fredag 16 januari 2015

Motionstips till kristdemokrater om HBT-reformer.


De flesta riksdagspartier kommer att hålla kongresser (eller motsvarande) 2015 och det är möjligt att lämna motioner (förslag) från partiets medlemmar. Vanligen ger jag tips om både HBT-reformer och Q-reformer. Men eftersom kd ännu är emot eller tvekar om så många HBT-reformer så fokuserar jag på dem och lämnar därhän queerreformerna här.


Inledning.

Jag granskar om riksdagspartierna är för alla HBT-reformer av betydelse. Även om partierna är positiva till, eller i alla fall är för att utreda, 8 reformer jag kallar queer (det senare gäller dock inte när det gäller kd).

Fakta.

Kristdemokraterna har sitt riksting (kongress) 8-11 oktober i Västerås. Motioner måste först behandlas av lokalavdelningens årsmöte som hålls senast vecka 7. Motionen ska vara lokalavdelningsstyrelsen till handa senast två veckor före. Vilket betyder (beroende på datum för lokalavdelningens årsmöte) senast 31 januari men ofta tidigare. Är du inte medlem i kd men känner någon som är det kan du givetvis tipsa hen om det här.

Generell kommentar om Kristdemokraterna

Bland riksdagspartierna har Kristdemokraterna den näst sämsta HBTQ-politiken, bara Sverigedemokraterna är värre.  Kd var tydligt homofientligt fram till ca 1998 men har därefter successivt blivit mindre extremt. Partiet generellt är inte HBT-fientligt idag, även om en minoritet av dess politiker är det. Inom partiet finns det idag en falang som är tydligt HBT-vänlig. Kd blockerade flera reformer i den borgerliga regeringen 2006-2014.

Redan genomförda reformer.

Könsneutral äktenskapslag.

De vill ersätta den med en "civilrättslig samlevnadslag". Orsaken är att partiet inte tycker att samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap och vill därför avskaffa ordet "äktenskap" i lagen. T.o.m. Sverigedemokraterna har accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag, när ska kd göra detsamma och bara erkänna att lagen fungerar bra? Motioner om det är möjligt att lämna för kd-medlemmar.

Adoptioner och inseminationer.

Partiet är ännu principiellt emot att samkönade par ska kunna adoptera (förutom närståendeadoptioner som de är för) och emot att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn och att alla organisationer för barns rättigheter är för nuvarande jämlika lagar. För några månader sedan förklarade visserligen kd att de nu accepterar reformerna och inte vill avskaffa dem. Men deras attityd till samkönade familjer bygger på fördomar och inte fakta. Motioner om att kd ska ställa sig principiellt positivt till de båda reformerna (eller i alla fall en av dem) är möjligt att lämna för dess medlemmar.

Men det handlar också om nya HBT-reformer.

En könsneutral föräldraskapspresumtion.

Det skulle förbättra tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar. En utredning föreslog redan januari 2007 det, Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3. Utredningen rekommenderar även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det. Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Samma gäller däremot inte om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna. Då blir det idag i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet. Partiet har hittills varit emot reformen man kan givetvis ändra sig.

Sänkning av nuvarande 18-års-gränsen för att få byta kön juridiskt.

En utredning som skulle lämnat sin rapport senast 31 december 2014 (men tydligen blivit försenad att lämna den ) har startats av den borgerliga regeringen och socialminister Göran Hägglund (kd). Vanligen brukar regeringspartier tillsätta utredningar för att de är för eller i alla fall intresserade av att förändra någon lag. Att kd berättat att de principiellt är emot reformen är något udda. Förhoppningsvis kommer utredningens resultat att sprida mer kunskap. En motion om det här kan göra att det blir en viktig debatt inom Kristdemokraterna. Hittills har kd.s "ingångsvärde" varit nej till reformen men partiet vill avvakta utredningens resultat innan kd beslutar om de ska vara för eller emot. Nederländerna tillåter minderåriga att juridiskt byta kön.

Införande av ett tredje juridiskt kön.


Partiet har hittills varit emot reformen. Det kan möjligen finnas administrativa problem men partierna bör också rannsaka sina värderingar om vad det är som är så hotande om en liten grupp av människor skulle få möjlighet att få tillhöra ett tredje juridiskt kön. Flera länder har redan infört reformen, helt eller delvis, som Sydafrika, Indien, Australien, Nya Zeeland etc. När blir kd för att förutsättningslöst utreda reformen?

Att det i regeringsformen (grundlagen) bör införas förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Det har givetvis ett värde i sig att "könsidentitet" hamnar med där. Det var ju orsaken till att riksdagen 2002 röstade ja till att bl.a. "sexuell läggning" skulle vara med i paragrafen. Sedan 1 januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet. Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har idag med diskrimineringsförbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Malta, Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.Kristdemokraterna tveka ännu om den här reformen.

Att 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) får välja könskonträra namn (namn typiska för det "motsatta" könet än det juridiska)

2012 meddelade patent- och registreringsverket att det ska vara tillåtet för 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) att få välja könskonträra namn. Något som 7 av 8 riksdagspartier förklarat sig stödja. Förutom Kristdemokraterna som ännu tvekar. T.o.m. Sverigedemokraterna är mer progressiva än kd när det gäller den reformen. En parlamentarisk utredning, med representanter för samtliga riksdagspartier lämnade dock maj 2013 i enighet ett förslag till en ny namnlag. Ledamöterna i utredningen kommenterar bl.a. följande.
När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.....Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga.
Att Sverige i EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända i alla andra länder i unionen om ett homopar flyttar dit. 

Idag har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap  ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem. Kd har idag attityden möjligen till reformen och det är möjligt lämna motioner om att partiet ska blir för den.


2 kommentarer:

 1. om en liten grupp av människor skulle få möjlighet att få tillhöra ett tredje juridiskt kön????

  En av landets mest kompetenta kännare av HBT frågor säger det.
  LITEN grupp.
  Bra ref inför framtiden.

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Menar du att en demokrati ska strunta i små grupper. Judar utgör bara 0,3 % av Sveriges befolkning. Ska vi av den orsaken strunta i de problem som drabbar många med judiskt ursprung? Eller?

  SvaraRadera