torsdag 12 april 2018

Skärpta krav emot diskriminering i samfund föreslås i utredning.


S-mp-regeringen tillsatte en utredning 2016 om det bör införas skärpta krav för att religiösa samfund ska få statsbidrag. Den har nu lämnat sin rapport.  Det finns flera aspekter här.

1. Borgerliga partier värnar idag om tydlighet om vilka värderingar som gäller i Sverige.

Med rätta. Men m, c, l och kd fixade aldrig att tillsätta en sådan här utredning när de var regeringspartier 2006-2014. Att röd-gröna förr också var ointresserade är förvisso sant. Men det bör finnas en självkritik bland de flesta partier.

2. Gedigen genomgång av fakta i utredningen.

Den som lett utredningen är Ulf Bjereld som är ordförande i religiösa s-föreningen Tro och solidaritet, en organisation som ibland varit otydlig i sin attityd om islamister. Redan där riskerade det bli fel. Men när det gäller faktadelen är den här utredningen intressant och vad jag kan bedöma i allt väsentligt objektiv.

3. Tydlig vinkling i utredningen.

Många har antytt, med viss rätt, att regeringen låtit Bjereld få ansvar för den här utredningen är som att låta "bocken få bli trädgårdsmästare". Den kritiken är dock bara delvis sann. I utredningen konkretiseras tydligt när samfund inte ska få statsbidrag. De flesta av kraven är förvisso självklara men det är en skärpning av regelverket jämfört med idag. Mer problematiskt är att Bjereld tolkar in att Europakonventionen inte skulle tillåta för hårda krav för att få statsbidrag. Det finns förvisso en juridisk "gråzon" där, en målkonflikt mellan religionsfrihet och rätten att slippa bli diskriminerad. Men utrymmet för nationella beslut om just statsbidrag (vilket inte är någon automatisk rättighet för något samfund) är betydande.

4. Förslagen är bra som minimiregler.

Från sid 344.
.... Om ett trossamfund bryter mot lagens diskrimineringsförbud ska det därmed inte vara stödberättigat. Det skulle exempelvis kunna handla om trossamfund som diskriminerar personer som söker andra arbeten hos samfundet än som religiös företrädare. Diskriminering kan även ske om ett trossamfund t.ex. vägrar någon tillträde till en offentlig gudstjänst på grund av sexuell läggning, eller inom utbildningsverksamhet.... Utöver trossamfund som bryter mot diskrimineringslagens diskrimineringsförbud anser utredningen att även trossamfund som klart överträder principen om alla människors lika värde ska exkluderas från statens stöd. Med klara överträdelser avses tydliga och inte bagatellartade överträdelser. I första hand skulle det kunna handla om trossamfund som uttrycker missaktning för grupp av personer med anspelning på t.ex. kön, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning....
Från sid 345.
.... En annan olikbehandling inom trossamfunden som från och till lyfts fram rör trossamfund som vägrar att viga par med samma kön. För att få förrätta civilrättsligt giltig vigsel krävs att trossamfundet har vigseltillstånd samt att befattningshavare inom samfundet förordnats som vigselförrättare.... Lagstiftaren har övervägt om ett vigseltillstånd eller förordnande som vigselförrättare ska förenas med en plikt att förrätta vigsel även mellan par med samma kön. Av flera skäl, bl.a. religionsfriheten, förenades dock inte vigselrätten med en vigselplikt....  Av Europadomstolens praxis framgår vidare att det är upp till varje religion att avgöra om och i vilken omfattning som samkönade äktenskap tillåts.... Under sådana förhållanden anser utredningen att det inte går att kräva att ett trossamfund ska förrätta vigsel mellan par med samma kön för att vara stödberättigade....
Väl försiktiga krav för statsbidrag.

Att samfund som vägrar individer som lever i en relation med en partner av samma kön att få tillträde till dess offentliga verksamheter inte ska få statsbidrag är förvisso bra - och borde vara självklart. Men det är väl försiktigt. Jag kräver inte att samfund ska viga samkönade par, eller ens välsigna sådana, för att få bidrag. Men bara samfund som explicit accepterar samkönade relationer, och inte utesluter folk som medlemmar av den orsaken, borde få det.

Rätten till yttrandefrihet och till skattepengar är olika saker.

För 20 år sedan var Svenska kyrkan officiellt emot att viga och välsigna homopar men accepterade samkönade relationer. Präster hade möjlighet att hålla "förbön" för de par som ville det. Att 2018 kräva att andra samfund nått dit för att få statsbidrag är faktiskt inte för mycket begärt.

Givetvis får reaktionära homofientliga samfund tycka annorlunda. Jag ska försvara deras yttrandefrihet även om de har fel. Jag är närmast yttrandefrihetsfundamentalist. Men de ska inte sprida den typen av budskap med våra skattepengar.


Uppdatering 1.

Välsignelse och förbön.

Det är säkert många av er som tycker det där är ungefär samma sak. Och jag klandrar inte er för den okunskapen. Svenska kyrkan hade som policy i slutet av 1990-talet att präster inte fick genomföra religiösa ritualer som var "vigselliknande" för homopar. Några präster gjorde det dock ändå så småningom och blev ibland inkallade till sin biskop för det. De fick alltså inte välsigna samkönade par som ingått partnerskap. En förbön är däremot vardagligt och kan hållas om många saker.  Vigsel och välsignelse betyder att samfundet respekterar en relation, förbön för ett par att det accepterar den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar