lördag 2 maj 2015

Sd vill skärpa reglerna om informationsplikt för hiv-positiva.


I mars avslöjade jag att s-mp-regeringen förmodligen kommer att starta en utredning om informationsplikten för hiv-positiva ska avskaffas eller inte. När socialutskottet 9 april lämnade betänkandet (rapporten) Folkhälsofrågor blev kommentaren från majoriteten följande.
Socialstyrelsen har förtydligat både den behandlande läkarens och den enskilda individens ansvar när det gäller informationsplikt. Utskottet utgår från att regeringen följer frågan.
Det där var - om man ska uttrycka det milt - inte tydligt. Bara Folkpartiet lämnade en reservation i betänkandet när det gäller informationsplikten för hiv-positiva. Här är den.
Förbättrade behandlingsformer har gjort att många patienter med hiv inte längre har mätbara virusmängder. Folkhälsomyndigheten har slagit fast att överföringsrisken vid sexuella kontakter är låg eller mycket låg för människor som lever med hiv och har välfungerande behandling. Därför anser vi att det behövs en bred översyn av smittskyddslagen med analys av om den fyller sitt ändamål. I det arbetet bör ingå att analysera de förhållningsregler om hiv som läkare kan välja att ge sina patienter, bl.a. den s.k. informationsplikten. Regeringen bör utreda frågan och återkomma till riksdagen med ett förslag.
Sverigedemokraterna vill tvärtom skärpa policyn.

Från en sd-motion (som fått officiellt stöd från sd som parti) med Kent Ekeroth som förstanamn.
I Sverige idag kan man som HIV-smittad ha sexuellt umgänge med personer, utan att upplysa dem, och ändå gå fri från straff. Hovrätten i Skåne friade exempelvis under oktober 2013 en HIV-smittad man som i tingsrätten tidigare dömts till ett års fängelse. Detta trots att hovrätten, precis som tingsrätten, ansåg det bevisat att mannen haft oskyddat sex med fyra kvinnor. Hovrätten menade att en förutsättning för att mannen skulle kunna dömas för ”framkallande av fara för annan” var att han genom sitt handlande utsatt kvinnorna för en ”konkret fara” för allvarlig sjukdom. Efter att ha tagit del av ett sakkunnigutlåtande av både Smittskyddsinstitutet och en professor på Karolinska institutet, ansåg hovrätten emellertid att risken för hivsmitta i de aktuella fallen var mycket låg. Anledningen till detta var att mannen, under den tid som åtalet avser, hade en väl fungerande HIV-behandling. Vi anser emellertid att det inte räcker att ”risken är låg” för att man ska slippa straff om man undlåter att uppge att man bär på HIV till en sexpartner. Det måste rimligen vara upp till den andra personen i den sexuella relationen att avgöra vilka risker denna vill ta med sin egen kropp. Inte heller skulle kvinnorna högst troligen haft sex med mannen om de känt till dennes HIV-infektion. Hovrättens bedömning om att en ovetande person ska behöva finna sig att luras till att ha sex med en HIV-smittad, endast för att risken råkar vara ”låg”, är därför såväl respektlös som kränkande mot dem som lurats till detta. Inte heller tar den hänsyn till det lidande offren utsatts för under tiden de levt i ovetskap om de själva smittats. Slutligen riskerar domen att sända ut fel signaler till de få bärare av HIV-viruset som av nonchalans för sina medmänniskors väl och ve kan tänka sig att underlåta sig att uppge att de själva bär på viruset till sina framtida sexpartners. Vi anser alltså att Smittskyddslagen bör uppdateras så att även bäraren av HIV eller andra allvarliga sexuellt överförbara sjukdomar har upplysningsplikt mot den/de den smittade har sexuellt umgänge med. Underlåtenhet att informera om sin allvarliga smittsamma sjukdom ska vara straffsanktionerad.
"Att fråga om någon vill ha sex förstör stämningen".

Jag tycker Sverigedemokraterna har fel i sak, informationsplikten för hiv-positiva bör avskaffas, inte skärpas. Hiv-positiva har ett ansvar att tillämpa säkrare sex. Men det är också ett delat ansvar mellan personer som har sex att förhindra smittspridning. Det är faktiskt möjligt att fråga någon om hen har någon hiv. Den som inte vill det kan insistera på att ha säkrare sex.

Men det som är fascinerande är att jag för något år sedan följde en debatt mellan ledande sd-politiker på Facebook. En debatt som fanns tillgänglig för vem som helst som var intresserad av den. Några ledande kvinnor och män i sd verkade positiva till att införa en s.k. samtyckeslag vid sex. D.v.s. att varje person har ett ansvar att försäkra sig före sex om att båda vill det. Några ledande män, bland dem just Kent Ekeroth, i sd argumenterade däremot emot en sådan lag. Inte för att de försvarade sexuella övergrepp utan därför "att fråga om någon vill ha sex förstör stämningen, det är inte realistiskt, vi människor fungerar inte så".

Jag är skeptisk till om en samtyckeslag förändrar något. Men det bör rimligen vara betydligt enklare för någon att bara fråga "vill du ha sex" än att förklara "jag har hiv". Men det förstnämnda är sd positiva till att utreda men skeptiska till att genomföra. När det däremot gäller informationsplikten för hiv-positiva är partiet däremot tydligt för det. Är det så att sd betraktar hiv något som främst "babbar och bögar" har och då blir det enklare vara för regleringar?

Majoritet i riksdagen vill avskaffa informationsplikten för hiv-positiva.

I riksdagsdebatten 15 april var det också bara fp som kommenterade informationsplikten. Från ett anförande av Emma Carlsson Löfdahl.
Hiv innefattas i begreppet allmänfarlig sjukdom med informationsplikt och förhållningsregler, detta i syfte att hindra smittspridningen. I förarbetet till lagändringen 2004 står det dock att läsa: ”Om något botemedel upptäcks som innebär att den smittade kan bli smittfri, kommer detta självklart att ändra synen på när smittsamhet föreligger. Detsamma blir förhållandet om man skulle finna att infektionen, oavsett om något botemedel finns att tillgå eller ej, inte är smittsam under vissa perioder.”
Nu är det dessbättre inte så illa att bara fp vill utvärdera lagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lovade före valet att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva. Folkpartiet håller med "i princip". Moderaterna är avvaktande. Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill behålla informationsplikten för hiv-positiva.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar