fredag 23 september 2016

Oacceptabelt att s, mp och v vill halvera statsbidragen emot hiv-spridning.


S-mp-regeringen med stöd av v vill halvera (sic!) statsbidragen för att bekämpa spridning av hiv 2017-2020. Från ca 145 till ca 75 miljoner om året. Det är ett betydande svek emot hiv-positiva och folk som jobbar för att minska spridningen av sjukdomen. Det är ett dråpslag emot hiv-preventivt arbete och drabbar storstadsregionerna och i synnerhet Stockholms läns landsting extra hårt. Att Vänsterpartiet och dess öppet homosexuelle gruppledare i riksdagen, Hans Linde (bilden), accepterat det är en gåta. Från s-mp-regeringens (förhandlad med v) budgetförslag för 2017. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
.... Grunden för det fortsatta arbetet bör enligt regeringen vara det författningsreglerade ansvar som landsting och kommuner har för att förebygga smittspridning och stödja de smittade och deras anhöriga. Omfattningen och inriktningen på de statliga insatserna inom området bör därför omprövas. Fokus för det statliga åtagandet inom området bör fortsättningsvis främst avgränsas till insatser för att stödja ideella organisationer på nationell, lokal och regional nivå....
Det där är verkligen ett bra exempel på när politiker försöker byråkratisera språket för att dölja en kraftig nerskärning av statsbidrag. Det låter förrädiskt enkelt och okomplicerat. Landsting och regioner får ökat ansvar. Det drabbar inte ideella organisationer. Men det finns betydande problem. Liberalerna i Stockholms läns landsting, region Västra Götaland och region Skåne kritiserar, med rätta, regeringens drastiska nerskärningar. Förhoppningsvis ansluter sig fler partier till protesterna.

1. Det är inte så att hiv-spridningen är jämnt fördelad över Sverige.

Bland hiv-positiva i Sverige bor drygt hälften i Stockholms läns landsting, tillsammans med övriga två storstadsregionerna handlar det om närmare 70 %. Bland de som konstaterades som smittade 2015 var nivån ungefär densamma i de tre storstadsregionerna, Stockholms läns landsting andel var ca 40 %. Vi kan alltså konstatera att orsaken till att andelen minskat något där beror på att spridningen av hiv proportionellt blivit vanligare i Västra Götaland och Skåne.

Att ta bort de direkta statsbidragen drabbar alltså storstadsregionerna extra hårt. Någon kanske hävdar att Stockholmsområdet har en skattekraft som är klart högre än övriga Sverige och de utan problem klarar ökade kostnader. Men med de skatteutjämningsbidrag (att pengar fördelas till andra områden) som finns försvinner i princip den effekten för Stockholms läns landsting. Att ha ett skatteutjämningsbidrag är självklart i ett Sverige som ska hålla ihop (sedan kan vi diskutera hur långtgående det ska vara) men då måste också storstäderna kompenseras för att sociala problem är tydligare, bl.a. hiv-spridning.

2. Sedan kommer det fortsatt ges statsbidrag till ideella organisationer som Noaks ark.

Men eftersom jag är ideellt engagerad ibland i Noaks ark (som jobbar för hiv-positiva och emot hiv-spridning)  i Malmö vet jag att bidragen från Region Skåne är helt avgörande för att behålla en effektiv verksamhet. Varje år är det förhandlingar mellan Region Skåne och Noaks ark syd om hur mycket stöd som ska ges, det är en dragkamp om varje miljon. De nya reglerna lär inte förbättra Noaks arks förhandlingsposition för att uttrycka det milt.

S-mp-regeringen med stöd av v vill ge i uppdrag till myndigheter att följa "informationsplikten för hiv-positiva".
.... Det är inte tillräckligt känt hur den nya kunskapen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion tillämpas inom hälso- och sjukvården. Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att smittade inte åläggs betungande och stigmatiserande förhållningsregler på grund av begränsad spridning av tillgänglig kunskap inom vården. Regeringen avser att ge berörda myndigheter i uppdrag att följa upp hur ny kunskap tillämpas i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdens samlade insatser som rör smittöverföring av hivinfektion ska beaktas och vidare ska även t.ex. in vitro fertilisering för personer med hivinfektion och informationsplikten ingå i uppdraget....
Före riksdagsvalet lovade s, mp och v att om de fick makten skulle det startas en utredning om informationsplikten för hiv-positiva skulle avskaffas, samtliga tre partier var för den inriktningen. Även Liberalerna har principiellt tagit ställning för att informationsplikten bör tas bort vilket betyder att det finns en majoritet i riksdagen för reformen. Nu vill s, mp och v att några "berörda myndigheter" ska granska hur "ny kunskap tillämpas". Det är visserligen bättre än ingenting men det borde givetvis startats en separat utredning utan koppling till myndigheter.


Uppdatering 1.

Bättre för partier att ändra sig än hålla kvar vid något som blev fel.

Män som har sex med män utgör en betydande andel av de som nysmittas i Sverige även om antalet minskat något per år. Generellt är det främst människor med invandrarursprung som idag konstateras vara hiv-smittade i Sverige. Det är alltså två grupper som riskerar strukturell diskriminering i Sverige som nu drabbas av s-mp-v-politiken.

S, mp och v kan när socialutskottet behandlar det här senare i höst göra en justering så att bidragen emot hiv-spridning behålls på nuvarande nivå. Det är ingen skam att partier ändrar sig efter berättigad kritik. Tvärtom ger det mer respekt än när politiker håller fast vid något som blev fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar