onsdag 4 april 2012

Bred enighet i riksdagen om att utreda om barn ska få "byta kön".


Det är nu bred politisk enighet i riksdagen om att utreda ifall det är lämpligt att sänka eller helt avskaffa nuvarande 18-årsgränsen för juridiska könsbyten. Alltså att även transsexuella barn ska få "byta kön". Sedan flera år är Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att helt avskaffa åldersgränsen och samma åsikt har RFSL och de flesta föreningar för transpersoners rättigheter.

Hösten 2011 blev Folkpartiet som första borgerliga parti positivt till att utreda möjligheten att ändra nuvarande 18-årsgräns. I regeringens lagrådsremiss (som lämnades för några veckor sedan) finns bl.a följande med om den delen av könstillhörighetslagen. Från sid 59.
Flera frågor som aktualiseras vid en ändring av åldersgränsen behöver analyseras ytterligare innan det går att ta ställning till om åldergränsen för ändring av könstillhörigheten kan ändras. Detta avser t.ex. hur stor risken är för feldiagnostisering av unga och i hur många fall det i realiteten skulle vara aktuellt med ett beslut före 18 års ålder, med hänsyn till den långa utredningstiden. Vidare behövs en utförlig diskussion av vad som bör gälla vid motstridiga uppfattningar hos den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. En analys av möjligheten att ändra juridisk könstillhörighet före 18 års ålder bör väga föräldrarnas beslutanderätt mot den unges psykiska hälsa samt föräldrabalkens stadgande att föräldrar i takt med stigande ålder ska ta ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Förutsättningar för insättandet av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner från 16 års ålder behöver också analyseras ytterligare. Studier visar dessutom att det finns okunskap och bristande rutiner inom hälso- och sjukvården för de unga transsexuella som söker stöd. Därför behöver kompetensen inom hälso- och sjukvården uppmärksammas i syfte att utveckla bemötandet och stödet till dessa unga. En kompletterande utredning bör genomföras i syfte att belysa sådana frågeställningar.
Centern förtydligar att de är öppna för sänkt eller avskaffa åldersgräns.

Resonemanget är nyanserat och bra. Min första tolkning var att övriga borgerliga partier anslutit sig till Folkpartiets policy. Men så enkelt var det inte skulle det visa sig. Centerpartiet är nu dock tydligt öppna för att sänka eller avskaffa åldersgränsen. Jag har mailat c-ledamöterna i socialutskottet. Efter att Kenneth Johansson förklarat att partiet står bakom lagrådsremissen kontaktade jag honom igen.
Det betyder att av alternativen "Ja", "Möjligen" och "Nej" är det "Möjligen" som bäst passar in på Centerpartiet åsikt idag om att sänka (ev avskaffa) ålderskravet på 18 år för att få byta kön juridiskt?
Han mailade tillbaka följande
Din slutsats verkar logisk - ok således!
Kristdemokraterna ännu i sak för 18-årsgränsen.

I telefonsamtal med Martin Kits, stabschef på socialdepartementet, förklarade han att Kristdemokraterna som parti ännu i sak är emot att sänka eller avskaffa åldersgränsen för juridiska könsbyten men att partiet stödjer en utredning och eventuellt omprövar sin åsikt när den är klar. I princip samma attityd har Moderaterna även om de varit mer otydliga.
Vilket av följande tre alternativ passar bäst in på Moderaternas åsikt idag om att sänka (ev. avskaffa) åldersgränsen för juridiska könsbyten, ja, möjligen eller nej?
Mats Gerdau, ledamot i socialutskottete, kommenterade bl.a. följande.
Hej, som jag skrev så ställer vi oss bakom det som står i lagrådsremissen, vilket innebär att åldersgränsen ska utredas. När den utredningen är klar så tar vi ställning, baserat på det underlag vi då får.
M och s har på stämma respektiv kongress varit negativa till sänkt eller avskaffad åldersgräns.

Moderaterna sa på sin stämma i höstas nej till att sänka åldersgränsen och det har även Socialdemokraterna gjort på en kongress. Det senare partiet är mer tydligt med att de i sak ännu tycker så även om inte de har emot någon utredning. Anders Wallin, politisk sekreterare för sossarna i riksdagen, har lämnat följande kommentar.
Vi delar din allmänna uppfattning om innehållet i lagrådsremissen om förslag till ny könstillhörighetslag. Det är otillfredsställande att steriliseringsfrågan enligt förslaget hanteras i ett senare skede. När det gäller åldersgränsen skriver regeringen i bedömningsrutan på sid 56 att frågan "behöver utredas ytterligare".

Vi socialdemokrater tolkar inte det som att regeringen uttryckt att de är positiva till en sänkning av åldersgränsen utan endast att de vill utreda frågan ytterligare utifrån att utredningen från 2007 ville att åldersgränsen skulle vara oförändrad medan Socialstyrelsen för sin del ville utreda frågan ytterligare. Utifrån de fakta som nu finns att tillgå är vi i sakfrågan emot en sänkning av åldersgränsen, men vi har inget emot att frågan utreds ytterligare. Kommer det nya fakta och slutsatser så kommer vi naturligtvis att ta ställning till dem. Regeringen behöver inte riksdagens tillstånd för att utreda frågan.
Sverigedemokraterna har jag inte brytt mig om att kontakta nu, de har framfört tidigare att de är för nuvarande 18-årsgräns men mitt tips är att de inte kommer att ha några invändningar emot en utredning om den delen av lagen utan att deras kritik kommer att rikta sig mot övriga partier, och Kristdemokraterna i synnerhet, för att de föreslår att sterilitetskravet avskaffas i könstillhörighetslagen.

Summering av situationen april 2012 när det gäller könstillhörighetslagen.

Avskaffa kravet att vara ogift för att få byta kön juridiskt. 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: sd 
Nej: 

Avskaffa kravet att vara svensk medborgare för att få byta kön juridiskt. 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: sd 
Nej: 

Avskaffa kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt. 
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: 
Nej: sd 

Tillåt transsexuella att spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.
Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd 
Möjligen: 
Nej: sd 

Avskaffa kravet (eller sänk åldersgränsen) att vara 18 år för att få byta kön juridiskt. 
Ja: mp, v 
Möjligen: fp, c 
Nej: s, m, sd, kd (men i alla fall m och kd är för en sådan utredning och s är inte emot en sådan utredning) 

Jag vill förtydliga att jag inte haft med eller kommer att ta med reformen om sänkt eller avskaffad åldersgräns när jag ger partierna poäng efter hur HBT-vänliga de är Orsaken är att jag bedömer att när det gäller den delen måste inte tveksamhet eller negativa attityder till förändringar ha med HBT-negativa attityder att göra. Barn har generellt begränsad frihet att, själv eller tillsammans med vårdnadshavare, avgöra saker. Om transsexuella barn ska få byta kön juridiskt är en viktig debatt men något som inte måste ha med att göra hur HBT-vänlig någon är.

Jag är själv för att "möjligen" sänka eller avskaffa åldersgränsen och har här alltså samma attityd som Folkpartiet och Centerpartiet. 


Uppdatering 1.

Skamligt att 2012 låtsas som att hedersrelaterat våld bara drabbar flickor.

Dagens Nyheter avslöjar att Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kritiserar hur polisen hantera s.k. hederrelaterat våld. BRÅ föreslår att det inrättas en nationell resursgrupp för den här typen av ärenden. Det är positivt att det lämnas ett sådant förslag och framförs kritik mot den ofta taffliga hantering som ännu finns inom många myndigheter, bl.a. kulturrelativism och att det inte görs orsaker för att inte bli kallad för "rasist". Men de verkliga "rasisterna" är de som inte respekterar att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter. Ett problem är dock, igen, att män och pojkar osynliggörs som offer för hedersrelaterat våld och antyds att det bara gäller för flickor. Fakta är att många bögar, transpersoner men ibland även heterokillar drabbas av hedersrelaterat våld. Att det inte är med i en statlig rapport 2012 är faktiskt skamligt.

Uppdatering 2. 

Förtydligande från m om att partiet i sak är för 18-årsgränsen i könstillhörighetslagen.

Stefan Dubois, politisk handläggare för Moderaterna i riksdagen, har nu i ett mail förtydligat att partiet i sak ännu är för att behålla 18-gränsen för juridiska byten men är positiva till att utreda en förändring av den delen av könstillhörighetslagen
Moderaterna anser att 18-årsgränsen bör vara kvar. Den som är under 18 räknas som ett barn och kan inte förväntas överblicka konsekvenserna av ett så ingripande och långtgående beslut som en könskorrigerande behandling innebär. I regeringens lagrådsremiss om ändrad könstillhörighet anges att flera frågor som aktualiseras vid en ändring av åldersgränsen behöver analyseras ytterligare innan det går att ta ställning till om åldergränsen för ändring av könstillhörigheten kan ändras. Vi har ingenting emot att frågan i enlighet med detta utreds ytterligare men i dagsläget är svaret på din fråga nej.
Det betyder att m, kd och s är politiskt nära varann när det gäller 18-årsgränsen i könstillhörighetslagen.

Fem HBT-reformer kvar som Alliansen ännu inte är ense om att vara för. S, v och mp oense om en HBT-reform.

Partisekreterarna för Alliansens fyra partier har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. En betydande majoritet av svenska folket vill enligt en ny opinionsundersökning att Alliansen fortsätter att "utveckla sitt samarbete". Även om jag tror det är sant i sak bör man konstatera att man kan öka stöd för något, om än bara marginellt, genom att använda ett positivt ord som "utveckla".

Ännu har Alliansen en hemläxa att göra. Fem HBT-reformer har de fyra borgerliga partierna hittills inte kunnat enas om. 

1. Könsneutral föräldraskapspresumtion. Att efter inseminationer på kliniker gifta lesbiska par automatiskt ska kunna bli juridiska föräldrar båda två, något som redan gäller för gifta olikkönade par.

2. Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Bland de olika diskrimineringsgrunderna i den "vanliga" lagen mot diskriminering är alla omnämnda även i regeringsformens diskrimineringsförbud förutom könsidentitet.

3. Att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen.  Idag har arbetsgivare den skyldigheten när det gäller kön, etnicitet och religion, utbildningsansvariga även för sexuell läggning och funktionshinder.

4. Att förbjuda hets p.g.a. könsidentitet

5. Att könsidentitet ska bli explicit omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott. 

S, mp och v är ense om att vara för reformerna 1, 3, 4 och 5. 


2 kommentarer:

 1. "Det är positivt att det lämnas ett sådant förslag och framförs kritik mot den ofta taffliga hantering som ännu finns inom många myndigheter, bl.a. kulturrelativism och att det inte görs orsaker för att inte bli kallad för "rasist"."

  Jag undrar varför du köper den ursäkten så enkelt. Att den enda anledningen till att saker inte görs är att folk är rädda för att kallas rasister. Det är en väldigt bekväm anledning för folk att skita i bögars rättigheter, att säga att man inte vill riskera att kallas "rasist", men det är ingen anledning att köpa den undanflykten med hull och hår så som du gör. Det är klart att de kommer säga det, men sanningen är att de egentligen inte bryr sig lika mycket om invandrare som far illa som om svenskar, och ännu mindre om bögar och transpersoner. Att köpa undanflykten att det handlar om att man inte vill riskera att kallas rasist är att göra det väldigt lätt för sig.

  SvaraRadera
 2. Ingenjören

  Din poäng är inte tydlig men jag tror jag fattar den trots det. Jag hävdar inte att det bara finns en förklaring till fegt tigande i debatten om hedersrelaterat våld men vidhåller att risken för att bli kallad rasist säkert är den vanligast förklaringen. Men givetvis kan det finnas andra förklaringar också och olika individer kan ha varierande motiv.

  Bengt

  SvaraRadera