torsdag 5 april 2018

Formellt har sd gett stöd åt ersättning till tvångssteriliserade transsexuella.


Riksdagen beslutade 21 mars att tvångssteriliserade transsexuella ska få möjlighet att söka statlig ersättning. Beloppet är 225 000 per individ. Lagen börjar gälla 1 maj i år. När socialutskottet 15 mars behandlade regeringens proposition yrkade Sverigedemokraterna avslag på den med bl.a. följande motivering.
.... Vi anser att ersättningslösningar av detta slag bör undvikas. Vi menar att det vid varje nytt förslag om en sådan lagstiftning finns skäl att – utöver det som anmärkts om likhetsprincipen – betona den prejudicerande effekt som ytterligare en ersättningslag kan ha. Vi anser att det är viktigt att det inte utvecklas till en mer allmän vana att göra undantag från den normala rättsordningen när olika grupper ställer krav på ersättning för att de upplever sig ha blivit kränkta av tidigare gällande lagstiftning. Regeringens lagförslag bör därför avslås.....
Centerpartiet och Liberalerna hade två gemensamma reservationer men det var bara detaljförändringar om ett något mer generöst regelverk. Det intressanta är att det inte fördes någon debatt i riksdagen om ärendet (riksdagsprotokollet för 21 mars § 10) och att det blev beslut med acklamation (enighet) om regeringens proposition (klicka på 4 beslut).

Sd betraktade nog inte det här som något att ta konflikt om.

Ibland lämnar riksdagsutskott betänkanden (rapporter) där alla partier är ense i varje del. Då kan partierna enas om att bara besluta om det utan någon debatt. Det som är sensationellt här är att det finns reservationer, varav ett parti yrkar avslag på propositionen, och trots det debatteras det inte. Jag har aldrig tidigare hittat något sådant exempel.

Hur har det kunnat bli så? En orsak kan givetvis vara att sd-ledamöterna i socialutskottet inte haft stöd i riksdagsgruppen för sitt motstånd. Men utskottsledamöter signalerar ofta på förhand vid något gruppmöte för sitt parti om de vill yrka avslag på en proposition. Den förklaringen är osannolik. Istället handlar det förmodligen om att sd inte betraktade det här som något värt att ta en konflikt om.

Det är bara när någon yrkar bifall till en reservation som det blir omröstning.

Partiers representanter i riksdagsdebatter kommenterar vanligen följande. "Givetvis står vi bakom alla våra reservationer men för tids vinnings skull yrkar jag bara bifall till reservationerna x, x och x".  Även om beslut formellt fattas med acklamation i en viss del betyder det inte för den skull att partiet gett sitt stöd. Men här fanns inte ens någon debatt där sd förklarade sig stå bakom sitt avslag på propositionen även om de inte begärde omröstning.

Sd har, medvetet eller omedvetet, tagit ställning för att tvångssteriliserade transsexuella ska kunna få statlig ersättning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar