fredag 10 april 2015

Bara fp argumenterade för HBTQ-rättigheter i två riksdagsdebatter.Den här veckan har det varit två debatter i riksdagen om ärenden som har delvis koppling till HBTQ-rättigheter. Emma Carlsson Löfdahl (fp) var ensam om att kommentera HBTQ-flyktingars situation i riksdagsdebatten 8 april om migrationspolitiken.
En grupp som är särskilt utsatt i dessa sammanhang är hbt-personer, det vill säga homo‑, bi- och transsexuella personer. Många av dessa individer har varit tvingade att dölja sin sexuella läggning i sitt hemland, då det har inneburit fara för livet om de skulle bli avslöjade. I dag är fruktan eller förtryck på grund sexuell läggning, kön eller könsuttryck skäl för asyl. En person som har dolt sin sexuella läggning i hemlandet men även i Sverige anses inte riskera förföljelse för sin läggning om hen fortsätter att dölja den. Folkpartiet anser inte att personer ska nekas asyl för att de inte vågat komma ut ur garderoben på grund av hemlandets lagar och förtryckande normer. Därför anser vi att rättstillämpningen bör utvärderas vad gäller hbt-personers möjligheter att beviljas asyl i Sverige.
Negativt att sju av åtta riksdagspartier inte kommenterade HBTQ-reformer.

Riksdagen debatterade 9 april betänkandet (rapporten) Hälso- och sjukvårdsfrågor från socialutskottet. Barbro Westerholm kommenterade bl.a. diskussionerna om att tillåta surrogatmödraskap (om det är altruistiskt = icke-kommersiellt) och att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Från Westerholms anförande.
Här finns det myter och också en kränkande syn på de kvinnor som ställer upp för att ge liv åt ett barn till ett par som längtar efter att bli föräldrar. Man har talat om att detta är prostitution och att det är tunnor som går omkring med dessa barn och sedan talar man också om surrogatbarn, något som jag tycker är väldigt stötande. Barn är barn. Jag har tidigare sagt här i kammaren att surrogat för mig är någonting som är sekunda. Jag är född före andra världskriget, och surrogatkaffe och annat var ju sekunda varor som skulle ersätta originalvaran.... Vi anser att om det kan skapas nya former för barn att komma till världen under former som är trygga för både barnet och surrogatmamman ska det välkomnas. De forskningsstudier som hittills gjorts pekar på att detta är möjligt. I svensk lagstiftning bör det till exempel finnas tydliga regler om att både föräldrarnas och surrogatmammans situation ska utredas. Utredningen bör klart visa att surrogatmamman inte tar på sig uppdraget av ekonomiska skäl. Det är också viktigt med rådgivning och stöd under hela processen. Det är också viktigt att barns rätt till sina föräldrar och föräldrars skyldigheter för planerade barn tydliggörs.... Beträffande sänkning av åldersgränsen för juridiskt kön finns det nu en utredning överlämnad som bereds i Regeringskansliet. Jag hoppas att den beredningen inte tar för lång tid.
Det är bra att Folkpartiet är tydligt i de här två debatterna men tråkigt att övriga sju partiers representanter inte kommenterade några HBTQ-reformer.

V argumenterade för "nationella riktlinjer" för inseminationer.

Bland riksdagspartierna har Centerpartiet och Folkpartiet tagit ställning för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. De båda partierna lämnar i socialutskottets betänkande Hälso- och sjukvårdsfrågor en reservation (alternativt förslag) om det. Folkpartiet kommenterar i en reservation att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas. Vänsterpartiet argumenterar för följande i en reservation.
Inledningsvis anser jag att regeringen bör återkomma med förslag som innebär att par och ensamstående kvinnor får uttrycklig rätt att välja en känd donator för assisterad befruktning. Vidare bör regeringen ta fram nationella riktlinjer för assisterad befruktning.
Idag får kvinnor i samkönade par bara dela på antalet skattesubventionerade inseminationsförsök i vissa landsting. När ensamstående kvinnor får möjlighet att bli inseminerade vid kliniker bör varje kvinna i ett samkönat par få lika många inseminationsförsök vardera som kvinnor i olikkönade par. Annars blir det ju ett system där två ogifta kvinnor i en samborelation får dubbelt så många försök tillsammans om de ansöker om det som ensamstående än om de ärligt förklarar att de är i en relation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar