onsdag 28 januari 2015

M, c, v och fp bör bli en progressiv konstruktiv opposition inom HBTQ-politiken.


Jag skickade igår följande mail till en del politiker i Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Har också skickat ett mail till en del politiker i regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet om det här.

Sakinfo:

Betänkanden är de rapporter som riksdagens utskott jobbar med och lämnar ifrån sig för att senare debatteras och röstas om i hela riksdagen.

Att ett betänkande justeras i ett utskott betyder att dess innehåll slutligt fastställs. Därefter finns ett datum för trycklov, den dag rapporten tidigast blir publicerad offentligt. Trycklov för betänkandet Familjerätt är 26 februari. Ofta är trycklov annars bara någon eller några dagar efter dess justering. Debatt och omröstning är inte fastställt om ärendet men det lär bli i början av mars.


I det här mailet.

Rekommenderar jag att Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet som progressiva partier inom HBTQ-politiken lämnar parti-taktiserandet åt sidan och istället gemensamt skapar ett tryck på regeringen att leverera reformer inom HBTQ-området. Här handlar det främst om en könsneutral föräldraskapspresumtion och en ny namnlag.

Enligt riksdagens hemsida ska civilutskottet 3 februari justera betänkandet Familjerätt. Så sent som för drygt en vecka sedan granskade jag just riksdagens hemsida om när ärendet skulle behandlas och då fanns inga datum med. Jag vill rikta kritik emot att informationen lämnats på hemsidan så sent att ni säkert redan avgjort hur ni som oppositionspartier ska hantera betänkandet. Men jag gissar det det har med den politiska turbulens som funnits i svensk politik senaste 2 månaderna.

Till sakdebatterna.

Könsneutral föräldraskapspresumtion. 

Jag kontaktade s-mp-regeringen i november om bl.a. en könsneutral föräldraskapspresumtion och en ny namnlag. Anna Tillander (s) som är politisk sakkunnig på justitiedepartementet mailade följande svar.
Arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck är prioriterat av regeringen. Detta innebär att det bl.a. är viktigt att den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen är utformad så att den kan hantera olika sätt att få barn och bilda familj. Förra sommaren tillsattes en utredning med uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar (dir. 2013:70, http://www.regeringen.se/sb/d/16873/a/219728). Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 15 december 2015. Inom ramen för uppdraget kommer delar av den föräldraskapsrättsliga regleringen att behöva ses över. Bland annat ska utredningen ta ställning till om föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som inte har fött barnet ska kunna fastställas även i de fall assisterad befruktning har skett utomlands eller i egen regi. Arbetet i Justitiedepartementet är i nuläget fokuserat på de föräldraskapsrättsliga frågor som omfattas av utredningsuppdraget.....Även betänkandet En ny lag om personnamn (SOU 2013:35) bereds i nuläget i Justitiedepartementet. Betänkandet är omfattande och många remissinstanser har yttrat sig. Regeringens ställningstagande i frågan kan förväntas under nästa år.
I riksdagens betänkande Familjerätt från februari 2014 valde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att lämna en reservation om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Från reservation 3.
Kvinnliga samkönade par ska inte behöva genomgå en krångligare juridisk process än olikkönade par. I utredningsbetänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) föreslås att den kvinna som är moderns registrerade partner automatiskt ska anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen. Vi välkomnar utredningens förslag och anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med de lagförslag som krävs.
Det var en bra reservation från s, mp och v. Jag förväntar mig faktiskt att politiker menar vad de framför i reservationer i riksdagen. Hade s, mp och v inte använt ordet "skyndsamt" i sin reservation hade det varit en sak. Men nu gjorde de tre partierna det. Och jag kallar det inte skyndsamt att lämna ett förslag tidigast våren 2017 och att förslaget kanske blir verklighet från 1 januari 2018. Det är faktiskt ett svek emot kvinnor i samkönade relationer.

Men även Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet förtjänar kritik för att de i 7 år låtit Kristdemokraterna blockera dem från att lämna något förslag när partierna var i regeringsställning. Trots att m, c och fp sedan många år är för reformen.

Mer information om ärendet hittar ni här.

En ny namnlag.

När det gäller en ny namnlag där det finns en enighet bland de flesta riksdagspartier (från höger till vänster) om att den bör bli mer frihetlig i syfte att bekräfta senaste årens domstolsbeslut om könsneutralitet för människor från 12 år (med vårdnadshavares godkännande fram till 17 år) lär förhoppningsvis s-mp-regeringen leverera ett förslag i vår. Men även där kan det bli fördröjningar och det krävs en tydlig opposition om det blir så.

Övriga reformer.

Det finns flera andra reformer i betänkandet som man kan kalla queer. Jag ska inte gå in på dem i detalj (en del av er har fått mail om dem tidigare) men jag konstaterar att i sak finns det en majoritet i riksdagen för att förenkla hanteringen när det gäller att en ogift pappa som är sambo med mamman ska bli erkänd som far till barnet. En utredning om det bör tillsättas snarast för att modernisera familjepolitiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar