fredag 24 augusti 2012

4 förslag till en bättre socialdemokratisk HBTQ-politik.


söndag håller Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven sitt sommartal. Partiet har sin nästa kongress i Göteborg 3-7 april 2013. Det kan tyckas vara långt dit men den s-medlem som vill lämna motioner (förslag) till kongressen, bl.a. om HBTQ-reformer, måste göra det snabbt. Igår mailade jag följande till alla ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen för HBT-Socialdemokrater, varje ordförande i föreningens lokalavdelningar, en del HBT-engagerade socialdemokratiska riksdagsledamöter och några i ungdomsförbundet Ssu.

AK = Arbetarekommunen. I varje kommun är de socialdemokratiska föreningarna samlade i något de kallar Arbetarekommun.


I det här mailet

Tipsar jag er om möjliga motioner med koppling till HBTQ-politiken till s-kongressen 2013.

Jag kommer fram till valet 2014 att tipsa folk inom de flesta av riksdagspartierna om möjliga motioner med koppling till HBTQ-politiken. Själv har jag sedan flera år lämnat partipolitiken och är idag inte medlem i något parti. Eftersom jag vet att motioner måste vara inlämnade långt före kongresser i s, jämfört med de flesta andra partier, kollade jag Socialdemokraternas hemsida igår. Det varierar tydligen från kommun till kommun när sista inlämningsdagen är, försökte hitta den för Stockholm men gjorde det inte, däremot för Nacka.

"Nu är det dags att börja fundera och skriva motioner till partiets kongress som går av stapeln i april 2013. Som vanligt ska medlemmarnas motioner behandlas av s-föreningen och sedan vid ett medlemsmöte i Arbetarekommunen. Nedan följer mer detaljerad information.
Datumplan: 27 augusti 2012 Motionerna ska vara AK-styrelsen tillhanda kl 12.00
26 september 2012 Motionerna behandlas vid ett medlemsmöte i AK
3 oktober 2012 Antagna motioner ska vara partiet tillhanda."

Det här är alltså i sista stunden men ännu möjligt tydligen att lämna motioner till s-kongressen. Jag fattar ju att en del av er redan har lämnat motioner med HBTQ-koppling men betrakta det här som en vänlig påminnelse om ni glömt någon del. Socialdemokraterna har kommit långt inom HBTQ-politiken men partiet är ännu inte i mål. Den jag hävdar är viktigast nu för s del är att bli positiv till HBT-reform 1 om regeringsformen men också HBT-reform 2 att ni stödjer könsneutral namnlag för tonåringar. Om ni blir för de här reformerna och inte byter åsikter om de jag i övrigt kontaktat s om får ni för första gången maxpoäng i den HBT-rapport jag planerar för sommaren 2013.

HBT-reformer.

1. Att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

De senaste åren har kunskapen om transpersoners situation ökat inom flera riksdagspartier, även inom Socialdemokraterna. Några reformer som s blivit positiva till är att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner och avskaffande av sterilitetskravet i könstillhörighetslagen Det vore då logiskt att Socialdemokraterna även blir för att transpersoner ska få skydd av regeringsformens förbud mot diskriminering. Sedan I januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet. Regeringsformen har med diskrimineringsförbud mot alla de typerna av diskriminering. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en sitution där transpersoner ännu ofta har det svårt och där även könstillhörighetslagen diskriminerar transsexuella.

Grundlagsutredningen med ledamöter från alla riksdagspartier föreslog december 2008 att regeringsformen kap 2 även ska innehålla ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. De lämnade dock inte motsvarande förslag om förbud i regeringsformen mot diskriminering pga könsidentitet. Men deras rapport var en kompromiss där alla partierna enats om ett gemensamt förslag. Fyra riksdagspartier, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är tydligt för ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet, alltså skydd för transpersoner. Hittills har Socialdemokraterna, Moderaterna , Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna svarat "möjligen" till reformen. Om Socialdemokraterna blir för reformen skulle det även öka chansen att m och kd senare säger ja eftersom partierna brukar försöka enas om den här typen av reformer.Kapitel 1.

Idag har de flesta grupper skydd av Kapitel 1 § 2 regeringsformen.

"Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person."

Sedan 2003 är "sexuell läggning" med men ännu inte "könsidentitet". Sverige har en ny lag mot diskriminering från 2009 med förbud mot 7 olika typer av diskriminering. Av dem är alla diskrimineringstyper även med i regeringsformen kap. 1. Förutom "könsidentitet". Det är inte acceptabelt.

Kapitel 2

Sedan är det även med diskrimineringsförbud i Kapitel 2 i regeringsformen, ett kapitel som är juridiskt bindande för riksdag, regering och myndigheter d.v.s. domstolar kan förklara lagar och regler som inte är förenliga med kap. 2 i regeringsformen för att vara ogiltiga.

"12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.
13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt."

Sedan 2011 är "sexuell läggning" med men ännu inte könsidentitet.

2. Att 12-17-åringar ska få välja (med vårdnadshavares godkännande) könskonträra namn.

För några veckor sedan skickade jag ut en enkät till riksdagspartierna om vad de tycker om att 12-17- åringar ska få välja s.k. könskonträra namn."Det här är inte en reform som jag hittills bedömt vara ett kännetecken på ett partis HBT-vänlighet. Ett parti kan ju vara tveksam till att namnlagen blir könsneutral för barn utan att det har med dess HBT-värderingar att göra. Jag bedömer dock att det augusti 2012, med de förändrade värderingar när det gäller transpersoners mänskliga rättigheter som förekommit senaste åren, faktiskt är rimligt att kräva att ett riksdagsparti som vill kalla sig HBT-vänligt tar ställning för att barn 12-17 år som själva vill och fått vårdnadshavares godkännande (det är alltså dubbla garantier för att det är till barnets bästa) ska få välja ett namn som är "typiskt för det motsatta könet". I synnerhet för tonåringar som är transpersoner är det här en viktig frihetsreform.

Utredningen (där alla riksdagspartier är representerade) om en översyn av namnlagen ska lämna sin rapport senast mars 2013. Men redan i oktober hålls ett seminarium i Uppsala om vilka förändringar som behöver göras i namnlagen. Ungdomar 12-17 år kan nu byta till ett namn som är könskonträrt. Det har Patent- och registreringsverket beslutat i en ny praxis. Från ett pressmeddelande från Diskrimineringsbyrån Uppsala, RFSL, RFSL-Ungdom, RFSU och transföreningarna FPES och Kim.
Den förändrade praxisen kom till efter det att organisationerna RFSL, RFSL Ungdom, KIM och FPES tillsammans med juristen Kerstin Burman från Diskrimineringsbyrån i Uppsala tillskrivit PRV i ärendet. Sedan år 2009 har det varit fritt fram för myndiga personer att byta eller lägga till förnamn utan hänsyn till personens könstillhörighet. Detta blev klart efter Regeringsrättens dom i vad som blivit känt som ”Jan-Olov Madeleine-målet”, ett mål som drevs av Kerstin Burman.

Tyvärr har de två myndigheter, Skatteverket och PRV, som beslutar kring namnbyte, hanterat frågor om namnbyte olika efter domen, vilket har varit ett problem för många. Vilken myndighet en person kan vända sig till styrs bland annat av om personen tidigare har bytt namn..... PRV bedömer inte längre ärenden som gäller byte till ”-dotterefternamn” eller byte av förnamn för personer över 12 år utifrån sökandes könstillhörighet. Omyndiga personer måste dock ha vårdnadshavares tillåtelse.

- Vi välkomnar PRV:s besked i dessa namnfrågor. Vi kan konstatera att äntligen, snart tre år efter den så kallade ”Jan-Olov Madeleine”-domen, finns en enhetlig rättspraxis där individer får välja namn utifrån andra omständigheter än kön. Detta är en efterlängtad och betydelsefull framgång för HBTQ-communityt. Det innebär att fler personer nu kan välja ett namn som bättre stämmer överens med deras identitet och levnadssätt, vilket förenklar och förbättrar livet i vardagen, säger Kerstin Burman.
Direkt efter Regeringsrättens dom (om att namnlagen ska tolkas könsneutralt för vuxna) 2009 kontaktade jag riksdagspartierna och alla meddelade att de var för en könsneutral namnlag för vuxna. Sverigedemokraterna, som då var utanför riksdagen, meddelade att de inte var för reformen men inte heller emot den. Jag betraktar den nya policyn (för 12-17-åringar) som ännu ett steg mot en utveckling där folk slipper bli diskriminerade p.g.a. sin könsidentitet. Med anledning av det här kommer jag så småningom att ha med rätten för tonåringar (12-17-åringar) att välja ett könskonträrt namn (efter vårdnadshavares godkännande) när jag i senare rapporter bedömer politiska partiers HBT-vänlighet. Inte bara för vuxna som hittills."

Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet förklarar att de stödjer rätten för 12-17-åringar att (med vårdnadshavares godkännande) välja könskonträra namn. Socialdemokraterna och Moderaterna förklarar att de vill avvakta att namnlagsutredningen ska lämna sin slutrapport 1 mars 2013 men deras kommentarer i övrigt avslöjar att de är försiktigt positiva till reformen. Folkpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har ännu inte svarat.

3. Starta en utredning om att avskaffa eller sänka åldersgränsen för att få byta kön juridiskt.

Den borgerliga regeringen har i sin proposition om könstillhörighetslagen från våren 2012 lovat att senare starta en utredning om att 18-årsgränsen för juridiska könsbyten ska behållas eller inte (trots att Moderaterna och Kristdemokraterna i sak ännu är för åldersgränsen) . Om den startas den här mandatperioden är dock osäkert. Även Socialstyrelsens könstillhörighetsutredning föreslog en sådan utvärdering.. Socialdemokraterna har meddelat att de i sak vill behålla åldersgränsen men inte har något emot en utredning. Men det vore positivt om en s-kongress faktiskt argumenterade för en sådan utredning och att s bytte policy till "möjligen" till att avskaffa eller sänka 18-årsgränsen.. RFSL och andra föreningar för transpersoner vill helt avskaffa åldersgränsen vilket även Vänsterpartiet och Miljöpartiet är positiva till (det senare partiet lämnade dock ett "kompromissförslag" om 16 år i riksdagen hösten 2011). Folkpartiet och Centerpartiet svarar "möjligen" till att avskaffa eller sänka åldersgränsen medan Sverigedemokraterna är för 18-årsgränsen.

Queerreform.

1. Att det ska vara möjligt att använda både donerad sperma och donerade äggceller vid behandlingar för att en kvinna ska bli med barn.

Idag är det bara tillåtet att en av de två är donerad. Gynnar lesbiska kvinnor proportionerligt mer än olikkönade par eftersom för samkönade kvinnliga par måste alltid sperman vara donerad. Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för reformen, Socialdemokraterna är vad jag vet ensamma tillsammans med Kristdemokraterna (vilket kanske borde vara något pinsamt för er) att vara emot reformen medan övriga partier tvekar.

Har ni frågor eller kommentarer kan ni givetvis maila. Känn er fria att använda mina formuleringar som delar av brödtext i motioner eller gör egna formuleringar.

Mvh

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1.

Sd är inget vanligt riksdagsparti.

Flera tidningar har berättat om främlingsfientliga trakasserier mot somalier i Forserum i Småland. Tydligen har ungdomsgänget även förföljt andra grupper men det är inte en orsak att bortförklara att det förmodligen finns rasistiskt motiv här. För hur kan någon människa annars trakassera barn, oavsett vad man tycker om svensk flyktingpolitik eller att några har sociala problem. Från en artikel i Dagens Nyheter.
"Ett sånt 'gäng' som rör om i grytorna borde finnas i alla sveriges 290 kommuner", skriver Karlsson i en kommentar till en artiklen på den främlingsfientliga sajten Avpixlat. – Nej så menar jag naturligtvis inte, men vi måste ju ha någon som rör om lite i grytan. Vi sverigedemokrater är ju emot den här fantastiska invandringen som man tror är så bra. Så det måste ju vara några som ställer upp och är emot det.... Karlsson är suppleant i SD:s lokala styrelse i Högsby. Han har tidigare föreslagit att den norska terroristen Anders Behring Breivik ska få asyl i Sverige.
Nu ska givetvis inte Sverigedemokraterna som parti hållas ansvarig för kommentaren. Inte heller när någon sd-politiker kallade homosexualitet för "avloppssex". "Galna" lokalpolitiker finns i de flesta partier. Dock följer jag hyfsat noga politiker som gör "grodor" och vidriga kommentarer och sedan riksdagsvalet 2010 verkar sd-politikers andel av dem vara typ 80 % trots att de fick 5,6 % i förra riksdagsvalet. Är det en slump? Lokala sd-politiker gör igen och igen förfärliga kommentarer. Känner de sig uppmuntrade till det av sin partiledning som är främlingsfientlig och HBT-negativ? Är partiledningen emot lokalpolitikernas värderingar eller bara att "de uttryckt sig för extremt" och ger partiet dåligt rykte? Att man har orsak att ställa den frågan avslöjar något om att sd inte är ett vanligt riksdagsparti.


Uppdatering 2.

Flera tidningar berättar om den senaste opinionsmätningen från Sifo. HBT-negativa Sverigedemokraterna och homonegativa Kristdemokraterna får tillsammans 9.6 % jämfört med 11.3 % i riksdagsvalet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar