torsdag 25 augusti 2016

Del 2. Flera remissinstanser vill avskaffa pappa och mamma och ersätta det med förälder.Det här är andra delen av min granskning av remissvaren till utredningen Olika vägar till föräldraskap. Sista remissdag var i juni och ofta brukar det dröja någon månad innan regeringskansliet sammanställt remissvarens kommentarer. Eftersom det varit sommar kanske den sammanställningen blir klar först nu i slutet av augusti. Sedan börjar det som på politiker-språk kallas beredning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska till att börja med komma överens om i vilka delar de håller med utredningsförslagen.

Både förslag till juridiska förändringar och information.

Här granskar jag förslaget om juridiska följdändringar som en konsekvens av att sterilitetskravet för några år sedan togs bort för människor som vill byta kön juridiskt. Från utredningsrapporten (det finns ett längre resonemang om det här sid 42-44). KtM är en förkortning för Kvinna-till-Man-transsexuella.
.... Vår bedömning är att föräldraskapet i dessa fall bör betecknas och registreras på ett sätt som avspeglar en förälders rättslig a köns- tillhörighet. En KtM som föder barn bör således betecknas och registreras som barnets rättsliga far. Vidare bör föräldrar som har ändrat könstillhörighet ha samma rättigheter, förmåner och skyldig - heter som de hade haft om de inte hade ändrat könstillhörighet. En KtM som föder barn bör ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter som en rättslig mor....Det har också förekommit vissa problem inom hälso- och sjukvården och som bl.a. beror på att man inte känt till att en gravid KtM har samma rättigheter som en gravid kvinna. Vi anser att det handlar om kunskapsproblem, som inte föranleder några författningsändringar. Det kan däremot behöva genomföras informationsinsatser för att komma till rätta med problemen....
Bara Region Jämtland Härjedalen negativa.

Stödet från remissinstanserna är nästan 100 % (bland de som kommenterat den delen). T.o.m Sveriges kristna råd som generellt är den mest konservativa remissinstansen är för förslaget. Region Jämtland Härjedalen är ensamma om att vara negativa.
.... Som tidigare remissvar beträffande ensamstående kvinnors möjlighet till assisterad befruktning, är Region Jämtland Härjedalen fortsatt mycket tveksam till att gruppen med ändrad könstillhörighet utan ytterligare utredning skall omfattas av detta regelverk. Både när det gäller KtM som bevarat sin förmåga att föda barn och MtK som har möjlighet att bidra med spermier för tillskapande av barn. Det är alldeles nytt (från 2013-07-01) att transsexuella har möjlighet att spara könsceller genom att steriliseringskravet är borttaget. Huvudmotivet till att slopa steriliseringskravet var inte att ge möjligheten för sparande av könsceller utan att ta bort ett gammalmodigt förlegat krav. Konsekvensen däremot blev att det också gav en möjlighet för sparande av könsceller. Utredning beträffande sparande av könsceller och dess senare användning har varit mycket sparsam, för att inte säga obefintlig samt att det praktiska omkring dessa frågor fortfarande är i sin linda. En egen utredning beträffande under vilka omständigheter assisterad befruktning för denna grupp vore det enda rätta.
En del i Region Jämtland Härjedalen verkar missat att det fanns en tydlig debatt inför avskaffandet av sterilitetskravet att som en följdeffekt av det skulle transsexuella kunna bli biologiska föräldrar även efter sitt juridiska könsbyte. Det var ju delvis själva poängen med reformen. Sverigedemokraterna var som ensamt riksdagsparti emot den av den orsaken. Men nu är det genomfört och det förslaget handlar om är att göra juridiska följdförändringar.

Sedan är flera  remissinstanser kritiska med utgångspunkten att det borde införas mer radikala reformer för Sveriges lagar ska bli helt könsneutrala. Här är några exempel.

Försäkringskassan. SFB = socialförsäkringsbalken.
.... Som anges i utredningen är SFB i stora delar skriven utifrån ett heteronormativt perspektiv och utan beaktande av möjligheterna till könskorrigering. Det innebär att vi har svårigheter med att tillämpa vissa bestämmelser när föräldrarna inte är en man och en kvinna samt när en person genomgår könskorrigering....
.... Myndigheten vill även påpeka att surrogatföräldraskap är ett mer könsneutralt begrepp än surrogatmoderskap....
.... RFSU önskar att inom en snar framtid se en heltäckande utredning av införandet av en könsneutral föräldraskapslagstiftning, som även omprövar befintliga begrepp.... I dagsläget är t.ex. begreppet förälder, istället för mor eller far, förbehållet partner i samkönad relation mellan kvinnor. Detta är dock ett begrepp som vissa personer som ändrat könstillhörighet gärna skulle vilja kunna använda i betecknandet av sitt föräldraskap....
.... En ny utredning bör tillsättas skyndsamt för att bland annat utreda hur föräldraskapslagstiftningen kan göras könsneutral och lagstiftningen bli överskådlig och förutsägbar för alla barn oavsett deras föräldrars könsidentitet eller sexuella läggning....
.... En konsekvens av utredningens förslag om att registrera den födande föräldern som far är, enligt Skatteverkets mening, att det i framtiden inte kommer att finnas en uppgift i folkbokföringen som visar vem av barnets föräldrar som fött barnet och därmed, i vissa sammanhang, ska anses som barnets mor. Det kan ha särskild betydelse för framtida släktforskare eller om barnet själv vill ta del av uppgifter om sitt ursprung. Det kan även bli svårt för den som ändrat könstillhörighet att styrka de bakomliggande förhållandena om föräldraskapet inför myndigheter och organisationer i Sverige och i utlandet, exempelvis vid prövning av frågan om barnets utländska medborgarskap vid ansökan om ett utländskt pass. Skatteverkets förslag till lösning är att uppgift om vem som har fött barnet framgår som en historisk information i folkbokföringsdatabasen.... Mot denna bakgrund anser Skatteverket därför att det är angeläget att regeringen tar ytterligare steg för att skapa ett enhetligt rättsligt könsneutralt föräldrabegrepp. Därigenom finns det lagstöd för att använda begreppet ”förälder” i stället för dagens föräldrabegrepp. Det nya begreppet ”förälder” kan exempelvis användas i personbevis.
Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.
.... Det är dock så att flera av de svårigheter som uppstår med föräldraskapslagstiftningen för personer som har ändrat könstillhörighet orsakas av att Föräldrabalken fastställer moderskap, faderskap och föräldraskap vilket är beteckningar kopplade till kön. En könsneutral föräldraskapslagstiftning skulle minska dessa problem avsevärt. Det finns inget bärande argument till att en förälder måste betecknas och registreras som fader eller moder. Alla kan registreras som förälder. I vardagstal kan folk beteckna sig som de vill. Det finns heller inget bärande argument till att särbehandla personer utifrån deras juridiska könstillhörighet. Lagstiftningen bör vila på en persons fysiologiska förutsättningar för föräldraskap. Det innebär att Föräldrabalken och andra författningar alltså fortsättningsvis bör ha skilda regler för personer med livmoder jämfört med personer som kan ge upphov till spermier. Dessa regler behöver däremot inte vara kopplade till en persons könstillhörighet....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar