersom de tolkat SoS utredning som om den föreslår detta. (Något jag uppfattar är en feltolkning, men tanken är intressant att utreda i vilket fall som helst.) Att steriliseringskravet tas bort innebär ju ingen förändring för folkbokföringen jämfört med idag. ( Det kan finnas en teknisk spärr för att kombinera manliga personnummer med beteckningen mor och vice versa, men det kan inte vara så absurt tidsödande att ändra på. Det borde inte vara det de syftar på.)

  Att ändra även i anhörigas personbild är inget som föreslås i lagrådsremissen, varför kommentaren om Skatteverket är mycket märklig. Ett avskaffande av steriliseringskravet innebär inte i sig att något i folkbokföringen måste ändras jämfört med idag.

  Fö finns det redan fertila män med fungerande äggstockar/livmoder i Sverige, eftersom transmän flyttat hit från länder där sterilisering eller operationer inte krävs. Givetvis måste svensk lag på ett vettigt sätt kunna hantera om de föder barn, redan nu.

  SvaraRadera
 5. Jag vill igen förtydliga att för mig är det viktigt att efter så mycket dröjsmål är det viktigt att förändringarna genomförs så snabbt som möjligt i relation till vad som myndigheter kan hantera. Finns det missförstånd är det bra om du och andra framför dem till socialutskottet som ska behandlar den proposition som regeringen lämnar senare den här månaden. Viktigt är ofta att kontakta dem så tidigt som möjligt i processen om man vill ändra något. Oftast blir det inga dramatiska förändringar av innehållet när ärenden behandlas i utskotten men just tekniska delar som när en ny lag ska träda ikraft kan det vara möjligt att få ändrat.

  Jag själv vill inte avgöra om det är möjligt eller inte möjligt att genomföra förslaget tidigare än 1 januari 2013. Det jag dock är helt säker på, och som jag också kommer att via mail meddela de borgerliga ledamöterna i utskottet är att även avskaffandet av sterilitetskravet bör genomföras senast 1 januari 2013 av de orsaker jag framfört här tidigare. Jag har förresten fått ett mail från Socialdemokraterna att de tydligen är för just att sterilitetskravet också bör avskaffas 1 januari 2013 och det tycker då säkert v och mp också. Kan vara värt att kontakta även röd-gröna ledamöter i socialutskottet för att de ska försöka förhandla om det där.

  Bengt

  SvaraRadera