måndag 7 december 2015

Riksdagen har godkänt mer pengar till HBTQ-föreningar.


Riksdagen har nu behandlat s-mp-regeringens (förhandlat med Vänsterpartiet) förslag till budget för Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Regeringens förslag (som blivit godkänt av riksdagen) betyder att anslaget till Åtgärder för jämställdhet och emot rasism m.m. (där HBTQ-rättigheter är en del) ökar med ca 9 miljoner till ca 48 miljoner kronor. Regeringen har även fått igenom att öka anslaget till Diskrimineringsombudsmannen (DO) med ca 10 miljoner till ca 109 miljoner kronor. Från arbetsmarknadsutskottets betänkande (rapport).
.... Liksom regeringen anser utskottet att de strategiska myndigheternas arbete inom ramen för den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är viktigt. Det är därför enligt utskottet positivt att regeringen avser att förstärka och förändra statsbidraget till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet.... Utskottet ställer sig också bakom regeringens avsikt att fortsatt stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och transpersoner som utsatts för våld i en nära relation.eller uttryck för att stärka hbtq-personers ställning i samhället....
Som jag kommenterat tidigare här på bloggen vill Liberalerna (f.d. fp) öka statsbidragen till HBTQ-föreningar med 4 miljoner till drygt 11 miljoner kronor. Övriga partier har inte kommenterat vilken ökningsnivå de betraktar som lämplig. Regeringen fattar beslut om det inom närmaste månaden.

L och c är emot ökade anslag till DO.
Liberalerna och Centerpartiet är emot att ge DO 10 miljoner mer. C är även negativt till regeringens förslag om att öka anslagen till Åtgärder för jämställdhet och emot rasism m.m, men de preciserar inte motiven till det och hur det eventuellt skulle påverka stödet till HBTQ-föreningar. Sverigedemokraterna vill som tidigare helt avskaffa myndigheten DO. Övriga sju riksdagspartier kritiserar, med rätta, det.

Utskottet saknar helt förståelse för Sverigedemokraternas syn på DO och avvisar bestämt deras förslag. En nedläggning av en myndighet som ansvarar för diskrimineringsfrågor i samhället skulle vara både olämplig och oansvarig. Det skulle inte heller vara förenligt med målet om ett samhälle fritt från diskriminering. Sverigedemokraterna försöker i en reservation (alternativt förslag) i betänkandet förklara varför de vill avskaffa DO.
.... Myndigheten har fungerat bristfälligt och bidragit till rättsosäkerhet eftersom flertalet fall har lösts genom förlikning i stället för att prövas rättsligt. Myndigheten har också upprepade gånger kritiserats för att verka opinionsbildande snarare än som en stödinsats för dem som behöver hjälp vid rättsliga tvister....
Bara en mp-politiker kommenterade HBTQ-rättigheter i riksdagsdebatten.
Argumentationen är besynnerlig. Om man utgår från att ett riksdagsparti tar diskriminering på allvar. DO har delvis som uppdrag att vara opinionsbildande, att informera redan innan det blir händelser som kan vara diskriminerande.. Det kan man tycka vad man vill om. Jag är själv kritisk emot en del av DO:s tolkningar medan de varit viktiga i andra debatter. Jag tycker dock det blir problematiskt att riksdagen ska gå in och detaljstyra DO genom direktiv. Men även om man råkar tycka det så finns det en möjlighet att föreslå att DO ska hålla sig strikt som en myndighet som ger råd och stöd till individer. Men inte ens det vill sd acceptera. Hur seriöst är då sd:s engagemang emot diskriminering?

Annika Hirvonen, Miljöpartiets HBTQ-politiska talesperson, var ensam om att kommentera HBTQ-rättigheter när riksdagen behandlade betänkandet 2 december. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar