måndag 12 mars 2012

Staten diskriminerar ännu HBT-personer i två lagar.


Jag har idag mailat diverse politiker om att det bör införas en lag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Alltså att reglerna ska vara samma för gifta lesbiska par som för gifta olikkönade par. Något som föreslogs av en utredning 2007 men efter fem år ännu inte genomförts av den borgerliga regeringen, främst därför att Kristdemokraterna inte är för reformen. I mailen tar jag också upp att regeringens planerade proposition (lagförslag) om en ny könstillhörighetslag bör förtydliga att transsexuella ska få spara könsceller.

Har skickat fyra mail.

1. Till representanter för Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet i riksdagens civilutskott. (bifogar innehållet i mailet sist i den här bloggposten).
2. Till representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i civilutskottet.
3. Till representanter för Kristdemokraterna i civilutskottet.
4. Till justitiedepartementet i regeringskansliet.

Mailen har till 90 % samma innehåll men är givetvis anpassade efter vilka som jag skickar dem till. Bl.a. är kd ännu inte för reformen och jag har frågat vad partiet idag tycker om att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.
I det här mailet.

Föreslår jag att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet i riksdagsdebatten onsdagen 21 mars om Familjerätt tydliggör att det är viktigt att juridiskt likställa lagarna för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion. Egentligen en given konsekvens av att vi nu har en könsneutral äktenskapslag där reglerna i övrigt är lika för samkönade och olikkönade par.

Att ni kontaktar Justitiedepartementet i syfte att de så snabbt som möjligt lämnar ett förslag om en könsneutral lag för föräldraskapspresumtion.


Två lagar i Sverige diskriminerar HBT-personer.

Lagarna när det gäller HBT-rättigheter har förbättrats betydligt senaste 10-15 åren, även sedan Sverige fick en borgerlig regering 2006. Det är positivt. Visst finns det en del kvar att göra för att skydda HBT-personer mot diskriminering och hets. Givetvis även det viktiga internationella arbetet. Men ännu är det två lagar kvar i Sverige där det är staten som diskriminerar. Dels könstillhörighetslagen med dess absurda krav, dels föräldraskapspreumtionslagen eller som det heter idag lagen om faderskapspresumtion.

Glädjande nog är det nu politisk enighet mellan Alliansens fyra borgerliga partier om att avskaffa kraven i könstillhörighetslagen om att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. Jag utgår från att ni i m, fp och c ser till att det i den kommande propositionen tydliggörs att transsexuella före "operationen" ska kunna spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar.

På tisdag ska ni ledamöter i civilutskottet som bekant justera betänkandet Familjerätt. Debatt i riksdagen blir det 21 mars. Jag hoppas att den eller de som i riksdagsdebatten representerar Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet tydliggör att de tre partierna är för en könsneutral föräldraskapspresumtionslag. Och att ni på allvar kräver av Kristdemokraterna att de ska acceptera reformen. I annat fall finns det en möjlighet att riksdagen avgör ärendet politiskt utan någon proposition.

Jag bifogar information om reformen.

Har ni frågor eller kommentarer kan ni givetvis maila.

Med vänliga hälsningar

Bengt Held
MalmöFakta om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion.

Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man så blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Det är den s.k. faderskapspresumtionen. Om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna blir hon inte automatiskt juridisk förälder. Då blir det i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet.

Problemet med det här blev aktuellt för några år sedan när en domstol nekade ett lesbiskt par i Norrköping att de båda skulle få bli juridiska föräldrar till barnet som en av kvinnorna fått efter att ha blivit inseminerad i Danmark. Domstolen resonerade som att kvinnorna kringgått den svenska möjligheten till insemination vid en klinik i Sverige. Ett något absurt resonemang eftersom det faktiskt är tillåtet att åka till Danmark och bli inseminerad och om ett heteropar gjort det och varit gifta hade det inte varit några problem.

Det är alltså viktiga principiella motiv till att likställa reglerna så att det blir en föräldraskapspresumtion även för lesbiska par. Att om en kvinna blir inseminerad och hon har ingått äktenskap så ska hennes kvinnliga partner automatiskt bli juridisk förälder. Det förbättrar tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar.

En utredning föreslog redan januari 2007 det här Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3.

Från regeringens hemsida.

"I betänkandet föreslår utredaren att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par. Den kvinna som är moderns registrerade partner ska automatiskt anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen ska införas. Bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna ska också omfatta assisterad befruktning som skett utomlands och insemination i egen regi. Är modern sambo med en kvinna ska föräldraskapet för moderns sambo fastställas genom bekräftelse eller dom på samma sätt som sker i dag när barnet tillkommit genom assisterad befruktning som skett inom svensk hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att det inte längre ska fastställas något faderskap i dessa fall."

Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det.

Från sid 17 i utredningen.

"Godkänner moderns partner skriftligen en mans bekräftelse av faderskapet och har i fråga om bekräftelsen iakttagits bestämmelserna i 5 §, skall därigenom anses fastställt att moderns partner inte är barnets förälder. Bekräftelsen skall dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av modern."

I riksdagen är det brett stöd för reformen eftersom Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par.

Det är även ett tydligt stöd bland riksdagsledamöter. HBT-föreningen RFSL frågade riksdagskandidater 2010 följande i en enkät.

"Är du för att moderskapspresumtion införs i fall där en kvinna som är gift eller registrerad partner med en kvinna föder barn, så att medmamman från början också blir juridisk förälder?"

Svaren blev följande.

Ja 76,0 procent (171 st)
Troligtvis 11,6 procent (26 st)
Troligtvis inte 4,0 procent (9 st)
Nej 8,4 procent (19 st)

Uppdatering 1.

Debatt om nationella riktlinjer för bl.a. inseminationer.

Lina Ullerstam, ordförande för föreningen Barnlängtan, har tillsammans med två andra skribenter en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det handlar om det ska införas nationella riktlinjer när det gäller bl.a. inseminationer.En orättvisa som finns idag är att lesbiska kvinnor i Västerbottens och Västernorrlands landsting måste betala 30-40 gånger mer för inseminationer än olikkönade par. Och de två landstingen får absurt nog stöd av Öppna moderater som är en HBT-förening. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat det. Även Östergötlands landsting diskriminerar lesbiska kvinnor men där betalar de "bara" ca 4 gånger mer än olikkönade par.


Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar om två nya opinionsmätningar. I båda skulle det bli samma situation som idag, att varken Alliansen eller s + mp + v skulle få egen majoritet i riksdagen om resultaten blivit verklighet. I Yougovs mätning får riksdagens två HBT-negativa partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, tillsammans 9,6 % och 12,1 % United minds mätning, jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.

Kristna tidningen Dagen avslöjar att katoliken Tony Blair, f.d. socialdemokratisk statminister i Strobritannien, meddelat att han är för en könsneutral äktenskapslag.

3 kommentarer:

 1. Hej Bengt det jag skriver är nu är andrahandsuppgifter men det finns ingen anledning att tvivla på uppgifterna.
  I ett samtal med Hägglund efter utspelet om att
  de har "ändrat sig" angående tvångssteriliseringarna här Hägglund beskriviet frågan som "öppen"
  Det finns skäl att oroa sig för att omsvängningen var att fint för att blåsa av kritikstormen och att vinna tid att förhala.

  Som det ser ut nu fortsätter KD att förhala ända tills det blir ett majoritetsskifte Men jag hoppas att jag har fel

  Jennifier

  SvaraRadera
 2. Hej Jennifer!

  Jag gissar att din andrahandsuppgift är fel och att det finns anledning att betvivla den. Kristdemokraterna har på ett partistyrelsemöte enigt sagt ja till att vilja avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen och även haft en debattartikel om det. De har fått viss intern kritik. Jag har aldrig varit med om att något parti använt en sådan taktik för att försöka stoppa någon reform. Och förslag blir det säkert långt före riksdagsvalet 2014. Vad jag vet är en proposition planerad till april vilket skulle betyda att en lagrådsremiss (regeringsförslagen skickas först till lagrådet för granskning) skulle kunna lämnas inom de närmaste två veckorna.

  Men givetvis bör folk som tror att det inte blir något förslag i vår kontakta politiker inom kd och andra partier för att meddela att de ska hålla sina löften.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Det som det däremot inte är politiskt avgjort är om transsexuella ska få spara könsceller. Vissa tror nog att kd automatiskt sagt ja till det när de blev emot sterilitetskravet men den tolkningen gör de nog inte själva särskilt som deras främst argument tidigare emot att avskaffa sterilitetskravet bl.a. varit att "barn har rätt till en pappa och en mamma".

  Det är viktigt att konstatera att kd:s motiv till att bli för avskaffande av kravet delvis har andra orsaker än riksdagens 6 HBT-vänliga partier har.

  S, m, mp, fp, c och v vill avskaffa kravet för att det är ett oacceptabelt ingrepp på människor som ofta är i en svår situation men även att inget tyder på att transsexuella skulle vara sämre föräldrar än andra och att det handlar om lika rättigheter.

  Kd argumenterar nu för den första delen, att det är ett oacceptabelt ingrepp och det är "synd" om transsexuella. Det är givetvis betydligt bättre än deras gamla åsikt. Och om bara sterilitetskravet väl blir avskaffat genom beslut i riksdagen i vår tycker jag det är mindre viktigt vilka motiv kd har.

  Man kan jämföra med debatten om partnerskapslagen i början av 1990-talet där en del argumenterade för att homopar ska få ingå partnerskap eftersom deras kärlek är lika mycket värd som heteropar som ingår äktenskap. Sedan fanns det andra som tydligt tyckte att "heterosexualitet är normalast" men "homosexuella har det ofta svårt och man kan bekämpa hiv-spridning om man främjar stabila relationer".

  Sedan är ju Sverigedemokraterna ännu emot avskaffande av sterilitetskravet precis som en del var emot partnerskapslagen i början av 1990-talet. I båda fallen var och är argumentation ofta att man ruckar på en princip som tidigare funnits i samhället. Ofta i kombination med "givetvis har jag inget emot dem som personer, de får göra vad de vill hemma men inte kräva radikala reformer".

  Bengt

  SvaraRadera