tisdag 6 december 2016

S-mp-regeringen tillsätter trans-utredning men missar en viktig reform.


S-mp-regeringen tillsätter en utredning om transpersoners situation i samhället. Utredare blir f.d. ordföranden i RFSL, Ulrika Westerlund. 1 december avslöjades kommittédirektiven.
.... Utredaren ska bl.a. • kartlägga hinder för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet • kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med hälso- och sjukvården i Sverige • kartlägga vilka hinder som finns för transpersoners möjligheter att på lika villkor delta i arbetslivet • kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som väntar på vård och behandling och • vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.....
Jag välkomnar att det görs en bred utredning av transpersoners situation. Tyvärr ingår inte möjligheten att införa ett tredje juridiskt kön i direktiven. Trots att såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet i valrörelsen 2014 lovade att utreda just det om de blev regeringspartier. Men många andra trans-teman ska behandlas. Det handlar bl.a. om att det saknas kunskap om situationen för vissa grupper.
.... Det saknas i nuläget tillräckligt underlag för att kunna bedöma hur situationen ser ut för äldre transpersoner och det finns därmed ett behov av att kartlägga levnadsvillkoren för dessa..... Det saknas studier kring hur levnadsvillkoren ser ut för intersex-personer. Utredaren ska därför, där det är lämpligt, undersöka levnadsvillkoren för intersex-personer, med beaktande av Socialstyrelsens uppdrag att kartlägga vård och behandling av intersex-personer....
Även fokus på intersex-personer.

Bra att det blir fokus även på intersex-personer (personer födda med otydligt biologiskt kön). Jag har sedan tidigare argumenterat för en utredning om äldre HBTQ-personer, att det nu blir en sådan om transpersoner bör följas av en generell om hela gruppen. Även situationen för icke-binära (personer som varken definierar sig som man eller kvinna) kommenteras.
.... Statistik om gruppen icke-binära saknas, något som skulle kunna möjliggöras om flera alternativ till kön fanns med i olika enkäter. I dag redovisar många myndigheter individbaserad statistik och andra uppgifter med kön som övergripande indelningsgrund. Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg i arbetet för ett jämställt samhälle. Att detta oftast manifesteras i endast två möjliga kön i t.ex. enkäter och redovisningar medför dock att icke-binära personer exkluderas och att viktig information om dessa personers livssituation kan gå förlorad. Utredaren ska därför • belysa hur enkäter och undersökningar kan inkludera icke - binära personer och peka på goda exempel på hur detta kan genomföras, och • belysa hur könsuppdelad statistik kan kompletteras genom att inkludera icke -binära personer....
Utredningen ska lämna sin rapport senast 31 oktober 2017. Eftersom förslagen sedan ska skickas ut på remiss och förberedas inom regeringskansliet lär eventuella förslag till lagändringar behandlas först efter valet 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar