måndag 29 augusti 2016

Del 5. Informationsinsatser emot surrogatmödraskap kontroversiellt bland remissinstanser.


Här är femte delen av min granskning av remissvaren till utredningen Olika vägar till föräldraskap, en rapport som lämnades i början av det här året. I förra bloggposten redovisade jag att betydligt fler remissinstanser var emot än för att tillåta och reglera altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige (det är inte formellt förbjudet och utredningen föreslår inte heller att det ska bli förbjudet men eftersom det inte regleras i lag saknar de inblandade rättsskydd).

Men nu är det faktiskt en del svenskar som åker utomlands och får juridiska avtal erkända i det landet. I den här delen fokuserar jag på vad som ska hända med dem när det återvänder till Sverige.

Men låt oss först granska utredningens formella förslag där. (formuleringarna är direkt hämtade från utredningens förslag)

1. Svenska socialnämnders och domstolars behörighet att fastställa faderskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet ska utökas.

2. Det ska inte införas några regler som utvidgar möjligheterna att erkänna utländska fastställelser av moderskap, faderskap eller föräldraskap.

3. Vissa utländska fastställelser av faderskap efter ett surrogat­arrangemang i utlandet ska inte längre kunna erkännas i Sverige.

4. Det bör genomföras informationsinsatser om surrogatarrangemang i utlandet riktade till myndigheter och till personer som överväger sådana arrangemang.

När det gäller punkt 1 handlar det om att en person som bidragit med sperma (genetisk fader) enklare ska kunna bli juridiskt erkänd som förälder. Samtliga remissinstanser som kommenterat den delen håller med.

Sedan till punkterna 2 och 3. Det här kan bli invecklat att förklara men för att förenkla något.

Anders och Ahmed som är gift par i Sverige har ingått ett surrogatavtal med en kvinna utomlands. Anders har bidragit med sperma. Han ska med utredningens förslag lättare bli erkänd som juridisk far (det är möjligt redan idag men situationen har varierat i olika delar av landet). När det gäller hans make Ahmed ska han enligt det nya regelverket inte erkännas som förälder (med dagens otydliga regelverk hade han fått möjlighet till det efter domstolsbeslut i vissa situationer). Utan istället ska surrogatmamman erkännas som den andra juridiska föräldern trots att hon själv inte vill det

Anton och Anna som är gift par i Sverige har ingått ett surrogatavtal med en kvinna utomlands. Anton har bidragit med sperma och Anna med äggceller. Trots det ska bara Anton erkännas som vårdnadshavare till barnet. Anna erkänns inte som förälder eftersom hon inte fött barnet trots att hon är genetiska mamman. Utan istället ska surrogatmamman erkännas som den andra juridiska föräldern trots att hon själv inte vill det. Anna kan så småningom bli få sin sak prövad men om Anton och Anna råkar bli ovänner och skiljer sig har Anton enligt utredningsförslaget möjlighet att blockera att Anna ska bli erkänd som vårdnadshavare.

Informationsinsatser.

Det handlar i praktiken om att genom information avråda folk från att söka hitta någon surrogatmamma i något annat land.

När det gäller punkt 2-3 kan vi konstatera att ca 10 remissinstanser stödjer utredningens förslag om att försvåra rättsligt erkännande förutom en eventuell genetisk pappa. Ungefär lika många kritiserar det. Det är alltså relativt jämnt.

Ungefär samma fördelning är det även när det gäller informationskampanjer emot altruistiskt surrogatmödraskap. Också flera remissinstanser som i sak är emot altruistiskt surrogatmödraskap  (som Socialstyrelsen) är skeptiska till sådana kampanjer.

Socialstyrelsen.
....Socialstyrelsen anser också att det är viktigt att eventuella informationsinsatser utformas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till i synnerhet de barn som redan tillkommit via surrogatarrangemang och växer upp i Sverige. Det finns en risk att information som syftar till att avråda från surrogatarrangemang skulle kunna bidra till en allmän stigmatisering av barn/familjer som tillkommit på detta sätt, vilket bl.a. vore olämpligt ur ett barnperspektiv.....
Man kan tycka vad man vill om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige, själv är jag för, andra är emot. Att försvåra eller omöjliggöra för barn från andra länder att få sina sociala föräldrar juridiskt erkända som vårdnadshavare för att få komma till Sverige är dock oacceptabelt. Barn ska inte bestraffas för att vissa ogillar vad vuxna gör. Och informationskampanjer emot surrogat-avtal är även det fel. Som flera remissinstanser påpekar riskerar det bara öka stigmatiseringen av en del barn. Just barnperspektivet är frånvarande i den debatten.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar