måndag 20 juni 2016

Riksdagen debatterar idag diskriminering, migration och jämställdhet.


Från 11.00 idag, 21 juni, förs debatter i riksdagen om tre rapporter med direkt eller indirekt HBTQ-koppling. Först om flyktingpolitiken, därefter om ändringar av diskrimineringslagen och sedan om jämställdhet. Riksdagen röstar om förslagen 22 juni.

Arbetsmarknadsutskottet i riksdagen har lämnat ifrån sig betänkandet Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. Rapporten behandlar s-mp-regeringens proposition om skärpningar av lagen emot diskriminering. Bl.a. ska arbetsgivare och utbildningsansvariga bli skyldiga att förebygga diskriminering när det gäller samtliga sju grunderna i lagen. Mer information om lagförslaget och hur oppositionspartierna reagerat hittar du här och här.

Sd har rätt om att diskrimineringslagen inte ska skydda den som själv diskriminerar.

I reservation 3 reserverar sig Sverigedemokraterna till förmån för en motion från några sd-ledamöter om att diskriminering inte ska tolkas efter personers agerande, bara vilken person någon är.
.... I  ett antal uppmärksammade ärenden har personer fått ersättning för att de med hänvisning till sin religion vägrat att skaka hand med personer av motsatt kön. Gemensamt för ärendena är att den positiva rätten att agera i enlighet med sin religion har ställts högre än den negativa rättigheten att slippa utsättas för diskriminerande behandling till följd av könstillhörighet. Oavsett vilken diskrimineringsgrund som anges bör negativ rätt alltid gå före positiv. Den oinskränkta rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet ska gälla. Däremot kan och bör människors agerande leda till reaktioner och att bemötande t påverkas. Att dagens diskrimineringslag tolkas på så sätt att personers agerande kan ursäktas med identifiering med en utsatt grupp är en allvarlig brist. Lagen kan och bör skydda rätten att vara den du är, men inte att agera utan konsekvenser. Än mer allvarligt blir det när agerandet i sig är diskriminerande. Vi anser, med anledning av vad vi här anfört, att regeringen bör ta initiativ för att i diskrimineringslagen förtydliga rätten att behandlas lika oavsett grupptillhörighet men inte oavsett agerande..
I princip håller jag med sd i den del som handlar om att agerande som i sig är diskriminerande inte ska ha skydd av lagen emot diskriminering. 

HBTQ-asylsökandes situation nästan helt frånvarande.

Betänkandet Tillfälliga begränsningar att få uppehållstillstånd i Sverige från socialförsäkringsutskottet behandlar s-mp-regeringens förslag om kraftigt åtstramad flyktingpolitik. HBTQ-asylsökandes situation är förutom att det redogörs för en motion från Liberalerna frånvarande i rapporten.
.... De nuvarande bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer och kritik har även framförts av remissinstanser när det gäller tillämpningen av regeringens begränsning. Liberalerna ser i grunden inget behov av att ändra gällande regler avseende synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter....
Men när Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i reservation 13 gemensamt ska lämna en motivation finns inte HBT-personer omnämnda, däremot övriga grupper från l-motionen.
.... Den nuvarande bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är en viktig ventil för utsatta grupper som exempelvis kvinnor, barn och äldre. Vidare berörs....

Uppdatering 1.

Problematiskt att möjligheten tas bort att få asyl p.g.a. synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

Regeringens förslag om ny flyktingpolitik påverkar givetvis även HBTQ-asylsökande generellt. Om man ska avskaffa rätten för människor att få uppehållstillstånd p.g.a. synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter (en så kallad ventil för människor som inte kan få uppehållstillstånd av övriga regelverket) kan man givetvis diskutera. Själv accepterar jag (något motvilligt) det i nuvarande situation där det måste bli ordning och reda inom flyktingpolitiken för att värna de som främst behöver skydd. Men det försämrar situationen för bl.a. en del HBTQ-asylsökande. Och jag vill betona att just när det gäller den delen av regeringens förslag är det viktigt att lagen blir just tillfällig. Den bör upphävas senast 2019 (kanske tidigare eftersom det ska bli en utvärdering 2018). Det finns andra delar av regeringens lagförslag som bör bli permanenta, som att tillfälliga uppehållstillstånd bör blir regel, men att ta bort möjligheten att söka uppehållstillstånd  p.g.a  särskilt och ömmande omständigheter är problematiskt och bör betraktas just som en tillfällig åtgärd.


Uppdatering 2.

Reservationer från v och l om hedersrelaterat våld emot HBTQ-personer.

Arbetsmarknadsutskottet har lämnat ifrån sig betänkandet Jämställdhet. Två partier har lyft situationen för HBTQ-personer utsatta för hedersrelativt våld i reservationen i rapporten. Från reservation 12 av Vänsterpartiet.
.... Det våld som förekommer i samkönade parrelationer och i relationer där ena eller flera av parterna är hbtq-personer, är ofta osynligt och uppmärksammas inte i samma utsträckning som andra former av våld i nära relationer. Hbtq-personer söker inte heller hjälp i samma utsträckning som andra och har oftare svagare sociala nätverk. I direktivet till den nationella samordnaren mot våld i nära relationer betonas att hbtq-perspektivet ska beaktas. Dessutom har hbtq-personer lyfts fram som en särskilt sårbar grupp i de senaste årens satsningar mot våld i nära relationer, vilket även lyfts fram av utredningen. Dessvärre saknas ett genomgående hbtq-perspektiv och det överlämnas åt andra myndigheter att ”identifiera de ytterligare åtgärder som behövs för att förbättra situationen för hbtq- personer som utsätts för våld i nära relationer”. Det är bekymmersamt att hbtq-perspektivet inte tillräckligt beaktas och i vissa fall till och med saknas i de nationella strategier och handlingsplaner samt andra åtgärder för våld i nära relationer som tas fram. Mot bakgrund av detta anser jag att regeringen bör tillsätta en ny, kompletterande utredning, där samordnarens förslag bedöms och kompletteras utifrån ett hbtq-perspektiv. Regeringen bör också se till att hbt- perspektivet finns med och att hbtq-personers behov beaktas i framtagandet av nationella strategier, handlingsplaner och andra åtgärder som syftar till att motverka våld i nära relationer....
Från reservation 13 av Liberalerna.
.... Hedersrelaterat våld och förtryck hör till de områden där insatser behöver göras för att förbättra hbt-personers situation. Hbt-personers rättigheter är en central del i vår demokratiska värdegrund. Det hederstänkande som råder i vissa familjer drabbar också unga hbt-personer som kan utsättas för förtryck som kan bli direkt ödesdigert. Regeringen bör därför verka för att kommunerna har handlingsplaner mot hedersrelaterat våld och förtryck som också har ett hbt-perspektiv. Varje brottsoffer behöver ses som den individ hen är och bemötas utifrån sin egen situation. Därför bör regeringen se till att insatser för offer för hedersrelaterat våld och förtryck utformas så att inte vissa grupper står utan hjälp. Regeringen behöver i sitt arbete också beakta att vissa brottsoffer kan vara särskilt utsatta på grund av sin personliga situation . Det måste också vara regeringens uppgift att se till att frågor kring hbt-rättigheter ingår i den samhällsorientering som erbjuds alla nyanlända. Vidare när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är omfattningen av hedersförtrycket i Sverige och runt om i världen inte klarlagd....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar