torsdag 7 maj 2015

Alliansen och sd vill stoppa pengar till projekt emot intolerans.

Från s-mp-regeringens vårbudgetproposition (förhandlad med v)
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att Forum för levande historia skulle tillföras 10 000 000 kronor för att genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism (prop. 2014/15:1, utg.om r. 17 avsnitt 10.5.5). Kulturutskottet ansåg dock inte att Forum för levande historia behövde något ytterligare uppdrag och riksdagen beslutade därmed inte om någon ökning av anslaget (bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96). Regeringen anser alltjämt att ytterligare medel bör tillföras anslaget. Forum för levande historia har fått i uppdrag att under perioden 2015–2017 genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag. Uppdraget omfattar kunskapshöjande insatser om rasism och liknande former av intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi. Syftet är att satsningen ska bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 8:5 Forum för levande historia bör ökas med 5 000 000 kronor 2015. För 2016 och 2017 bedöms utgifterna öka med 10 000 000 kronor per år.
De fyra borgerliga partierna har förutom egna budgetförslag lämnat en gemensam budgetmotion. Av den framgår det att de är emot att ge Forum för levande historia 5 miljoner extra andra halvåret 2015 för att myndigheten enklare ska kunna genomföra projektet emot rasism och annan intolerans. Även Sverigedemokraterna är negativa men det är mer väntat. Borgerliga politiker (och sd) kan givetvis framföra att Forum för levande historia kan bedriva projektet emot rasism och annan intolerans inom nuvarande ekonomiska ramar. Men givetvis blir det enklare att snabbt genomföra något nytt om det tillförs ekonomiska resurser till projektet. Men tyvärr är det här möjligen ännu ett tecken på de blockpolitiska låsningar som finns i riksdagen både på den borgerliga och röd-gröna sidan. Om "den andra sidan" kommer med nya förslag blir första reaktionen att vara negativ.

V vill ge mer pengar - om det inte handlar om kommunistregimers brott.

Redan strax efter att myndigheten bildades 2003 lämnade Vänsterpartiet en motion i riksdagen om att den borde avskaffas. Nuvarande ordföranden Jonas Sjöstedt argumenterade 2009 i en bloggpost även han för att myndigheten inte borde få finnas kvar. Men att v nu vill öka anslagen till en myndighet de förmodligen ännu egentligen vill avskaffa avslöjar att de tycker nya projekt är ok om det handlar om "rätt" saker d.v.s. inte om kommunistregimers brott.

Det var en s-regering som beslutade bilda myndigheten. Den skulle fokusera bl.a. på nazismen. Däremot ville s och mp inte låta den få direktiv att även granska folkmord av kommunistregimer. Dessbättre beslutade dåvarande borgerliga regeringen 2007 att ge Forum för levande historia just det uppdraget (bilden till den här bloggposten är från det projektet)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar