onsdag 21 december 2016

Kd kritiserar - indirekt - Röd-gröna för att ha en heteronormativ attityd.


21 november lämnade s-mp-regeringen skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid till riksdagen. Det handlar dels om att s-mp-regeringen vill inrätta en jämställdhetsmyndighet, dels genomföra en strategi emot "mäns våld emot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck". RFSL har - med rätta - kritiserat en delrapport från den utredning som regeringen hänvisar till när det gäller våld i nära relationer för att vara heteronormativ. Samma kritik kan riktas emot s-mp-regeringens skrivelse.

V har inga invändingar.

Oppositionspartierna har därefter fått möjlighet att kommentera skrivelsen. Vänsterpartiet som är oppositionsparti utanför den ekonomiska politiken har inte lämnat någon s.k. följdmotion i riksdagen. Det betyder att v accepterar regeringens skrivelse i sin helhet. För att förslagen ska bli genomförda krävs dock stöd från ännu ett parti och där har Liberalerna en nyckelroll. Förutom Röd-gröna är l ensamt riksdagsparti att vara positiva till inrättande av en jämställdhetsmyndighet, en reform som jag själv är tveksam till vilket jag förklarat. Från l:s motion.
.... Rätt utformad skulle en jämställdhetsmyndighet kunna bidra till att effektivare driva jämställdhetsarbetet framåt. Den utformning som regeringen redogör för i skrivelsen inger däremot stor oro. Vår allvarligaste invändning riktar sig mot regeringens plan att flytta det nationella uppdraget om hedersrelaterat våld och förtryck, som i dag ligger vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, till den nya jämställdhetsmyndigheten....
L vill att HBT-perspektivet blir tydligare.

När regeringen nu insisterar på att det behövs en jämställdhetsmyndighet hoppas jag att de är så kloka att de lyssnar på de berättigade invändningarna från l. Om inte annat för att de annars inte får en majoritet i riksdagen. Från l-motionen.
.... Medvetenheten om denna genusdimension ska samtidigt inte osynliggöra andra former av våld i nära relationer. För den enskilda individen är våldet och kränkningen lika förödande oavsett kön. Offer för våld i samkönade relationer ska inte osynliggöras på grund av medvetet eller omedvetet heteronormativt tänkande. De brottsoffer som är män ska inte osynliggöras på grund av att de är i minoritet. Varje brottsoffer behöver ses som den individ hen är och bemötas utifrån sin egen situation. Därför behöver insatserna till offer för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck utformas så att inte vissa grupper står utan hjälp. Det behövs ett tydligt hbt-perspektiv, och likaså medvetenhet om att vissa brottsoffer kan vara särskilt utsatta på grund av sin personliga situation....
Även Kristdemokraterna kritiserar regeringens fixering vid olikkönade relationer.
.... Kristdemokraterna instämmer i kritiken och framhåller att våld i samkönade relationer också präglas av mekanismer som förekommer i olikkönade relationer. Liksom Socialstyrelsen vill vi framhålla risken att det föreslagna målet osynliggör våld i samkönade relationer samt våld mot män och pojkar. Brottsförebyggande rådets kartläggningar visar att det är ungefär lika stora andel kvinnor och män som utsätts för våld av en aktuell eller tidigare partner, våldet mot kvinnor är dock grövre och återkommande. Begreppet mäns våld mot kvinnor bör alltid kompletteras med begreppet ”våld i nära relationer”....
Sju av åtta partier betraktar den bristande jämställdheten som ett allvarlig problem.

Det borde vara något pinsamt för Röd-gröna att traditionellt heteronormativa Kristdemokraterna framför den här kritiken. Alliansens fyra partier instämmer dock i betydande delar i regeringens analys om att den bristande jämställdheten är ett allvarligt problem. Kd vill visserligen avskaffa de öronmärkta månaderna ("pappamånaderna") i föräldraförsäkringen - något som skulle riskera att allvarligt försämra jämställdheten. Men generellt fattar även de att patriarkala strukturer inte "bara" drabbar individer utan även försämrar den ekonomiska tillväxten eftersom individers möjligheter - oavsett kön - inte tas tillvara.

Sd är tydligen både för och emot diskriminering av samkönade par.

Ett riksdagsparti, Sverigedemokraterna avviker dock kraftigt. För det första förnekar de att det ens finns några patriarkala strukturer, för det andra förklarar de att om det skulle finnas sådana strukturer i Sverige är det bara bland invandrare, för det tredje attackerar de igen genuspedagogik. Givetvis ska genuspedagogik granskas som allt annat men sd:s ensidiga kritik är inte seriös.
.... Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning, hudfärg eller sin funktionsnedsättning....
Här blir det kul. Sverigedemokraterna vill ännu 2016 avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera barn förutom närståendeadoptioner. Partiet vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Och sedan hävdar de att ingen bör diskrimineras p.g.a. sexuell läggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar