fredag 23 januari 2015

Bra att utredning föreslår att vissa barn ska få byta kön juridiskt.Regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) publicerade igår på sin hemsida rapporten från utredningen om ändrad juridisk könstillhörighet för minderåriga. Utredningen föreslår att en tonåring som är 15-17 år ska kunna få genomfört ett juridiskt könsbyte även utan godkännande av vårdnadshavarna. Från rapporten.
.... När det gäller barn och unga som har fyllt 12 år men inte 15 år föreslår utredningen att den unge, tillsammans med vårdnadshavaren, ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön. En ändring av den unges juridiska kön förutsätter i dessa fall både den unges och vårdnadshavarens samtycke. När den unge har två vårdnadshavare är utgångspunkten att båda måste samtycka till en ändring av det juridiska könet. För att oenigheter vårdnadshavare emellan inte ska drabba den unga som har ett tydligt behov av att ändra sitt juridiska kön föreslås ett tillägg i föräldrabalken. Detta förslag till tillägg syftar till att göra det möjligt för socialnämnden att besluta att en ändring får ske utan den andra vårdnadshavarens samtycke, om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Vidare föreslås en särskild bestämmelse i lagen om ändring av juridiskt kön för barn och unga under 12 år med medfödd avvikelse i könsutvecklingen. En förutsättning för ändring i dessa fall är, mot bakgrund av barnets ringa ålder, att det till ansökan bifogas ett läkarintyg som visar att en ändring är i enlighet med utvecklingen av barnets könsidentitet och i enlighet med barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad.... Utredningen föreslår att ett krav för att en ung person ska ges tillstånd till ingrepp i könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna är att vederbörande har fyllt 15 år. Att den unge har fyllt 15 år är emellertid inte detsamma som att tillstånd kommer att beviljas av Socialstyrelsen. Andra förutsättningar för tillstånd är att det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, att vårdnadshavaren samtycker och att den unge har tillräcklig mognad att själv samtycka till ingreppet. Kravet på att den unge ska ha nått tillräcklig mognad att själv samtycka till ingreppet ska enligt utredningens bedömning väga tyngre än åldersgränsen i förekommande fall. I sådana fall där den unge har fyllt 15 år men inte anses ha tillräcklig ålder och mognad att själv samtycka till ingreppet ska tillstånd inte ges. Kravet på tillräcklig mognad kompletterar således åldersgränsen och innebär att det finns utrymme att neka tillstånd i sådana fall där ålderskravet är uppnått men inte mognadskravet. Om den unge har två vårdnadshavare måste båda samtycka till det aktuella ingreppet. För att oenigheter vårdnadshavare emellan inte ska drabba den unge, som har ett tydligt behov av ingreppet, föreslås ett tillägg i föräldrabalken. Detta förslag till tillägg syftar till att göra det möjligt för socialnämnden att beslut att tillstånd får ges utan den andra vårdnadshavarens samtycke, om det krävs med hänsyn till barnets bästa....
Jag bedömer att det utredningen har lämnat välavvägda förslag som kan stärka mänskliga rättigheter för unga transpersoner.

RFSL och RFSL-Ungdom förklarar i ett pressmeddelande att de i princip välkomnar utredningen men skulle vilja avskaffa åldersgränsen helt istället för att som utredningen föreslår, 12 år (förutom för yngre barn med "medfödd avvikelse i könsutvecklingen").

Artikel om kommentarer från Barnombudsmannen.

Avpixlat - närstående Sverigedemokraterna - är ofta som en debattmässig skit-tunna. Kolla  "debatten" om utredningsförslaget. Jag fattar ju att det är kontroversiellt att tonåringar ska kunna få byta kön juridiskt och en del även medicinskt. Men här finns inga sakargument i princip. Istället samlas inskränkta, hånfulla, bigotta kommentarer efter varann. Så där är Avpixlat, med argumentation som vore den hämtad från 1936 i Tyskland..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar