lördag 27 december 2014

S-mp-regeringen vill att myndigheter samordnar sitt arbete för HBT-rättigheter.


Regeringen har nu avgjort innehållet i regleringsbreven (myndighetsdirektiven) till olika statliga myndigheter för 2015. En nyhet är att den vill att flera myndigheter ska samverka. Från regleringsbrevet för Folkhälsomyndigheten.
Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Folkhälsomyndigheten redovisa hur myndigheten har samverkat med Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Statens kulturråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbt-personers rättigheter. Resultatet ska framgå av myndighetens årsredovisning. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande.
Redan i regeringens budgetförslag för utgiftsområde 13 aviserade den det här projektet och eftersom Alliansen inte hade några invändningar när det gäller just den delen kan det genomföras även om det blir det borgerliga budgetalternativet som gäller för 2015. Nytt jämfört med s-mp-budgetförslaget är att även Diskrimineringsombudsmannen (DO) explicit omnämns och även blir sammankallande myndighet för 2015.

Den tidigare borgerliga regeringen beslutade i början av 2014 att ge Rikspolisstyrelsen, efter en omorganisation Polismyndigheten, att de ska återrapportera om sitt arbete emot hatbrott. S-mp-regeringen ger följande kommentar i regleringsbrevet till Polismyndigheten.
Myndigheten har fått i uppdrag att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2015.... Efter att uppdraget har redovisats avser regeringen att återkomma angående hur arbetet med att bekämpa hatbrott bör stärkas.
I flera år Migrationsverket fått i uppdrag att redovisa sitt arbete för att förbättra rättssäkerheten för HBT-asylsökande. S-mp-regeringen gör nu detsamma. Från regleringsbrevet till Migrationsverket.
Myndigheten ska särskilt redovisa:... Den rättsliga kvaliteten i myndighetens beslutsfattande med hjälp av för ändamålet lämpliga bedömningsgrunder. Hur rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas säkerställts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar