onsdag 16 december 2015

Naivitet från migrationsministern om trakasserier emot HBTQ-asylsökande.Robert Hannah (bilden) som själv är öppet homosexuell riksdagsledamot för Liberalerna har lämnat en skriftlig fråga till om HBTQ-asylsökandes situation där det bl.a. kommenteras följande.
.... Det kan inte ha undgått någon att hbtq-personer också efter ankomsten till Sverige drabbas av trakasserier och misshandel, bland annat på asylboenden. En negativ och ibland fördömande attityd riktas mot dessa individer i olika flyktingboenden. De som väljer att bo hos släktingar och vänner kan försätta sig i en ännu mer utsatt situation. Några specifika insatser för hbtq-flyktingar finns inte i dag. För de som har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) finns en uppenbar risk att situationen förvärras ytterligare och att det psykiska lidandet blir livslångt om de inte blir föremål för omedelbar behandling. Suicidrisken för de drabbade är hög och ökar med förvärrade symtom. En tidig behandling är således den bästa möjliga förebyggande åtgärden mot fortsatt förvärrad psykisk ohälsa, suicid och livslångt lidande.... Vilka specifika insatser görs för att säkerställa asylsökande hbtq-personers hälsosituation, särskilt de med posttraumatisk stressyndrom och de som upplever förtryck på asylboenden?....
S-mp-regeringen har tillsatt utredningar som delvis handlar om HBTQ-asylsökande.
Migrationsminister Morgan Johansson (s) lämnar bl.a. följande kommentarer.
..... Det finns för närvarande fyra hbtq-certifierade anläggningsboenden i Sverige som drivs av ett privat omsorgsföretag, där det finns en särskild kompetens att möta hbtq-personer på ett bra sätt, liksom att hantera särskilda utmaningar hbtq-personer kan ha under boendetiden. Regeringen beslutade den 5 november 2015 att tillsätta en utredning om översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I kommittédirektiven.... har regeringen anvisat att utredaren ska redovisa vilka konsekvenser utredningens förslag får för bland annat hbtq-personer.... Den 8 oktober 2015 beslutade regeringen att avsätta medel till Sveriges Kommuner och Landsting för en studie som bland annat syftar till att motverka psykisk ohälsa och öka upptäckten av fysisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända. Resultatet av arbetet ska redovisas senast den 31 mars 2016....
Även Désirée Pethrus (kd) har lämnat en skriftlig fråga där det bl.a. finns med följande.
.... Situationen försvåras av volymen asylsökande, men tidigare har Migrationsverket lyckats utverka hbtq-certifierade boenden. I Sverige ska ingen behöva uppleva förföljelse för sin tro eller sexuella läggning....
Otrolig naivitet från migrationsministern.
Migrationsminister Morgan Johansson (s) kommenterar bl.a. följande.
.... Jag förutsätter dock att de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit....
Det är nästan rörande att Sverige har en migrationsminister som på allvar tror att varje asylsökande vill följa Sveriges lagar. Men det är kanske just den otroliga naiviteten även från andra svenska politiker som orsakat att de här problemen inte hanterats tydligare tidigare.

När riksdagen 14 december debatterade Internationellt bistånd kommenterade Birgitta Ohlsson (l) och Hans Linde (v) HBTQ-rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar