torsdag 25 augusti 2016

Del 1. Kompakt stöd för embryodonationer från remissinstanserna.


Utredaren till Olika vägar till föräldraskap lämnade sin rapport i februari i år. Det handlar bl.a. om Sverige ska tillåta embryodonationer, altruistiskt surrogatmödraskap (där var utredningens förslag dock negativt), likställa reglerna efter vissa inseminationer när det gäller lesbiska och hetero-par samt göra förtydliganden i lagen för att skydda transsexuella som bytt kön juridiskt och efteråt blivit föräldrar.

Jag ska i flera bloggposter närmaste dagarna i detalj granska remissvaren som inkommit. Det är ett betydande material, närmare 500 sidor enligt regeringskansliet som sänt det till mig. Jag börjar här med att granska remissvaren när det gäller embryodonationer.

Visserligen hade jag väntat mig att 80-90 % skulle vara positiva till att både sperma och äggceller (eller befruktade ägg) skulle få doneras till par eller individer. Men här är stödet närmast 100 %. Enda problematiseringen är från Sveriges kristna råd där samfunden är oense (Svenska kyrkan är dock tydligt för i dess egna  remissyttrande).

RFSL riktar kritik emot "medicinska krav".

Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna har redan tydligt tagit ställning för att tillåta embryodonationer. Socialdemokraterna och Moderaterna har hittills varit försiktigt positiva men lär bli för reformen med det kompakta stödet från remissinstanser. Mitt tips är att även Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer bli positiva så småningom även om det inte är lika säkert. Jag är själv för utredningens förslag om att tillåta embryodonationer, det finns helt enkelt inte några vettiga argument emot. Sedan kan det bli en viss politisk konflikt om förslaget att bara medicinska skäl ska få motivera embryodonationer. Från RFSL:s remissvar.
.... Tyvärr har utredningen missat att ta till sig RFSL:s samtliga argument och berör till exempel inte situationen alls för transmän som sparat ägg, men som av könsidentitetsskäl inte vill genomgå en graviditet. Det finns även en rad olika skäl till att ett kvinnligt samkönat par kan önska att den ena kvinnan bär ett barn från den andra kvinnans ägg, förutom de rent praktiska som nämndes ovan att det redan finns ett befruktat ägg i frysen från en tidigare provrörsbefruktningsomgång. I vissa fall vill den ena partnern bli genetisk förälder men vill inte vara gravid, samtidigt som partnern är villig att bära barnet. För vissa par finns också en önskan om att båda ska ha en biologisk koppling till barnet, den ena genom graviditeten och den andra genom genetik. Att ha sådana önskemål inför familjebildningen menar utredningen inte ska tillåtas när det gäller par som inte består av en cisman och en ciskvinna... Samtidigt vill vi påtala de många former av assisterad befruktning som syftar till att hjälpa par att få just genetiskt egna barn. Jämför exempelvis med situationen där ett olikkönat cispar inte kan bli gravida på egen hand på grund av att mannen har en otillräcklig spermaproduktion. Här kan paret få ett barn som är genetiskt släkt med båda föräldrarna med hjälp av avancerade behandlingsmetoder där en av mannens spermier injiceras direkt in i en av kvinnans äggceller. Detta genomförs idag inom svensk sjukvård för att hjälpa dessa par att få barn med en genetisk koppling till dem båda, trots att kvinnan i dessa fall skulle kunna bli gravid genom en medicinskt enklare metod: insemination med donerad sperma. Vi anser att svensk sjukvård också ska tillmötesgå de kvinnor i samkönade relationer, liksom transmän, som önskar bli genetiska föräldrar genom att partnern bär deras genetiska barn. RFSL vill alltså se ett tillåtande av redan befruktade ägg och samtidig donation av ägg och spermier, utan begränsning till endast strikt medicinska skäl, också när det gäller par där båda har ägg. Vid den ovan nämnda hearingen för organisationer och myndigheter rådde också i det närmaste total konsensus i denna fråga. Utredningens förslag till begränsningar är därför något förvånande....
Bara ett fåtal remissinstanser kommenterar för eller emot medicinska krav.

De fåtal remissinstanser som försvarar att det ska finnas medicinska skäl hänvisar till att det finns en ökad medicinsk risk vid donerande av ägg jämfört med vanlig donation av sperma. Alltså att det inte ska genomföras "i onödan". Trots det är det något paternalistiskt. Självklart ska sjukvården informera om utökade risker vid äggdonation. Kanske även de paren inte ska omfattas av vanliga skattesubventioner (det finns många andra förslag som behandlas av utredningen där det är tveksamt om och hur skattepengar ska användas för att subventionera). Men om ett par inom sig vill donera ett ägg utan medicinska indikationer och är beredda att betala för det fullt ut vore det konstigt om det fortsatt skulle förbjudas.  I synnerhet som behandlingar genomförs för olikkönade cis-par trots att det ibland inte finns medicinska motiv.

Även antalet remissinstanser som har invändningar som RFSL när det gäller medicinska krav är få, men där finns bl.a. RFSU. De allra flesta remissinstanser har bara välkomnat embryodonationer utan att ta ställning just till medicinska krav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar