lördag 15 mars 2014

Könsneutral föräldraskapspresumtion, tredje juridiskt kön och hatbrott.
Könsneutral föräldraskapspresumtion.

I betänkandet (rapporten) Familjerätt valde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att lämna en reservation (alternativt förslag) om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Från reservation 3.
Kvinnliga samkönade par ska inte behöva genomgå en krångligare juridisk process än olikkönade par. I utredningsetänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) föreslås att den kvinna som är moderns registrerade partner automatiskt ska anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen. Vi välkomnar utredningens förslag och anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med de lagförslag som krävs.
Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet håller i sak med s, mp och v men Kristdemokraterna har hittills blockerat reformen. Regeringen tillsatte juni 2013 utredningen Utökade möjligheter till ofrivillig barnlöshet. Från sid 11 av direktiven till utredningen.
Utredaren ska därför ta ställning till om föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som inte har barnet ska kunna fastställas även i de fall assisterad befruktning har skett utomlands eller i egen regi.
Det är givetvis positivt att regeringen vill utreda hur det ska bli enklare för lesbiska kvinnor att bli juridiskt erkända som föräldrar även om barnet inte kommit till vid någon klinik i Sverige. Dock borde utredningen få tilläggsdirektiv att återigen få pröva införande av en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par eftersom den förra utredningen (från 2007) inte gett resultat.

Tredje juridiskt kön.

Konstitutionsutskottet i riksdagen ska 1 april lämna sitt betänkande Fri- och rättigheter. Debatt i hela riksdagen blir det 10 april. En del av den rapporten handlar om det ska startas en utredning om införande av ett tredje juridiskt kön. En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Sydafrika och Nepal tillåter ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har avgjort att ett tredje juridiskt kön ska tillåtas som identfikation på vissa dokument (som pass) men har inte infört reformen i sin helhet i samhället.

Tyskland tillåter som första land i Europa föräldrar att välja att ett barn varken ska identifieras som pojke eller flicka utan ett tredje alternativ, reformen handlar främst om intersexuella (personer som biologiskt har en otydlig könstillhörighet) barn. Regeringen bör i vår tillsätta en utredning som förutsättningslöst granskar reformen. Själv är jag tydligt för införande av ett tredje juridiskt kön som en möjlighet, men låt det utredas.

Hatbrott.

Sophia Metelius (fp) som jobbar inom arbetsmarknadsdepartementet mailade 13 mars om att regeringen då gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att redovisa sitt arbete när det gäller hatbrott. Som jag kommenterat innan är det viktigt att också åklagarmyndigheten blir inkopplad men i sak är det positivt att hatbrott äntligen lyfts fram av regeringen. Alliansen har fått, berättigad, kritik för sin passivitet när det gäller kampen emot hatbrott senaste åren. Att det nu blir en prioritering av området är positivt.

Dock är det ännu en brist att transpersoner inte har samma juridiska skydd emot hatbrott som bl.a. homosexuella, bisexuella, invandrare, svarta, judar, muslimer och en del andra grupper har. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i konstitutionsutskottets betänkande Tryck- och yttrandefrihetsfrågor lämnat en reservation om att transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp. Folkpartiet och Centerpartiet håller i sak med s, mp och v men Moderaterna och Kristdemokraterna tvekar ännu om transpersoner bör få samma skydd emot hets som bl.a. homosexuella och bisexuella. M och kd bör omvärdera sin attityd och följa rekommendationerna från EU-parlamentet och Europarådet om att i lag förbjuda hets p.g.a. könsidentitet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar