fredag 14 mars 2014

Flera remissinstanser vill ha förtydliganden om rätten att välja könskonträra namn.Sveriges borgerliga regering förbereder en ny namnlag. Flera remissinstanser, Diskriminineringsombudsmannen (DO), Ungdomsstyrelsen, RFSL och RFSL Ungdom vill att den nya lagen ska förtydliga rätten att välja könskonträra namn. Alltså att ha frihet att välja förnamn som är typiska ör "det motsatta könet" (motsatt i relation till det egna juridiska könet). I riksdagen framför Sociafldemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samma sak.

Den svenska lagen säger visserligen inte något om att det skulle vara förbjudet för en man att ha ett typiskt kvinnonamn och vice versa. Men fram till 2009 nekades i princip folk det med hänvisning till att det enligt lagen inte är tillåtet att byta till ett namn som orsakar "obehag". 2009 beslutade regeringsrätten att vuxna personer fritt bör få välja könskonträra namn. 2012 meddelade patent- och registreringsverket att även 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) bör ha den rättigheten. Positiva beslut givetvis. Dock är det bara tolkningar av lagen, och policyn kan bli restriktivare igen även om det inte framstår som sannolikt idag.

Utredning vill inte i lag reglera rätten till könskonträra namn.

En parlamentarisk utredning, med representanter för samtliga riksdagspartier, lämnade maj 2013 i enighet ett förslag till en ny namnlag. De valde dock att helt låta bli att föreslå att rätten att välja könskonträra namn skulle vara en del av en ny lag. Flera remissinstanser (sista remissdag var i november 2013) har riktat kritik emot det. Från Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande.
.... I betänkandets föreslås inte några särskilda bestämmelser kring sådana namn i den framtida namnlagen utan man menar att dagens tillämpning kommer att kunna fortsätta obehindrat. DO önskar dock att det i framtiden ska finnas större tydlighet och en garant för en sådan tillämpning. Med tanke på lagstiftningens normerade syfte är det också viktigt för berörda och annan allmänhet att lagstiftningen är lätt att förstå och förutse. DO anser därför att förarbetena till ny namnlag bör referera till nu gällande praxis att ett så kallat ”könskonträrt” förnamn inte anses väcka anstöt eller skapa obehag för bäraren och att förnamn därför får väljas av vuxna personer oberoende av deras biologiska eller juridiska könstillhörighet.

Vad gäller prövning av omyndiga barns ansökan att välja så kallat ”könskonträrt” förnamn delar DO utredningens bedömning att större barns egen uttalade vilja ska utgöra en viktig faktor. DO önskar här tillägga att en sådan prövning även bör beakta FN:s barnkonvention och dess bestämmelser om att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla beslut och att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet....
Även Ungdomsstyrelsen kommenterar.
.... Därför menar myndigheten att det är viktigt att ytterligare säkerställa rättigheterna för unga transpersoner. Möjligheten att få byta till könskonträrt namn bör utredas och stärkas, även för personer under 18 år....
 I namnlagsutredningens rapport (sid 244) redovisas en enkät som gjorts.
.... En likaledes stor majoritet, 89 procent, ansåg att föräldrar inte ska ha rätt att ge sina söner flicknamn och sina döttrar pojknamn. 20 procent ansåg emellertid att en sådan könskonträr namngivning av barn ska vara tillåten om barnet samtidigt får ett annat tilltalsnamn. Allra mest negativa till möjligheten att ge barn könskonträra för namn var inom de olika kategorierna män, äldre, lågutbildade och personer med svensk bakgrund... Andelen som anser att föräldrar ska ha rätt att ge sina söner flicknamn och sina döttrar pojknamn är mycket liten. De som anser att föräldrar ska ha en ovillkorlig sådan rätt utgör endast 11 procent....
Ledamöterna i utredningen kommenterar själva.
.... När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.....Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga. Det tydliga utfallet av attitydundersökningen är emellertid intressant på så sätt att det befäster bilden av en genomgående konservativ inställning hos svenska folket i denna fråga....
RFSL är dock för att en könsneutral namnpolicy ska gälla även för barn yngre än 12 år.
.... Detta innebär att barn under 12 år, som är transpersoner, inte har möjlighet att få sitt självupplevda kön återspeglat och erkänt oavsett om dennes vårdnadshavare godkänner detta. Det innebär även att föräldrar till unga transpersoner under 12 år inte kan tillgodose att barnet inte far illa på grund av att de har ett juridiskt namn som barnet själv upplever inte överensstämmer med dennes egen könsidentitet.... RFSL förordar att 18 år i namnlagens 36 § byts ut till 15 år, så att ansökan om att byta ut eller lägga till förnamn eller förändra i efternamn kan göras utan vårdnadshavares medverkan från 15 års ålder.... För barn under 15 år förordar RFSL att det, i fall med två vårdnadshavare, ska räcka med samtycke från en av vårdnadshavarna för byte eller tillägg av förnamn.....
RFSL Ungdom framför liknande åsikter som RFSL.När civilutskottet i riksdagen i februari behandlade betänkandet Familjerätt lämnade s, mp och v en reservation (alternativt förslag) där de framförde bl.a. följande. Från reservation 28.
Namnlagskommittén har i maj 2013 lämnat förslag som innebär att medborgarna ska få större frihet att välja sina namn. Enligt vår mening är det en självklarhet att namnlagen bör göra det möjligt för människor att fritt välja det förnamn de önskar ha, oavsett om de avser att få en ändrad könstillhörighet eller inte. Regeringen bör därför återkomma med förslag till lagändring som gör det möjligt för människor att fritt välja det förnamn de önskar ha.
Rätten till könskonträra namn för vuxna och äldre barn bör förtydligas.

Om s, mp och v syftar på att namnlagstolkningen bör bli könsneutral även för barn yngre än 12 år är dock otydligt. Hittills har s inte ens bekräftat att de ställer sig bakom att 12-17-åringar får (med vårdnadshavares godkännande) välja könskonträra namn. Jag vill förtydliga att jag själv inte delar åsikten från RFSL och RFSL Ungdom att föräldrar fritt ska få välja könskonträra namn för barn yngre än 12 år. Tror inte samhället är moget för en sådan reform och opinionsmätningen från namnlagsutredningen visar ju också det. Däremot håller jag med flera remissinstanser om att det i lagens förarbeten (regeringsförslag etc) bör förtydligas att vuxna personer fritt ska få välja könskonträra namn och att det även bör gälla äldre barn. RFSL:s förslag om att 15-17-åringar bör få välja könskonträra namn utan vårdnadshavares godkännande bör seriöst prövas av regering och riksdag.

Vill du kontakta justitiedepartementet (moderaten justitisminister Beatrice Ask och hennes politiska medarbetare) eller ledamöter i civilutskottet (ansvarigt utskott i riksdagen) är det givetvis möjligt.

2 kommentarer:

  1. Tack för mkt bra tydliggörande om könskonträra namn och juridiskt byte av kön.

    // Andre' Sinclair

    SvaraRadera
  2. Tack själv André för din kommentar.

    Bengt

    SvaraRadera