måndag 8 februari 2010

Kristdemokraterna accepterar barnäktenskap.

Barnäktenskap är tillåtet i Sverige. Kristdemokraterna accepterar det precis som de flesta andra riksdagspartier. För kd:s del borde det vara extra besvärande eftersom de ofta talar om "barnets bästa". Och hur är det möjligt att det är till barnets bästa att gifta sig?

Något totalförbud mot äktenskap med minderåriga existerar inte i Sverige. Visserligen krävs det att länsstyrelsen ger dispens från regeln om att folk som gifter sig ska vara 18 år. Och visserligen är det få som får dispens varje år. Men det är en principdebatt. När det är barn inblandade är givetvis risken betydligt större att de blir tvingade till något de egentligen inte vill.

Så sent som förra året sa alla partier i riksdagen ja till att behålla möjligheten till dispens för äktenskap med någon som är yngre än 18 år. När civilutskottet i januari i år behandlade motionsförslag om familjerätten så reserverade sig för första gången ett parti, Vänsterpartiet, för att avskaffa möjligheten till dispens för barnäktenskap. Så här skrev LiseLotte Olsson (v) i sin reservation.

Det kan konstateras att ett fåtal dispenser har getts till personer under 18 år som ingått äktenskap, varav merparten är till personer födda i utlandet eller med föräldrar födda i utlandet. Breda sociala insatser mot barnäktenskap är centrala, men möjligheten för länsstyrelsen att bevilja dispens för barn att gifta sig bör tas bort. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagändring som innebär att dispensmöjligheten i äktenskapsbalken när det gäller äktenskap för barn under 18 år tas bort.


Tyvärr så ville varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet vara med att avskaffa möjligheten till dispens för barnäktenskap. Inte heller de borgerliga partierna, men det var helt väntat. De senaste decennierna har policyn i riksdagen tyvärr varit att regeringspartier i princip säger nej till alla motioner. Det är alltså möjligt att något av de borgerliga partierna är för att avskaffa dispensmöjligheten för barnäktenskap men att de enats tillsammans med övriga i alliansen att säga nej till motionerna. Men något som är tydligt är att Kristdemokraterna inte är emot dispensmöjligheten.

Kd har nämligen gjort något mycket ovanligt. Trots att de är i majoritet och i regeringen så har de lämnat en reservation med ja till en kd-motion om att införa en civilrättslig samlevnadslag. Alltså det närmast desperata "kompromissförslag" som partiet lämnade hösten 2008 i syfte att försöka hindra införandet av en könsneutral äktenskapslag. Dessbättre förlorade kd.

Det som är problematiskt med kd-motionen är att de vill avskaffa ordet äktenskap från lagen. Så här skriver Yvonne Andersson (kd) i sin reservation.

Genom att återföra äktenskapsbegreppet till det civila samhället respekterar vi begreppets djupa kulturella och religiösa innebörd. I flera andra länder gäller redan civilrättsligt reglerad samlevnad. I exempelvis Spanien, Frankrike, Tyskland och Brasilien sker först en civilrättslig registrering och därefter eventuellt en religiös välsignelseceremoni.

Det är ju inte sant att andra länder skulle ha avskaffat ordet äktenskap från sina lagar. Visserligen har Frankrike, Tyskland och flera andra länder ett system där bara borgerliga vigslar har juridisk verkan men man använder ordet äktenskap. Att kd vill avskaffa ordet är därför att de ogillar att samkönade par ska få möjlighet att ingå äktenskap. För övrigt är det ett sakfel från Yvonne Andersson. Spanien har samma system som i Sverige, att även religiösa vigslar har juridisk verkan.

Men det som är avslöjande är vilka prioriteringar som Kristdemokraterna gör i äktenskapsdebatten. De lämnar inte någon reservation om att konsekvent förbjuda barnäktenskap, det är tydligen inte något viktigt för partiet. Däremot att försöka hindra vuxna par att ingå borgerliga äktenskap eftersom kd har noja att det med en könsneutral äktenskapslag även blir möjligt för samkönade par.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar