torsdag 23 mars 2017

Regeringen startar ny utredning om könsneutral föräldraskapspresumtion.


S-mp-regeringen har 16 mars beslutat starta en utredning om lagar om juridiskt föräldraskap.
.... Drygt hälften av alla barn som föds i Sverige i dag har föräldrar som är sambor och många barn växer också upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Med utvecklingen av DNA-analyser har också möjligheten att bevisa ett genetiskt släktskap förändrats. I olikkönade äktenskap gäller en faderskapspresumtion som medför att om paret får barn anses mannen automatiskt som far. I utredningsuppdraget ingår bland annat att ta ställning till om samkönade kvinnliga par som är gifta eller registrerade partner när de får barn med hjälp av assisterad befruktning bör omfattas av en föräldraskapspresumtion motsvarande den som gäller i ett olikkönat äktenskap. Utredningen ska också lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas, bland annat utifrån de möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda. Utredaren får också i uppdrag att se över reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018....
Olika regler för lesbiska och olikkönade par.

Från regeringens direktiv till utredningen.
.... Om modern när barnet föds är gift med en man, anses mannen automatiskt som barnets far (den s.k. faderskapspresumtionen). Presumtionen gäller även om barnet har kommit till genom assisterad befruktning. Om det inte finns en faderskapspresumtion, ska faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. Om en assisterad befruktning.... utförs på en kvinna som är gift eller registrerad partner med en annan kvinna, anses maken eller partnern också som förälder. Föräldraskapet förutsätter att det finns ett samtycke till den assisterade befruktningen och att det är sannolikt att barnet har kommit till genom den. Ett föräldraskap måste, till skillnad från faderskap, alltid fastställas genom en bekräftelse eller en dom. Det finns alltså i dessa fall inte någon motsvarighet till en faderskapspresumtion.... Utredaren ska i de förslag som lämnas eftersträva en könsneutral lösning.... Utredaren ska i sitt arbete beakta den grundläggande målsättningen att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet. Utredaren ska i sina förslag beakta konsekvensen av att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet har avskaffats....
S och mp har svikit sitt löfte om skyndsam behandling av reformen.

Det har redan gjort en utredning som 2007 lämnade förslag om en könsneutral föräldraskapspresumtion. I riksdagens betänkande Familjerätt från början av 2014 valde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att lämna en reservation om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Från reservation 3.
.... Kvinnliga samkönade par ska inte behöva genomgå en krångligare juridisk process än olikkönade par. I utredningsbetänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) föreslås att den kvinna som är moderns registrerade partner automatiskt ska anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen. Vi välkomnar utredningens förslag och anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med de lagförslag som krävs....
Det var en bra reservation från s, mp och v. Jag förväntar mig faktiskt att politiker menar vad de framför i reservationer i riksdagen. Sedan Sverige fick en s-mp-regering har ärendet verkligen inte behandlats skyndsamt. Det är ett allvarligt svek från s och mp. Trots att de vet att om de skulle lämna ett förslag hade det fått brett stöd i riksdagen. Nu startas dock en utredning som kan göra att reformen genomförs senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar