torsdag 2 april 2015

S, mp och c sviker löfte om utredning av HBTQ-flyktingars situation.


Från Socialförsäkringsutskottets betänkande (rapport) Migration. Rapporten är från 24 mars och riksdagen i sin helhet ska debattera och rösta om den 8 mars.
Utskottet, som inte anser att en översyn behöver göras av könsrelaterade skäl, avstyrker med det anförda motionerna....
Bakom den byråkratiska formuleringen finns något allvarligt. Att de två regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet men även oppositionspartiet Centerpartiet nu sviker löften som de tydligt gav före valet - om att engagera sig för att starta en utvärdering av hur situationen är för de som söker asyl p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. En utvärdering av könsrelaterade skäl handlar om att utreda hur praxisen blivit sedan riksdagen i enighet 2006 beslutade att förföljelse p.g.a. sexuell läggning och kön (biologiskt och socialt) ska kunna vara orsak till att en människa får asyl som flykting enligt Genévekonventionen.

Idag är det bara Vänsterpartiet och Folkpartiet som i Socialförsäkringsutskottets betänkande i var sin reservation (alternativt förslag) förklarar att de är för en sådan utvärdering av HBTQ-asylsökandes situation. Hur har det kunnat bli så snett?

S och mp var för utvärdering - före valet.

När socialförsäkringsutskottet behandlade betänkandet Migration våren 2014 lämnade både s och v reservationer med kritik emot den dåvarande borgerliga regeringen (och mp som var regeringens samarbetsparti inom migrationspolitiken) för att den inte startat en utvärdering. Från reservation 4, av Socialdemokraterna, i betänkandet.
Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
Miljöpartiet hade sedan några år alltså ingått en formell uppgörelse med den borgerliga regeringen vilket betydde att de kommit överens om att i riksdagen inte lämna reservationer när det gäller migrationspolitiken. Men att Miljöpartiet inofficiellt var för en utvärdering av HBTQ-asylsökandes situation var ingen hemlighet för folk som följde den migrationspolitiska debatten.

Hade de två partierna hänvisat till att regeringen förbereder utredning hade det varit en annan orsak.

S och mp HBTQ-tidningen Qx mailade riksdagspartierna inför valet 2014 om vad de tyckte om bl.a. situationen för HBTQ-asylsökande. Från Socialdemokraternas kommentar.
I de fall en lagstiftningsändring kan bidra till att förbättra situationen är vi även öppna för det.
Men ska det kunna göras en förändring av lagen måste givetvis det först göras en utvärdering av hur lagen tillämpats sedan 2006. Något som s i socialförsäkringsutskottet nu alltså är emot. Sedan partiet hamnade i regeringen. Det är ett svek och helt oacceptabelt. Från Miljöpartiets kommentar till Qx.
Miljöpartiet vill granska hur bestämmelserna om skydd mot förföljelse på grund av kön och sexuell läggning har tillämpats, för att ett säkerställa att ett reellt skydd finns. Miljöpartiet vill också ändra lagen så att HBTQ-personer inte utvisas till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad.
Här är alltså budskapet ännu tydligare. Men den lagändring som var självklar för mp före valet är partiet nu emot tillsammans med det andra regeringspartiet s. Hade de båda partierna i socialförsäkringsutskottet hävdat att regeringen förbereder en sådan utredning och av den orsaken "inte vill föregripa regeringens arbete" hade det givetvis varit en annan sak. Hade de två partierna varit oense i sak före valet om det här hade jag också förstått att regeringspartier ibland måste kompromissa med varann. Men nu förklarar s och mp att den utredning som var central för dem båda före valet nu inte behövs. Det är oacceptabelt.

Men det är inte bara de två regeringspartierna som sviker.

C lämnade följande kommentar till Qx.
Alla som har skyddsbehov i enlighet med FN:s flyktingkonvention, EU:s gemensamma regler samt med utlänningslagen har rätt att få asyl i Sverige. Vi vill se över lagen ur ett HBTQ-perspektiv eftersom lagen ur den synvinkeln kan behöva förstärkas.
Centerpartiet gick som första borgerliga parti officiellt ut med det redan i samband med Stockholm pride 2014. Folkpartiet anslöt sig efter valet. Men när Socialförsäkringsutskottet behandlar ärendet ställer sig nu c bekom majoritetens kommentar om att det inte behövs någon utvärdering av situationen för HBTQ-asylsökande. Även det ett svek.

Att göra en utvärdering av lagen om könsrelaterad förföljelse är viktig i sak. Det är nu ca 9 år sedan den trädde i kraft. Men det är givetvis möjligt att en sådan utredning inte skulle leda till konkreta förslag om att ändra lagen. Men här tillkommer en annan aspekt. Att partier faktiskt ska ge samma besked före och efter val.

Sveket drabbar ytterst individer som senare söker asyl och kanske med en utvärdering fått en rättssäker behandling av sin ansökan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar