tisdag 26 maj 2015

Förslag till mp-kongressen att partiet ska bli emot surrogatmödraskap.Närmaste veckorna kommer två av riksdagspartierna att samlas för kongress. Socialdemokraterna och Miljöpartiet som är de två regeringspartierna som bekant. Socialdemokraternas evenemang pågår nästa helg, 29-31 maj, men där har ledningen beslutat att bara motioner som handlar om jobbpolitik samt partiets interna arbete ska behandlas. Inget HBTQ-relaterat blir det den här gången utan först vid nästa s-kongress - 2017.

Mp är principiellt för att tillåta månggifte.

Miljöpartiet har däremot fri motionsrätt till sin kongress 12-14 juni i Örebro. Grön ungdom argumenterar i motion 11.6 för att "äktenskapsbalken och sambolagen utreds och omarbetas för att göras antalsneutrala" samt att det bör arbetas fram ett förslag till juridiskt samlevnads-alternativ för bl.a. kompisar och släktingar som lever i en "egendomsgemenskap". Partistyrelsen problematiserar tillåtande av månggifte "att lagen inte tillåter äktenskap med fler än två personer beror bl.a. på en målsättning att skydda svagare part", förmodligen syftar de på månggifte i extremt patriarkala relationer. Dock är partistyrelsen principiellt positiv.
Både frågan om antalsneutralitet och andra samlevnadsformer togs upp i en motion som bifölls av kongressen 2007. Partilinjen ligger alltså redan i linje med motionärernas förslag, varför partistyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. Försöken att få politiskt stöd för utredningar i denna riktning har dock inte lyckats. Partistyrelsen bedömer att detta inte är prioriterat under den här mandatperioden. Partiet kommer givetvis ändå att driva partilinjen i de olika fall där frågan kan föras framåt.
Jag är själv skeptisk till att tillåta månggifte men däremot positiv till att utreda en antalsneutral sambolag. Mina argument finns här.

Partistyrelsen vill avvakta om surrogatmödraskap.

I motion 11.4 vill 16 medlemmar i partiet att "mp:s representanter i riksdag och regering ska verka för att surrogatmödraskap inte legaliseras". Dessbättre yrkar partistyrelsen avslag och vill "avvakta resultaten av den statliga utredning som partiet länge efterfrågat och som nu pågår innan vi tar ställning i detalj" men att det också handlar om att hantera situationen för de barn som föds - i andra länder - genom surrogatmödraskap och får en svår juridisk situation i Sverige. Jag är själv för att tillåta surrogatmödraskap som är icke-kommersiell och den reformen är också en del av en utredning som ska lämnas i december.

Grön ungdom föreslår i motion 8.4 att-satserna 1 och 2 att Migrationsverket bör förbättra sin utbildning av anställda bl.a. när det gäller HBTQ. Men problemet finns inte där. Alltfler av myndighetens anställda får sådan utbildning. Det som saknas är en utvärdering av hur lagen från 2006 om att få asyl p.g.a. kön (biologiskt och socialt) och sexuell läggning tillämpats. Både s och mp lovade genomföra en sådan utvärdering - före valet. S backade dock från det tidigare i år och svek sitt löfte. Mp vek sig inför s i förhandlingarna. Något som jag kommenterade här på bloggen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar