onsdag 22 april 2015

S sviker och mp viker sig om HBTQ-asylsökandes situation.


För några veckor sedan kritiserade jag här på bloggen att de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet i betänkandet (rapporten) Migration argumenterade emot att utreda situationen för HBTQ-asylsökande. Trots att det var tydliga vallöften att jobba för en sådan utredning från båda partierna. Men det var före valet.  Jag har mailat både s och mp om det här sedan. Yilmaz Karemo (s) kommenterar följande.
Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att man i asylprövningen tar hänsyn till könsrelaterade aspekter. Mot bakgrund av att det har funnits synpunkter på om man i asylprövningen i tillräcklig grad tar hänsyn till könsrelaterade aspekter har vi ansett att åtgärder behöver vidtas och att en utvärdering av den rådande ordningen skulle kunna vara första steget i ett sådant arbete. År 2013 införde Migrationsverket ett nytt arbetssätt i prövningen av asylansökningar om det står klart eller finns indikationer på att sökanden är en hbt-person eller anför skäl relaterade till könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Detta innebär i korthet att särskilda hbt-specialister har utsetts – minst en på varje prövningsort – som ska delta i samtliga ärenden där hbt-skäl förekommer. Hbt-specialisterna har genomgått ett särskilt kompetensutvecklingsprogram med inslag av utbildning i normkritik, särskild utredningsmetodik m.m. Vidare har bl.a. hbt-frågor prioriterats i de introduktions- och grundutbildningar för nyanställda som genomförts under 2013. Vidare anges i verkets årsredovisning för 2014 att arbetssättet med hbt-specialister fallit väl ut och att det utvecklas kontinuerligt. Kvalitetsuppföljningar inom asylprövningen visar också att verket har kommit ett steg närmare att säkerställa och följa upp kvaliteten på det här området.Utskottet kan konstatera att var och en som söker asyl i Sverige får sitt skyddsbehov prövat i enlighet med skyddsgrunderna i utlänningslagen. Bedömningarna görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna i det enskilda fallet. Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska på de skäl som anförts och med det underlag som presenterats avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. När det gäller att ge vägledning för tillämpningen är det en fråga för Migrationsöverdomstolen i egenskap av praxisbildande instans. Utskottet noterar vidare att Migrationsverket enligt regleringsbrevet för 2015 särskilt ska redovisa hur arbetet för rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas fortskrider och hur erfarenheterna från utvecklingsarbetet på hbt-området har tagits till vara för att öka den rättsliga kvaliteten i verksamheten. Mot bakgrund av det arbete som nu pågår, dels med hbt-specialister inom Migrationsverket, dels med de nya uppdragen i regleringsbrevet för 2015, tycker vi Socialdemokrater för närvarande inte att det är nödvändigt med en utvärdering.
S argumenterade för en utvärdering av lagen trots åtgärder från Migrationsverket.

Yilmaz Kerimo kommenterar att Migrationsverket förbättrade sitt arbete för HBTQ-asylsökande 2013. Och det är sant. Men trots det lämnade Socialdemokraterna reservation 4 i betänkandet Migration. Från 3 april 2014.
Könsrelaterat förföljelse, punkt 3 (S) av Tomas Eneroth (s), Fredrik Lundh Sammeli (S), Eva-Lena Jansson (S), Jasenko Omanovic (S), Annelie Karlsson (s) och Roger Lamell (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2013/14:Sf376 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 6....

Ställningstagande

Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
S och mp HBTQ-tidningen Qx mailade riksdagspartierna inför valet 2014 om vad de tyckte om bl.a. situationen för HBTQ-asylsökande. Från Socialdemokraternas kommentar september 2014..
I de fall en lagstiftningsändring kan bidra till att förbättra situationen är vi även öppna för det.
Men ska det kunna göras en förändring av lagen måste givetvis det först göras en utvärdering av hur lagen tillämpats sedan 2006. Något som s i socialförsäkringsutskottet nu alltså är emot. Sedan partiet hamnade i regeringen. Det är ett svek och helt oacceptabel.

Sedan till Miljöpartiet.

Maria Ferm (mp) kommenterar följande.
Det var så långt vi kom i arbetet med formuleringarna inför det här betänkandet. Vi arbetar vidare med frågan om stärkt asylrätt på olika sätt, bland annat när det gäller HBTQ-flyktingar.
För det första kan vi konstatera att mp inte kom framåt något som helst. Mp argumenterade emot ett förslag de före valet hävdat var viktigt. Från Miljöpartiets kommentar till Qx.
Miljöpartiet vill granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av kön och sexuell läggning har tillämpats, för att ett säkerställa att ett reellt skydd finns. Miljöpartiet vill också ändra lagen så att HBTQ-personer inte utvisas till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad.
Här är alltså budskapet ännu tydligare. Och Maria Ferm, som själv är öppet queer, viker sig efter valet utan problem. Det är faktiskt absurt.

Moderaterna hade fel - men var i alla fall ärliga före valet.

Låt oss granska vad Moderaterna framförde till Qx september 2014.
.... Bedömningar och agerande från ansvariga myndigheter kan variera för mycket. Moderaterna och Alliansen har uppmärksammat detta och gett tydliga uppdrag till Migrationsverket att förbättra sina processer och likvärdigheten i bedömningar. Vi menar att vi behöver fortsätta jobba för att stärka hbtq-kompetensen på området. Migrationsverket genomför löpande utbildningsinsatser där alla nyanställda utbildas inom normkritik och speciella handläggare ska delta i handläggningen av alla ärenden som berör hbtq-personer. Vi vill också understryka att utlänningslagen är tydlig – det är efterlevnaden som vi måste följa upp och jobba vidare med.
Enligt mig har Moderaterna fel när det gäller om en utvärdering av lagen behövs eller inte. Men m var i alla fall hederliga nog att ha samma budskap före som efter valet. Förmodligen fick s och mp en del extra röster bland HBTQ-personer eftersom deras budskap var mer "radikalt". Men den politik för HBTQ-asylsökande som m argumenterade för före riksdagsvalet 2014 har nu s anslutit sig till och mp (och c) accepterat. Bara Vänsterpartiet och Folkpartiet är idag tydligt för en utvärdering bör göras av lagen om att få asyl p.g.a. kön (biologiskt och socialt) och sexuell läggning.

Det är faktiskt skamligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar